Avgifter och tjänster

Här hittar du avgifter och priser på avfallstjänster för Österåkers kommun och Vaxholms stad gällande från 2022-01-01.

Tjänster och avgifter för Österåkers kommun

GRUNDAVGIFT FÖR FASTLAND OCH SKÄRGÅRD

Varför får jag betala hel grundavgift när vi inte nyttjar fastigheten och har en godkänd dispens?
Administrativt krävs det lika mycket arbete för oss med fastigheter med dispens som utan. Vid tillsyn och underhåll har du som kund tillgång till kundservice, återvinningscentraler och samlare. Det tillsammans med administration är allt som grundavgiften finansierar. 


Varför höjs grundavgiften för flerbostadshus?
Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och avgifterna i taxan ska täcka insamling och behandling av avfall, ersättning till entreprenörer, kostnader för återvinningscentral, kundservice, utveckling av verksamheten, information m.m. Avgiften är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift som beror av kärlstorlek, hur ofta avfallet hämtas samt huruvida matavfallssortering sker. Den beräkningsmodell som ligger till grund för nuvarande avfallstaxa konstruerades 2018. De justeringar av avgifter som har gjorts sedan dess har inneburit en procentuell uppräkning av samtliga avgifter. Beslut om en sådan justering fattades senast i december 2020 och träde i kraft i januari 2021. Eftersom det fanns behov av en översyn av de tjänster som erbjuds i Österåker, liksom av beräkningsmodellen, har en genomgång gjorts under våren 2021. Ett förslag med justerade tjänster och nya avgiftsnivåer har därefter tagits fram.

Avfallstaxan är indelad i två delar: 
- grundavgifter som bland annat täcker kostnader för avfallskärl, återvinningscentralen och kundservice samt; 

- rörlig avgift som täcker kostnader för insamling och behandling av avfallet. I rörliga avgifter ingår även tjänster som är valfria - exempelvis hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall. 

I den nya beräkningsmodellen är vi mer strikta med att fördela kostnaderna mellan grundavgifter och de rörliga avgifterna. De rörliga priserna ska enligt modellen enbart ta kostnader för entreprenörsersättning och behandlingskostnader. Detta har medfört att det blivit en förskjutning så att mer kostnader hamnar på grundavgiften och att abonnemang och övriga tjänster blivit billigare.

INSAMLINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER FASTLAND SMÅHUS

Varför är mitt avfallsabonnemang så pass mycket billigare medan grundavgiften har höjts?
Den beräkningsmodell som låg till grund för förra avfallstaxan konstruerades 2016. De justeringar av avgifter som har gjorts sedan dess har inneburit en procentuell uppräkning av samtliga avgifter. Över tid blir prisbilden skev av detta och behöver räknas om från grunden.

I den nya beräkningsmodellen är vi mer strikta med att fördela kostnaderna mellan grundavgifter och de rörliga avgifterna. De rörliga priserna ska enligt modellen enbart ta kostnader för entreprenörsersättning och behandlingskostnader. Detta har medfört att det blivit en förskjutning så att mer kostnader hamnar på grundavgiften tidigare.

Varför står det i brevet att vi bor på fastlandet, när jag bor på en ö.
Öar med vägförbindelse t ex bro eller vägfärja (Tynningö, Rindö, Skarpö, Ljusterö m fl.) har samma avgifter som fastlandet eftersom vi kan hämta där med vanlig sopbil.

Varför har ni tagit bort sommarhämtningar som tilläggsabonnemang?
Det blev många långa körningar för att tömma ett fåtal kärl. Dessutom var det många kärl som inte ställdes ut då hushållet var på semester mm. Enligt kommunens avfallsplan strävar vi mot att bli 30 % energieffektiva samt vara fossilfria 2030. Ett normalt hushåll som är ”halvbra” på att sortera ut sina förpackningar genererar 70 liter restavfall per vecka och skulle i princip klara sig med ett 140 liters kärl med hämtning varannan vecka. 

Det är egentligen olagligt att slänga förpackningar i restavfallet och de som är bra på att sortera klarar sig med betydligt färre tömningar än var annan vecka.

Du som kund kan istället beställa en så kallad budning för att få varje veckas hämtning under vald period eller när det behövs. En billigare avgift för matavfallsbudning har tagits fram för att kompensera borttagandet. 

Varför tar ni bort osorterat abonnemang med 370L kärl för småhus?
Vi arbetar för ökad sortering och arbetar för att alla ska sortera ut matavfall. Ytterst få som sorterar ut förpackningar och mat har behov av större kärl än 190L. Ett normalt hushåll som är ”halvbra” på att sortera ut sina förpackningar genererar 70 liter restavfall per vecka och skulle i princip klara sig med ett 140 liters kärl med hämtning varannan vecka. Detta även om de har blöjbarn.

Det är egentligen olagligt att slänga förpackningar i restavfallet och de som är bra på att sortera klarar sig med betydligt färre tömningar än var annan vecka med 190 l kärl.


