Aktuellt i projektet

Under vecka 10 påbörjas borrning- och sprängningsarbeten tisdag 7 mars. NCC kommer att borra mellan kl. 07.00 - 16.00 mån-fred och spränga med små salvor mellan kl. 08.00 - 15.00 mån-fred.

NCC, som arbetar med markförstärkningar med Kc-pelare på tomten vid det nuvarande reningsverket, har bestämt sig för att ändra arbetstiden. Från och med måndag 20 februari kommer man avsluta det dagliga arbetet måndag-fredag klockan 20.00 istället för som tidigare 22.00. Allt för att störa de boende i området så lite som möjligt.

Projektet med ett nytt reningsverk i Margretelund har skapat en ny mejladress där man kan lämna synpunkter, ställa frågor, komma med tips eller skriva andra funderingar kring det kommande reningsverksbygget.

Mejla till: projekt.margretelund@roslagsvatten.se

Ett 40-tal intresserade deltog vid ett öppet informationsmöte på Runö Möten & Events om vad som är på gång i projektet och vad som är visionen med det nya reningsverket. 

 

Frågor under informationsmötet till Österåkers kommun:

Fråga: Vägbanan som används är dålig och har stora hål. Önskemål om att dessa regelbundet fylls igen under projektets gång.

Svar: Kommunen ser över detta och justerar allt eftersom att deletapperna asfalteras.

 

Fråga: Kommer brandförsvaret att komma fram till området under hela perioden för ombyggnad av vägen?

Svar: Ja, det är en förutsättning för alla TA-planer som godkänns av kommunen.

 

Fråga: Kommer fastigheten Margretelund 16:74 att bebyggas med något mer permanent. Kommer de att vara kvar de som är där nu? Och 16:1 ytan vid pumpstation P16.

Svar: Margretelund 16:74 tillhör slottet, kan inte svara för dem. 16:1 har ett tidsbegränsat bygglov för bodetableringen. Det vill säga ej permanent. Pumpstationen är dock permanent.

 

Fråga: Kommer det fortfarande att vara bilväg ner till badet? 

Svar: Ja, åtminstone under de närmaste tre åren. Den sträckan påverkas inte av GC-väg projektet.

 

Frågor under informationsmötet till NCC:

Fråga: Hur kan bullerskyddet förbättras via staket/plank kring området?

Svar: NCC har satt upp skydd längs staket vid KC maskinen. Bullermätning sker för att se reell dämpning.
Beslut gått ut att ej arbeta till 22:00 utan till 20:00.

 

Fråga: Angående kompensation för skada. Beskriv hur detta hanteras under bygget och hur boende ska gå tillväga för att anmäla detta. Vem som står för kostnaderna?

Svar: NCC vill att Roslagsvatten sköter all första kontakt. Skulle det vara så att NCC åsamkat en skada vill de ha utförlig beskrivning på vad som skett och när.  

 

Frågor under informationsmötet till Roslagsvatten:

Fråga: Kan projektet möjliggöra för tömning av septiktanken på fritidsbåtar i hamnen?

Svar: Roslagsvatten kommer att se över den möjligheten.

 

Fråga: Kommer det sättas upp staket mot den befintliga hamnen?

Svar: Ja, då det hanteras avfallscontainrar inom hamnen så kommer den att spärras av.