Anmälan och avgifter

Om du bygger ett nytt hus eller verksamhetslokal och/eller ska ansluta en befintlig byggnad till kommunalt vatten och avlopp måste du göra en VA-anmälan till Roslagsvatten. Det gäller även vid förändringar på fastigheten. Även byggande av gästhus, attefallshus eller liknande med beboelig yta (inkluderande wc och kök/pentry) ska anmälas till oss.

Tänk på att göra VA-anmälan innan du börjar bygga. Då kan vi kontrollera att allt ansluts på rätt sätt innan du påbörjar arbetet. Du slipper kostsamma och besvärliga korrigeringar i efterhand, och vi kan ta hand om vårt VA-ledningsnät på bästa sätt. Vid en till- eller ombyggnad kan det innebära en tillkommande VA-avgift. Du hittar blanketten för VA-anmälan under "blanketter". Kontakta gärna oss och fråga vad som gäller i just ditt ärende.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att anmäla installation av kommunalt VA skickas in till kommunen.
Anmälan med VA-situationsplan och kontrollplan ska insändas till byggnadsnämnden enligt plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). På situationsplanen ska planerade ledningar och brunnar ritas in fram till anslutningspunkt i byggnad.
Eventuellt nytillkommet våtrum eller kök ska redovisas på separat planritning. Kommunen tar ut en avgift för startbesked. Vid frågor rörande anmälan för VA-installation kontakta ansvarig verksamhet eller kontor under byggnadsnämnden.
 

Kostnad för att ansluta din fastighet

Du som fastighetsägare betalar en anläggningsavgift för rätten att ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen. På så sätt bidrar du ekonomiskt till utbyggnaden av din kommuns huvudledningar för vatten och avlopp och de servisledningar som ansluter till just din fastighet. Anläggningsavgiften varierar beroende på vilka ändamål (dricksvatten, spillvatten, dagvatten) fastigheten har möjlighet att ansluta till samt till exempel ytan på fastigheten, antal lägenheter, lokalytor samt tomtstorleken.