Varför kan jag inte behålla mitt 370 liters kärl och ha var fjärde- eller åttonde-veckas tömning?
190 l kärl med tömning var annan vecka är standard för hushåll i villor/småhus. 370 literskärl är enbart för hushåll som har så mycket avfall att de inte klarar sig med varannan veckas tömning med 190 l kärl. 

Ett normalt hushåll som är ”halvbra” på att sortera ut sina förpackningar genererar 70 liter restavfall per vecka och skulle i princip klara sig med ett 140 liters kärl med hämtning varannan vecka. Detta även om de inte sorterar ut matavfall.

Det är egentligen olagligt att slänga förpackningar i restavfallet och de som är bra på att sortera klarar sig med betydligt färre tömningar än var annan vecka.


Varför har ni tagit bort abonnemanget med hämtning sju (7) ggr över juni-augusti?
Fastboende och kommunen har klagat på att många hushåll inte har tillräckligt med tömningar över sommarhalvåret och slänger sitt avfall på andra platser. Vi har även fått information om att sommarstugeägare tar med sitt avfall till sitt ordinarie boende. Det är olyckligt för de hushåll som har hanterat sitt avfall riktigt men den kommunala renhållningen behöver agera för att minska nedskräpning och dumpning i kommunen.


Varför måste jag betala för en avvikelseavgift för överfulla sopkärl samt felsorterat avfall?
När kärlen inte kan stängas ordentligt kommer råttor och fåglar åt innehållet, följden blir nedskräpning och att skadedjuren ökar i antal. Det medför ofta merarbete för chauffören också. 

Felsorterat avfall: Roslagsvatten får straffavgifter när vi levererar fel material till mottagaren som ska behandla avfallet. Det medför ofta merarbete för chauffören också.

Varför kostar det att göra en budad tömning av matavfallskärlet? 
Vid budning måste sopbilen köra en extrasträcka vilket medför extra kostnader. Vid ordinarie tömning kör sopbilen en fast rutt där kostnaderna täcks av abonnemangsavgiften för mat-och restavfallshämtning.


FLERBOSTADSHUS SAMT VERKSAMHETER FASTLAND

Varför kan vi inte ha fler tömningar än 104 ggr/år (2 gånger i veckan) på vårt 370 liter kärl?
Vi vill av miljöskäl köra så lite som möjligt. Kraven på energieffektivisering och behovet att minska utsläpp av fossilt koldioxid ökat på våra verksamheter. Uppstår det mycket restavfall får fastighetsägaren tillse att det finns utrymme för fler eller större kärl. 

Varför kan jag bara ha tömning tre, fyra och fem gånger i veckan på ett 660 liters kärl och inte på mindre kärl?
Vi vill av miljöskäl köra så lite som möjligt. Kraven på energieffektivisering och behovet att minska utsläpp av fossilt koldioxid ökar på våra verksamheter. Uppstår det mycket restavfall får fastighetsägaren tillse att det finns utrymme för fler eller större kärl.

Varför kan jag bara ha högst tömning 104 ggr/år (två gånger i veckan) på mitt osorterade abonnemang?
Kraven på utsortering av matavfall har skärpts ifrån riksdagen, vilket innebär att vi på Roslagsvatten redan nu behöver påbörja arbetet med att fasa ut så kallat osorterat avfall. Du som har osorterat avfall erbjuds därför bara abonnemang 104 ggr/år och har förhållandevis mycket dyrare avgift. 

Du bör redan nu se över hur du kan gå över till att börja sortera ut matavfallet i separata kärl. 


Hur kan vi påverka vikten i vår krantömda behållare?
Om ni inte redan har matavfallsinsamling och fastighetsnära insamling av förpackningar så inför det i fastigheten. Informera alla boende om att ni minskar era kostnader om fler att sortera bättre. Matavfall har ingen kostnad för vikt och generellt är mer än 30% av avfallet i soppåsen matavfall.

Varför kostar det att beställa ut matavfallspåsar till samfälligheter och flerfamiljshus? 
Det är en tilläggstjänst som utförs till självkostnadspris. Kostnaden är per pall som levereras.

Påsar finns att hämta gratis vid:
-    Willys
-    Ica Kvantum
-    Stora Coop
-    Favoriten 
-    Sågvägen 2, Roslagsvatten 
-    Brännbackens återvinningscentral


CONTAINERABONNEMANG FÖR VERKSAMHETER FASTLAND 

Varför har ni tagit bort osorterat på containerabonnemang?
Kraven på utsortering av matavfall har skärpts ifrån riksdagen, vilket innebär att vi på Roslagsvatten redan nu behöver påbörja arbetet med att fasa ut så kallat osorterat avfall. 

EXTRA TJÄNSTER, MAT- OCH REST-AVFALL

Varför kostar det att göra ett abonnemangsbyte vid fler än 1 gång vart tredje år?
Det medför merkostnader för byte av kärl och administrativ tid vid abonnemangsbyten. När en och samma fastighet byter abonnemang ofta belastar det oskäligt alla andra fastigheter i kommunen.


