LTA - drift, underhåll och hantering

För att LTA-enheten ska fungera korrekt är det viktigt att tänka på vissa saker. Här har vi sammanfattat några av de viktigaste punkterna som du bör tänka på.

 • Endast bad-, dusch-, tvätt-, disk-, eller toalettvatten, s.k. spillvatten får tillföras pumpen. Inget regn eller dräneringsvatten får tillföras
 • Inget olovligt ska tillföras tanken, såsom grus, fett, tops, bindor, trasor, våtservetter med mera.
 • Ledningen mellan hus och pump ska vara tät
 • Pumpenheten ska vara installerad och driftsatt enligt Roslagsvattens monteringsanvisningar. Den ska vara placerad så att den är åtkomlig för service och underhåll året runt
 • En spolbrunn ska finnas installerad på självfallsledning i anslutning till LTA-enheten. Detta för att kunna spola pumpstationen vid eventuellt stopp
 • Ledningar med reducerat läggningsdjup ska förses med isolering samt frostskyddskabel
 • LTA-enheter som är kapade ska förses med frostskydd. Idag godkänner vi inte kapade stationer vid nyinstallation
 • Larm ska finnas monterat på en plats som lätt kan uppmärksammas. Våra rekommendationer är inomhus där du lätt kan se och höra larmet
 • Pumpen och larmet ska ha separata säkringar
 • Tanken ska vara installerad med en backventil

 

Driftstörning

LTA-pumpen har en inbyggd automatik för start, stopp och larmnivå. Pumpen är konstruerad enligt gällande normer och väntas arbeta felfritt i åratal utan att förebyggande service behövs. Om pumpen av någon anledning inte skulle fungera, träder det automatiska larmsystemet i funktion och larm indikeras - kontakta då Roslagsvatten så fort som möjligt.

Vid strömavbrott kan det uppstå hög vattennivå, och pumpen startar automatiskt vid behov efter strömavbrottets slut. Låt strömmen till pumpen vara påslagen även när huset står tomt.

 

Vid larm eller störning:

 • Vid utsläpp av stora mängder vatten samtidigt kan vattennivån i tanken utlösa larmet. Avvakta för att se om problemet upphör när vattennivån i tanken sjunkit.
 • Kontrollera att alla säkringar är hela, att strömbrytarna är tillslagna och att ström finns fram till pumpen innan ni kontaktar Roslagsvatten.
 • Om larmet fortsätter ljuda efter att ovanstående punkter har utförts, kontakta Roslagsvatten snarast. Kontakta också Roslagsvatten om du har problem med din LTA-pump även om larmet inte har gått. Undvik att spola ner vatten i avloppet tills felet är åtgärdat.

 

Vi sköter, underhåller och förnyar pumpen under förutsättning att:

 • Larm finns installerat där det hörs och syns väl
 • Föremål som skadar pumpen inte spolas ner
 • Att värmekabel fungerar och att pumpen är frostskyddad
 

Vi sköter inte underhåll:

 • Om pumpenheten misskötts eller skadats
 • Om det saknas larm eller om larmet inte fungerar
 • Om säkringen är trasig
 • Vid frysning av pumpstationen eller fastighetens ledningsnät

 

Tips!
Undvik att fett från fritering eller stekpanna kommer in i pumpenheten. Torka ur din stekpanna med hushållspapper innan avsköljning för att förhindra igensättning av pumpen. Spola aldrig ner fasta föremål som våtservetter, bindor, blöjor, kläder, trasor, tops, sand etc. i avloppet.