För fastighetsägare

Under hösten 2022 har det genomförts geotekniska undersökningar på olika platser längs sträckan. Geotekniska undersökningar är en viktig del i arbetet med att klarlägga vilken sträckning som är möjlig för den nya överföringsledningen, då vi i och med dessa undersökningar kan få en bättre bild över markförhållanden så att vi exempelvis undviker att gå på berg eller andra olägenheter när vi sedan förlägger vår nya överföringsledning.

Samtliga fastighetsägare har fått möjligheten att skriva under avtal för medgivande till förundersökning innan vi beträder marken, och på de fastigheter vi saknar underskrivet avtal för medgivande avvaktar vi med undersökningarna till dess att vi fått deras medgivande.

Det pågår dialoger med fastighetsägare för att informera om projektet, det gäller både enskilda dialoger och informationsmöten. Vi hade ett första informationsmöte tidigare i höstas, närmare bestämt den 4:e oktober, där samtliga fastighetsägare fick chansen att träffa oss och ställa frågor. Nästa möte med fastighetsägare är den 15:e december och då presenteras den planerade ledningssträckan.

Under december 2022 genomför en oberoende värderingsman en förberedande besiktning av ledningsområdet (särskild information har skickats ut till berörda). Värdering per fastighet kommer att ske när projekteringen förankrats och utformningen av detaljer som byggmetod, brunnar mm är klarlagd. Det sker preliminärt under vintern. Därefter kommer vi att påbörja förhandling med fastighetsägarna för att träffa avtal om upplåtelse av utrymme för ledningen.

Innan ledningen byggs avser vi skriva avtal med samtliga berörda fastighetsägare. Avtalen behöver reglera både permanent upplåtelse av utrymme för ledningen och tillfällig upplåtelse under byggtiden. Avtalen är även avsedda att läggas till grund för beslut om ledningsrätt, som säkrar upplåtelsen på längre sikt. Ersättning kommer att betalas i form av ett engångsbelopp, baserat på upprättade värderingsutlåtanden. Syftet är att ersättningen vid ingånget avtal ska bli högre än vad som skulle bli utfallet vid en domstolsprövning. Det kommer att ske genom ett särskilt påslag. Knivstavatten, som är dotterbolag till Roslagsvatten, har som kommunägt bolag ett särskilt ansvar att vara en tydlig och transparent aktör. Likabehandling och öppenhet är därför viktigt.

Berörda aktörer

Det är många som behöver involveras innan överföringsledningen är plats. Utöver enskilda fastighetsägare har vi även kontakt med övriga berörda aktörer, så som arrendatorer, myndigheter, ledningsägare av befintliga och planerade ledningar och ledningsrättshavare. Vi är många som ska samsas på samma yta och det är av största vikt att vi samordnar oss på ett bra sätt – för allas skull.