INSAMLING OCH BEHANDLINGSAVGIFTER I SKÄRGÅRDEN 

Varför har tömningarna blivit så mycket dyrare?
Tidigare taxor har subventionerat hämtningarna i skärgården i ganska stor utsträckning, vilket vi inte gör i nuvarande taxa. Vår grundprincip i den nya taxan är att varje tjänst ska stå för sina egna kostnader. Det medför att varje tömning blir dyrare i skärgården.

Varför försvinner varje veckas hämtningen under sommaren?  
Vi liksom andra behöver minska vår miljöpåverkan och med det minska våra koldioxidutsläpp. För lastbilstransporter och i synnerhet båttransporter går det åt mycket bränsle, därför behöver vi se över hur och hur ofta vi hämtar avfallet. 

Ur den avfallsstatistik som årligen tas fram i Sverige framgår det att hämtning varannan vecka ska räcka för ett hushåll, som blandar restavfall och matavfall. 

Att hämta avfallet var annan vecka är standard i de flesta kommuner i Sverige i dag och anses inte vara en sanitär olägenhet. Det är klart att det medför ökad lukt från avfallet och i vissa fall måste man kanske se över placeringen av säckhållaren bl. a. så den inte står i direkt solljus. 

Det finns ingen chans att vi ska få plats med alla sopor i en säck när det inte finns någon förpackningsinsamling i skärgården!
En medelstor familj genererar mycket mindre matavfall och restavfall än en säck varannan vecka. Problemet är oftast förpackningarna som tar upp mycket plats. Enligt svensk lag är det förbjudet att slänga förpackningar i soppåsen, det ska lämnas på en Återvinningsstation eller liknande. Vi förstår att det medför mycket bekymmer för ett hushåll att följa detta i skärgården. Den kommunala renhållningen får inte på eget initiativ samla in förpackningarna och producenterna som ska bekosta och organisera insamlingen har tyckt att det är för kostsamt att samla in förpackningar i skärgården. Vi har pratat med Förpacknings och tidningsinsamlingen men de har hittills inte varit intresserade. 

Enligt den nyligen uppdaterade förpackningsförordningen från riksdagen ska producenterna bekosta och organisera insamling även för fritidsboende och permanentboende i skärgården.  Tidpunkt för när detta ska vara på plats är ännu inte helt fastslaget. Fram till dess får vi hänvisa boende i skärgården att ta med förpackningarna till en återvinningsstation på fastlandet. 

Vad ska jag göra i sommar om jag har fullt i säcken en vecka innan nästa hämtning ska ske?
Lägg soporna i en annan säck som du ställer ut vid ditt säckställ. Entreprenören tar med sig extrasäcken som kommer med på din nästkommande faktura.

Vi har många gäster som bor hos oss under högsommaren och ett abonnemang räcker inte till. Vad ska vi göra?
Det går bra att teckna flera abonnemang för att få fler säckar hämtade. Har ni tidigare klarat er med hämtning varje vecka under högsommaren är det billigast att sätta ut en extra säck inför ordinarie tömning denna period. 

Vi har ett fritidshus som vi nyttjar större delen av året och det nya säsongsabonnemanget täcker inte vårt behov då vi är där även efter vecka 40. Vad ska vi göra?
Även fritidsboende kan ha helårsabonnemang om det finns behov av att bli av med avfall även under vinterhalvåret.

Finns det möjlighet till att ni ställer ut en större gemensam behållare så vi slipper ha soporna på tomten? 
Om det är flera hushåll (minst 10 st) som vill ha en gemensam stor behållare att lämna sitt avfall i och det finns en lämplig plats där behållaren kan ställas med markägarens tillstånd så går det att ordna. 

Varför har ni tagit bort abonnemanget med sju tömningar juni-augusti? 
Boende och kommunen har klagat på att många hushåll inte har tillräckligt med tömningar över sommarhalvåret och slänger sitt avfall på andra platser. Vi har även fått information om att sommarstugeägare tar med sitt avfall till sitt ordinarie boende. Det är olyckligt för de hushåll som har hanterat sitt avfall riktigt men den kommunala renhållningen behöver agera för att minska nedskräpning och dumpning i kommunen.

INSAMLING OCH BEHANDLINGSAVGIFTER I SKÄRGÅRDEN VERKSAMHETER

Hur fungerar det nya säckabonnemanget för verksamheter? Får jag tömt varannan vecka framöver eller måste jag säga till när jag vill ha hämtat?
Abonnemanget medför att vi kommer och hämtar varannan vecka. Vi hämtar alla säckar ni ställt ut, förutsatt att de inte väger mer än 15 kg. Varje hämtningstillfälle debiteras med minst en säck.

Vi är en verksamhet som har tömning av vår behållare med glas/returpapper enligt ett fast schema. Hur går vi tillväga för att få tömt nu? 
Vi ber dig kontakta vår kundservice när behov finns för tömning. Om du redan vet att du kommer att ha ett behov av att få tömt enligt ett visst schema, kan du lägga så kallade budningar så det täcker det behovet.


