Skiss på LTA anslutning

Anslutning VA

Regler för komplementbyggnad med inkoppling till kommunalt VA

Sedan 1 augusti 2020 är det tillåtet att bygga en 30 m2 stor komplementbyggnad, exempelvis ett Attefallshus. Huset kan användas som en permanentbostad utan att bygglov behöver sökas, men det krävs att en anmälan görs innan inkoppling och byggstart.

Så ska den nya VA-ledningen dras:

Skiss på hur Attefallshus ska anslutas

Den nya vattenledningen ska vara kopplad efter vattenmätaren, dvs efter befintligt hus. Den nya spillvattenledningen ska kopplas på befintlig spillvattenledning inom tomten. Det är bra om anslutning sker via en rensbrunn. Dag- och dräneringsvatten får inte kopplas till kommunens spillvattenledning. Om fastigheten har en kommunal anslutningspunkt till dagvattennätet ska dagvattnet kopplas dit.
 

Tänk på att vattentrycket kan försämras om en ny byggnad ligger högre upp och längre från förbindelsepunkten vid tomtgränsen.

Vid redan befintliga komplementbyggnader på fastigheten som byggs om eller där nyttan förändras, ska en VA-anmälan lämnas in till Roslagsvatten.

Tillkommande avgifter för VA

Komplementbyggnaden räknas som en lägenhet/bostad ur VA-synpunkt om det finns kök/pentry och toalett. Om komplementbyggnaden räknas som en egen lägenhet/bostad tillkommer en lägenhetsavgift enligt VA-taxan.
 

Anläggningsavgift är en engångsavgift för inkoppling till kommunalt VA. Avgiften beräknas på antal lägenheter/bostäder, tomtyta och vilka vattentjänster fastigheten har möjlighet att ansluta till.
 

Brukningsavgift är en årlig avgift som är uppbyggd av en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften varierar beroende på vilka vattentjänster fastigheten är ansluten till. Den rörliga avgiften baseras på vattenförbrukningen. I Ekerö kommun tillkommer även en lägenhetsavgift. Det är en fast årlig avgift som tillkommer per lägenhet, bostad eller lägenhetsekvivalent (varje påbörjad 150 m2 BTA).

Checklista -För anslutning av kommunalt VA till komplementsbyggnad
- Skicka in en VA-anmälan till Roslagsvatten i god tid före byggstart.
- En faktura för tillkommande lägenhetsavgift skickas ut och ska vara betald innan inkoppling.
- Ritning över ledningsdragningen ska skickas in till Roslagsvatten.
- Anmäl att bygget är klart till nyanslutning@roslagsvatten.se och om eventuellt ytterligare vattenmätare ska installeras.
 

Dela sidan via e-post