GRUNDAVGIFT ENSKILDA AVLOPP (slam)

Varför grundavgift för enskilda avlopp?
Grundprincipen i nya taxan är att alla tjänster ska stå för sina egna kostnader. Tidigare har alla hushåll betalt en och samma grundavgift oavsett om fastigheten har haft enskilt avlopp eller inte. Nu har vi tagit ut de kostnaderna  vi har för hanteringen av enskilda avlopp som inte har med själva hämtningen att göra och lagt i grundavgiften för enskilda avlopp. 

Varför ska vi betala grundavgift varje år när vi bara har slamtömning vart annat år eller ännu glesare?
Våra administrativa kostnader är i stort den samma för alla fastigheter med enskilt avlopp, oavsett om de tömmer två (2) gånger per år, vart annat år, eller beroende på hur stor tank fastigheten har. Ur planeringshänseende måste vi ta hänsyn till alla fastigheter och kundservice finns tillgänglig lika mycket för de som har många tömningar som för de med få tömningar.
 

TÖMNING AV AVLOPPSSLAM FASTLAND OCH SKÄRGÅRD

Varför har jag fått så mycket högre kostnad för mitt enskilda avlopp
Avgiften i skärgården har tidigare varit subventionerad (av andra abonnenter), nu är det den faktiska kostnaden. Den nyinförda grundavgiften för enskilt avlopp gör att fastigheter med enskilt avlopp med glest tömningsintervall drabbas extra mycket procentuellt av detta. 

Den tidigare avgiften har inte täckt kostnaderna samt att kommunen har beslutat att varje tjänst ska stå för sina egna kostnader.

Varför får permanentboende i skärgården mycket dyrare kostnad för slamtömning än tidigare?
Med grund i kommunallagen måste Roslagsvatten inom ett insamlingsområde behandla alla fastighetsägare lika. Därmed måste subventionen för permanentboende i skärgården tas bort. 
Roslagsvatten får enligt lag inte gå med vinst, utan får endast ta ut avgifter för omkostnader och för att täcka investeringar. 

Varför tas avtalade tömningar bort?
Ni kan fortsatt ha kvar ert avtalade tömningsdatum men vi hanterar tömningen som en budning som återkommer varje år. Våra kostnader är densamma som för en vanlig budning. 


Jag har haft avtalade tömning tidigare, vad händer nu? 
Dina avtalade tömningar ligger kvar som innan. Men de kommer att debiteras som en så kallad budad tömning. Priset för en budad tömning är något lägre än vad det var för en avtalad tömning.

Hur ska man tyda texten ”kostnad per anläggning inkl. ett BDT-avlopp”? 
Det kan var en eller flera hus kopplade till en anläggning. En anläggning är oftast en tank, ett reningsverk eller en trekammarbrunn.  Vissa anläggningar leder sitt bad-, disk- och tvättvatten till en separat brunn med infiltration för att inte behöva tömma anläggningen lika ofta. Fastighetsägaren ska betala grundavgift för varje anläggning om det på fastigheten finns flera anläggningar, om det är olika hushåll som nyttjar anläggningarna.


Varför kan endast BDT vara en samtida tömning?  
Ett BDT-avlopp är ett komplement till en anläggning (oftast en tank) för att minska ner antalet tömningar. BDT- avloppet är beläget i närheten av anläggningen. Andra tankar, reningsverk eller trekammarbrunnar mm. som är placerade på olika platser på en fastighet räknas som egna anläggningar.

Kan jag beställa en återfyllnad till min anläggning utan att beställa en tömning? 

Nej, återfyllnad kan enbart beställas i samband med en tömning. 

Kan jag endast beställa en spolning av min anläggning? 
Ja, men för enskilda avlopp behöver oftast anläggningen tömmas i direkt anslutning till spolingen. I synnerhet om det är en sluten tank. Enbart spolning kan även beställas av andra aktörer men de har ej laglig rätt att tömma och frakta bort slammet från anläggningen.


Om jag bara vill buda mitt BDT, betalar jag som en samtida tömning då?
Nej då betalar du som för en vanlig budning.

Varför måste jag betala en avvikelseavgift för bräddning av mitt avlopp?
Vår entreprenör hämtar mer slam än vad som ingår för din tankstorlek. Detta ökar våra behandlingskostnader samt att entreprenörens planerade körningar kan påverkas med att de inte får plats i tankarna på bilen att tömma inplanerade tömningar. 
Vid bräddning påverkas miljön negativt och chaufförens arbetsmiljö likaså.

Varför måste jag betala en avvikelseavgift för överkubik?
Vår entreprenör hämtar mer slam än vad som ingår för din tankstorlek. Detta ökar våra behandlingskostnader samt att entreprenörens planerade körningar kan påverkas så att de inte får plats i tankarna på bilen att tömma inplanerade tömningar.

Tjänster och avgifter för Vaxholms stad

GRUNDAVGIFT FÖR FASTLAND OCH SKÄRGÅRD

Varför höjs grundavgiften för småhus?
På grund av att förbränningsskatter och bränslepriser har ökat i kombination med byggandet och driftsättningen av en ny återvinningscentral på Eriksö, höjs grundavgiften till 2151 kronor per år för samtliga hushåll i småhus. Då det är en kommun med få innevånare som ska dela på kostnaderna medför det en förhållandevis hög kostnad. Roslagsvatten får enligt lag inte gå med vinst, utan får endast ta ut avgifter för omkostnader och för att täcka investeringar. 


Varför höjs grundavgiften för flerbostadshus?
Flerfamiljshusen nyttjar återvinningscentralen i större utsträckning än tidigare beräknats. Samt att hämtning av grovavfall från årsskiftet enbart debiterar för insamlingstjänsten och inte behandling. Behandlingskostnaden tas ut i grundavgiften.

Den nya ÅVC kommer få betydligt fler fraktioner för ökad återvinning och återbruk. Detta medför ökad bemanning och driftkostnader. Då det är en kommun med få hushåll som ska dela på kostnaderna medför det en markant höjning.

Behöver jag själv välja hämtningsvecka?
Nej, det är inget val du kan gör. Vilken hämtningsvecka ni får beror på när avfallsbilen/båten är planerad att hämta i ditt område.


Varför höjs grundavgiften för verksamheter?
Höjningen av verksamheternas grundavgift motiveras bland annat av att verksamheternas avfallsfrågor upptar en stor del av arbetet på kundservice och drift. Samt att hämtning av grovavfall från årsskiftet enbart debiterar för insamlingstjänsten och inte behandling. Behandlingskostnaden tas ut i grundavgiften.

INSAMLINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER FASTLAND SMÅHUS

Varför är mitt avfallspabonnemang så pass mycket billigare medans grundavgiften har höjts?
Den beräkningsmodell som låg till grund för förra avfallstaxan konstruerades 2016. De justeringar av avgifter som har gjorts sedan dess har inneburit en procentuell uppräkning av samtliga avgifter. Över tid, blir prisbilden skev av detta och behöver räknas om från grunden.

I den nya beräkningsmodellen är vi mer strikta med att fördela kostnaderna mellan grundavgifter och de rörliga avgifterna. De rörliga priserna ska enligt modellen enbart ta kostnader för entreprenörsersättning och behandlingskostnader. Detta har medfört att det blivit en förskjutning så att mer kostnader hamnar på grundavgiften tidigare.

Varför står det i brevet att vi bor på fastlandet, när jag bor på en ö.
Öar med vägförbindelse t ex bro eller vägfärja (Tynningö, Rindö, Skarpö, Ljusterö m fl.) har samma avgifter som fastlandet eftersom vi kan hämta där med vanlig sopbil.


Varför har ni tagit bort varje veckas hämtning på sommaren (30 ggr har blivit 26 ggr)?
Det blev många långa körningar för att tömma ett fåtal kärl. Dessutom va det många kärl som inte ställdes ut då hushållet var på semester mm. Enligt kommunens avfallsplan strävar vi mot att bli 30 % energieffektiva samt vara fossilfria 2030. Ett genomsnittligt hushåll som är ”halvbra” på att sortera ut sina förpackningar genererar 70 liter restavfall per vecka och skulle i princip klara sig med ett 140 liters kärl med hämtning varannan vecka. 

Det är egentligen olagligt att slänga förpackningar i restavfallet och de som är bra på att sortera ut dessa klarar sig med betydligt färre tömningar än var annan vecka.

Du som kund får beställa en så kallad budning för att få varje veckas hämtning under vald period eller när det behövs. En billigare avgift för matavfallsbudning har tagits fram för att kompensera borttagandet. Matavfallet kan periodvis lukta illa eller dra till sig mycket insekter varför det kan vara skönt att få det hämtat oftare. 

Varför har ni tagit bort varje veckas hämtningar (52 ggr har blivit 26 ggr)?
Ett normalt hushåll som är ”halvbra” på att sortera ut sina förpackningar genererar 70 liter restavfall per vecka och skulle i princip klara sig med ett 140 liters kärl med hämtning varannan vecka. Att köra varje vecka och tömma kärl tär onödigt mycket på klimatet. 

Det är egentligen olagligt att slänga förpackningar i restavfallet och de som är bra på att sortera klarar sig med betydligt färre tömningar än var annan vecka.

Varför tar ni bort osorterat abonnemang med 240-370L kärl för småhus?
Vi arbetar för ökad sortering och arbetar för att alla ska sortera ut matavfall. Ytterst få som sorterar ut förpackningar och mat har behov av större kärl än 190L. Ett normalt hushåll som är ”halvbra” på att sortera ut sina förpackningar genererar 70 liter restavfall per vecka och skulle i princip klara sig med ett 140 liters kärl med hämtning varannan vecka. Detta även om de har blöjbarn.

Det är egentligen olagligt att slänga förpackningar i restavfallet och de som är bra på att sortera klarar sig med betydligt färre tömningar än var annan vecka med 190 l kärl 

Roslagsvatten samt övriga avfallsbolag och kommuner, har fått nya direktiv från riskdagen att matavfalls sorteringen måste öka. Vi kommer under de närmaste åren avskaffa osorterat avfall och enbart erbjuda insamling av restavfall o matavfall i separata kärl. (Samfälligheter, bryggföreningar eller liknande kan ha flerfamiljsabonnemang.)


Varför kan jag inte behålla mitt 240-370 Liters kärl och ha kvar var fjärde veckas tömning?
190 l kärl med tömning var annan vecka är standard för hushåll i villor/småhus. 370 literskärl är enbart för hushåll som har så mycket avfall att de inte klarar sig med varannan veckas tömning med 190 l kärl. 

Ett normalt hushåll som är ”halvbra” på att sortera ut sina förpackningar genererar 70 liter restavfall per vecka och skulle i princip klara sig med ett 140 liters kärl med hämtning varannan vecka. 

Det är egentligen olagligt att slänga förpackningar i restavfallet och de som är bra på att sortera klarar sig med betydligt färre tömningar än var annan vecka.


Varför har ni tagit bort abonnemanget med 8 ggr över juni-augusti (gäller båda fastland och skärgård)?
Vi har fått klagomål på att många hushåll inte har tillräckligt med tömningar över sommarhalvåret och därmed slänger sitt avfall på andra platser. Vi har även fått information om att sommarstugeägare tar med sitt avfall till sitt ordinarie boende (vilket är olagligt). Det är olyckligt för de hushåll som har hanterat sitt avfall korrekt men den kommunala renhållningen behöver organiseras så att nedskräpning och dumpning undviks i görligaste mån.

Säsongsabonnemangen har upplevts som svårförståeliga av många kunder och våra entreprenörer har haft svårt att hantera variationerna i tömningsintervallen. Med ett abonnemang med tömning varannan vecka under hela perioden hoppas vi att det blir lättare att förstå när tömning sker och att vi får en säkrare hämtning.


Varför måste jag betala för en avvikelseavgift gällande överfulla sopkärl samt felsorterat avfall? 
När kärlen inte kan stängas ordentligt kommer råttor och fåglar åt innehållet, följden blir nedskräpning och att skadedjuren ökar i antal. Det medför ofta merarbete för chauffören också. 

Felsorterat avfall: Roslagsvatten får straffavgifter när vi levererar fel material till mottagaren som ska behandla avfallet. Det medför ofta merarbete för chauffören också.

 

FLERBOSTADSHUS SAMT VERKSAMHETER FASTLAND

Varför kan vi inte ha fler tömningar än 104 ggr/år (2 gånger i veckan) på vårt 370 liter kärl?
Vi vill av miljöskäl köra så lite som möjligt. Kraven på energieffektivisering och behovet att minska utsläpp av fossilt koldioxid ökat på våra verksamheter. Uppstår det mycket restavfall får fastighetsägaren tillse att det finns utrymme för fler eller större kärl. 


Varför kan man bara ha tömning tre, fyra och fem gånger i veckan på ett 660 liter kärl och inte på mindre kärl?
Vi vill av miljöskäl köra så lite som möjligt. Kraven på energieffektivisering och behovet att minska utsläpp av fossilt koldioxid ökat på våra verksamheter. Uppstår det mycket restavfall får fastighetsägaren tillse att det finns utrymme för fler eller större kärl.


Varför kan jag bara ha högst tömning 104 ggr/år (2 gånger i veckan) på mitt osorterade abonnemang?
Kraven på utsortering av matavfall har skärpts ifrån riksdagen, vilket innebär att vi på Roslagsvatten redan nu behöver påbörja arbetet med att fasa ut så kallat osorterat avfall. Du som har osorterat avfall erbjuds därför bara abonnemang 104 ggr/år och har förhållandevis mycket dyrare avgift. Ni bör redan nu se över hur ni kan gå över till att börja sortera ut matavfallet i separata kärl.


Varför har vi fått vikttaxa för vår krantömda behållare?
På så vis har du som bor i fastigheten möjlighet att minska ner vikten och därmed få en lägre kostnad. Följden blir även att ni ökar återvinning av förpackningar och får en miljövänligare avfallshantering.

Hur kan vi påverka vikten i vår krantömda behållare?
Om du inte redan har matavfallsinsamling och fastighetsnära insamling av förpackningar så införs det i fastigheten. Informera alla boende om att ni minskar era kostnader om fler att sorterar bättre. Matavfall har ingen kostnad för vikt och generellt är mer än 30% av avfallet i soppåsen matavfall.


Varför kostar det att beställa ut matavfallspåsar till samfälligheter och flerfamiljshus nu? 
Det är en tilläggstjänst som utförs till självkostnadspris. Kostnaden är per pall som levereras.

Påsar finns att hämta gratis vid:
-    Cirkle K
-    Ica Resarö


CONTAINERABONNEMANG FÖR VERKSAMHETER FASTLAND 

Varför har ni tagit bort osorterat på containerabonnemang?
Kraven på utsortering av matavfall har skärpts ifrån riksdagen, vilket innebär att vi på Roslagsvatten redan nu behöver påbörja arbetet med att fasa ut så kallat osorterat avfall. 

EXTRA TJÄNSTER, MAT- OCH RESTAVFALL

Varför kostar det att göra ett abonnemangsbyte vid fler än 1 gång vart tredje år?
Det medför merkostnader för byte av kärl och administrativ tid vid abonnemangsbyten. När en och samma fastighet byter abonnemang ofta belastar det oskäligt alla andra fastigheter i kommunen.

TRÄDGÅRDSAVFALL FASTLAND

Varför kan jag inte ha ett trädgårdsavfallskärl?
Vi har i dagsläget inget avtal med någon entreprenör för denna tjänst men hoppas kunna erbjuda detta när nytt avtal med entreprenör handlats upp och börjar gälla.

ELAVFALL FASTLAND

Varför har ni tagit bort den årliga gratis hämtningen av vitvaror? 
Vitvaror är inte ett avfall som kommunen ansvarar för. Det finns flera aktörer på marknaden som hämta vitvaror till en skälig kostnad oftast i samband med leverans av nya vitvaror. Då kommunen inte ansvarar för insamlingen bör vi inte subventionera hämtning som konkurrerar med den fria marknaden.

INSAMLING OCH BEHANDLINGSAVGIFTER I SKÄRGÅRDEN 

Varför har tömningarna blivit så mycket dyrare? 
Tidigare taxor har subventionerat hämtningarna i skärgården i ganska stor utsträckning, vilket vi inte gör i nuvarande taxa. Vår grundprincip i den nya taxan är att varje tjänst ska stå för sina egna kostnader. Det medför att varje tömning blir dyrare i skärgården. 

Varför försvinner varje veckas hämtningen under sommaren? 
Vi liksom andra behöver minska vår miljöpåverkan och med det minska våra koldioxidutsläpp. För lastbilstransporter och i synnerhet båttransporter går det åt mycket bränsle, därför behöver vi se över hur och hur ofta vi hämtar avfallet. 

Ur den avfallsstatistik som årligen tas fram i Sverige framgår det att hämtning varannan vecka ska räcka för ett hushåll, som blandar restavfall och matavfall. 

Att hämta avfallet var annan vecka är standard i de flesta kommuner i Sverige i dag och anses inte vara en sanitär olägenhet. Det är klart att det medför ökad lukt från avfallet och i vissa fall måste man kanske se över placeringen av säckhållaren bland annat, så den inte står i direkt solljus.

Det finns ingen chans att vi ska få plats med alla sopor i en säck var annan vecka när det inte finns någon förpackningsinsamling i skärgården!

En medelstor familj genererar mycket mindre matavfall och restavfall än en säck varannan vecka. Problemet är oftast förpackningarna som tar upp mycket plats. Enligt svensk lag är det förbjudet att slänga förpackningar i soppåsen, det ska lämnas på en Återvinningsstation eller liknande. Vi förstår att det medför mycket bekymmer för ett hushåll att följa detta i skärgården. Den kommunala renhållningen får inte på eget initiativ samla in förpackningarna och producenterna som ska bekosta och organisera insamlingen har tyckt att det är för kostsamt att samla in förpackningar i skärgården. Vi har pratat med Förpacknings och tidningsinsamlingen men de har hittills inte varit intresserade. 

Enligt den nyligen uppdaterade förpackningsförordningen från riksdagen ska producenterna bekosta och organisera insamling även för fritidsboende och permanentboende i skärgården.  Tidpunkt för när detta ska vara på plats är ännu inte helt fastslaget. Fram till dess får vi hänvisa boende i skärgården att ta med förpackningarna till en återvinningsstation på fastlandet. 

Vad ska jag göra i sommar om jag har fullt i säcken en vecka innan nästa hämtning ska ske?
Lägg soporna i en annan säck som du ställer ut vid ditt säckställ. Entreprenören tar med sig extrasäcken som kommer med på din nästkommande faktura.

Vi har många gäster som bor hos oss under högsommaren och ett abonnemang räcker inte till. Vad ska vi göra? 
Det går bra att teckna flera abonnemang för att få fler säckar hämtade. Har ni tidigare klarat er med hämtning varje vecka under högsommaren är det billigast att sätta ut en extra säck inför ordinarie tömning denna period. 

Vi har ett fritidshus som vi nyttjar större delen av året och det nya säsongsabonnemanget täcker inte vårt behov då vi är där även efter vecka 40. Vad ska vi göra?
Även fritidsboende kan ha helårsabonnemang om det finns behov av att bli av med avfall även under vinterhalvåret.

Finns det möjlighet till att ni ställer ut en större gemensam behållare så vi slipper ha soporna på tomten? 
Om det är flera hushåll (minst 10 st) som vill ha en gemensam stor behållare att lämna sitt avfall i och det finns en lämplig plats där behållaren kan ställas med markägarens tillstånd så går det att ordna. 

Vi hade 8 hämtningar tidigare och har egen varmkompost, vi har inte behov av fler hämtningar!
Vi förstår att du känner att det blir orättvist när du får en dyrare avfallshämtning när du har varmkompost och egentligen klarar dig med färre tömningar. Anledningen till förändringen är att transporter i skärgården är så pass dyra och energikrävande att vi måste styra mot en mer rationell insamling.  Med många abonnemangsformer blir det svårare för driften att bli rationell och effektiv. Det uppstår fler avvikelser och större belastning på både kundservice och insamlingsentreprenörer. Förändringen av abonnemangen i skärgården bidrar också till att vi minskar den totala bränsleåtgången och våra koldioxidutsläpp även om vi besöker vissa fastigheter oftare.
 

Förändringen av abonnemangen i skärgården bidrar också till att vi minskar bränsleåtgången och våra koldioxidutsläpp även om vi besöker vissa fastigheter oftare. Detta därför att det större säsongsabonnemanget fått ett färre antal hämtningar.


GRUNDAVGIFT ENSKILDA AVLOPP (slam)

Varför grundavgift för enskilda avlopp?
Grundprincipen i nya taxan är att alla tjänster ska stå för sina egna kostnader. Tidigare har alla hushåll betalt en och samma grundavgift oavsett om fastigheten har haft enskilt avlopp eller inte. Nu har vi tagit ut de kostnaderna  vi har för hanteringen av enskilda avlopp som inte har med själva hämtningen att göra och lagt i grundavgiften för enskilda avlopp. 

Varför ska vi betala grundavgift varje år när vi bara har slamtömning vart annat år eller ännu glesare?
Våra administrativa kostnader är i stort den samma för alla fastigheter med enskilt avlopp, oavsett om de tömmer två (2) gånger per år, vart annat år, eller beroende på hur stor tank fastigheten har. Ur planeringshänseende måste vi ta hänsyn till alla fastigheter och kundservice finns tillgänglig lika mycket för de som har många tömningar som för de med få tömningar.


TÖMNING AV AVLOPPSSLAM FASTLAND OCH SKÄRGÅRD

Varför har jag fått så mycket högre kostnad för mitt enskilda avlopp
Avgiften i skärgården har tidigare varit subventionerad (av andra abonnenter), nu är det den faktiska kostnaden. Den nyinförda grundavgiften för enskilt avlopp gör att fastigheter med enskilt avlopp med glest tömningsintervall drabbas extra mycket procentuellt av detta. 

Den tidigare avgiften har inte täckt kostnaderna samt att kommunen har beslutat att varje tjänst ska stå för sina egna kostnader.

Varför tas avtalade tömningar bort?
Du kan fortsatt ha kvar ert avtalade tömningsdatum men vi hanterar tömningen som en budning som återkommer varje år. Våra kostnader är densamma som för en vanlig budning. 


Jag har haft avtalade tömning tidigare, vad händer nu? 
Dina avtalade tömningar ligger kvar som innan. Men de kommer att debiteras som en så kallad budad tömning. Priset för en budad tömning är något lägre än vad det var för en avtalad tömning.

Hur ska man tyda texten ”Kostnad per anläggning inkl. ett BDT-avlopp”? 
En anläggning är oftast en tank, reningsverk eller trekammarbrunn.  Vissa anläggningar leder sitt bad, disk och tvättvatten till en separat brunn med infiltration för inte behöva tömma anläggningen lika ofta. Det kan var en eller flera hus kopplade till anläggningen.

Varför kan endast BDT vara en samtida tömning?  
Ett BDT-avlopp är ett komplement till en anläggning (oftast en tank) för att minska ner antalet tömningar. BDT avloppet är beläget i närheten av anläggningen. Andra tankar, reningsverk eller trekammarbrunnar mm. som är placerade på olika platser på en fastighet räknas som egna anläggningar.

Kan jag beställa en återfyllnad till min anläggning utan att beställa en tömning? 
Nej, återfyllnad kan enbart beställas i samband med en tömning. 

Kan jag endast beställa en spolning av min anläggning? 
Ja, men för enskilda avlopp behöver oftast anläggningen tömmas i direkt anslutning till spolingen. I synnerhet om det är en sluten tank. Enbart spolning kan även beställas av andra aktörer. 

Om jag bara vill buda mitt BDT, betalar jag som en samtida tömning då?
Nej, du betalar som en vanlig budad tömning. 

Varför måste jag betala en avvikelseavgift för bräddning av mitt avlopp?
Vår entreprenör hämtar mer slam än vad som ingår för din tankstorlek. Detta ökar våra behandlingskostnader samt att entreprenörens planerade körningar kan påverkas med att de inte får plats i tankarna på bilen att tömma inplanerade tömningar. 
Vid bräddning påverkas miljön negativt och chaufförens arbetsmiljö påverkas negativt.


Varför måste jag betala en avvikelseavgift för överkubik?
Vår entreprenör hämtar mer slam än vad som ingår för din tankstorlek. Detta ökar våra behandlingskostnader samt att entreprenörens planerade körningar kan påverkas med att de inte får plats i tankarna på bilen att tömma inplanerade tömningar.