Framtidens avfallshantering i skärgården

Senast den 1 januari 2027 ska kommunerna möjliggöra för hushåll att lämna sina förpackningar vid eller i nära anslutning till sina fastigheter detta efter en ny lagändring om producentansvar för förpackningsinsamling.

En hållbar skärgård kräver en långsiktig och hållbar avfallshantering som beaktar sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner. För att uppnå detta vill vi införa ett modernt, robust och effektivt system med god service. Den nya förordningen om producentansvar för förpackningar och obligatorisk separat insamling av bioavfall (matavfall) innebär att hela insamlingssystemet i skärgården behöver ses över. Bedömningen är att det blir svårt att uppfylla lagkrav, hållbarhetsmål och arbetsmiljökrav med fortsatt säckinsamling, som också är kostnadsdrivande. Rekommendationen är därför att ersätta säckinsamlingen med gemensamma insamlingsplatser strategiskt placerade i skärgården. Detta skulle skapa ett robust och kostnadseffektivt system som minskar miljöbelastningen, särskilt om insamlingsplatserna placeras nära populära transportvägar som Vaxholmsbryggorna.

För att underlätta övergången och upprätthålla en hög servicenivå föreslås att lokala entreprenörer ska kunna erbjuda hämtning och transport av utsorterat avfall till gemensamma insamlingsplatser genom avtal. På så vis öppnas det upp en valfrihet för kunden utan att det behöver belasta taxan samtidigt som det bidrar till ett mer levande näringsliv i skärgården. 

Vi står inför en spännande utmaning. Genom samarbete kan vi tillsammans utforma morgondagens avfallssystem i skärgården. Därför är nästa steg i utredningen att inleda dialog om hur vi tillsammans kan utforma en sammanhållen insamling av restavfall, bioavfall (matavfall) samt hushållsförpackningar. Välkommen till någon av våra dialogmöten som vi kommer att hålla i skärgården under augusti månad. Ditt perspektiv är viktigt för oss. 
Det går också bra att maila in dina synpunkter och idéer till: osterakeravfall@roslagsvatten.se

Välkommen på någon av följande tillfällen:
Mjölkö (föreningslokal)13 augusti  kl. 15:00
Vättersö (föreningslokal)14 augusti   kl. 15:00
Ingmarsö (Lurkan)21 augusti   kl. 15:00


Sedan 1990-talet har det varit lag på att producenter som lägger förpackningar på marknaden ska samla in samt återvinna dessa. Insamlingen har sedan dess skett via de publika återvinningsstationerna. I och med ökade krav på utsortering och återvinning beslutade regeringen sommaren 2022 att förändra förordningen om producentansvar för förpackningar av papper, plast, metall samt glas. Målet är att förbättra service och förenkla insamling och sortering av förpackningar för hushåll, vilket ska leda till ökad återvinning och i förlängningen minskat koldioxidutsläpp.

De nya bestämmelserna innebär att kommunerna senast den 1 januari 2027 ska möjliggöra för hushåll att lämna sina förpackningar vid eller i nära anslutning till sina fastigheter. I det fall det saknas förutsättningar att hämta avfallet vid fastigheten på grund av dess belägenhet, trafiksäkerhet, eller andra försvårande omständigheter kan insamlingen ske på en avisad plats. Vid utformning av insamlingssystemet ska kommunerna sträva efter det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till den sammanlagda miljöpåverkan av avfallshanteringen, utan att det medför oskäliga ekonomiska kostnader.

Skärgårdens unika och utmanande förutsättningar för avfallshantering beror på dess glesa befolkning, stora avstånd mellan öarna och det kraftigt ökade antalet invånare och besökare under sommarmånaderna. Transporter med båt och på svåråtkomliga öar är komplicerade och kostsamma, och väderförhållanden påverkar avfallsinsamlingen. Det befintliga insamlingssystemet i skärgården har till stor del utformats och anpassats efter lokala förhållanden, systemet är därför inte effektivt varken ur ett insamlings-, ekonomiskt- eller arbetsmiljömässigt perspektiv. Den manuella säckhämtningen medför en hög risk för tunga lyft och risk för skador när säckarna behöver förflyttas. Det finns också en ökad risk för skär- och stickskador eftersom det förekommer vassa föremål i säckarna. Sedan några år tillbaka finns det möjlighet att lämna glasförpackningar på angivna platser i skärgården som en åtgärd för att minska andelen skärskador. Ytterligare åtgärd som har satts in för att förbättra arbetsmiljön är införandet av 15 kg gräns per säck. På vissa öar blir det dock många lyft i och med att samma säck behöver förflyttas flera gånger.

En levande skärgård är en förutsättning för att stärka en hållbar utveckling. För att bevara och utveckla en skärgård där människor vill bo, leva och vistas krävs en långsiktigt hållbar avfallshantering där både sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner beaktas. Vi vill möjliggöra en modern, robust och effektiv avfallshantering med god servicenivå.
Den förändrade förordningen om producentansvar för förpackningar samt obligatoriet om separat insamling av bioavfall (matavfall) medför att hela insamlingssystemet i skärgården behöver ses över vilket ligger till grund för det utredningsarbetet Roslagsvatten har arbetet med under våren.

Den bedömning som har gjorts är att det blir svårt att uppfylla både lagkraven, hållbarhetsmålen och arbetsmiljökraven vid en fortsatt insamling i säck. Säckinsamlingen är också väldigt kostnadsdrivande. Således är rekommendationen att ersätta säckinsamlingen med insamling via gemensamma insamlingsplatser strategiskt placerade i skärgården.  Genom att få en sammanhållen insamling samt i den mån det går möjliggöra insamlingen i anslutning till populära transportvägar som exempelvis Vaxholmsbryggorna blir systemet robust, kostnadseffektivt samtidigt som miljöbelastningen i skärgården minskar.

Att införa en sammanhållen insamling via gemensamma insamlingsplatser kommer möjliggöra utsortering av fler fraktioner men öppnar också för samverkan med andra funktioner som exempelvis paketboxar. Samtidigt är det en stor förändring att gå ifrån det nuvarande säckinsamlingssystemet. För att underlätta insamlingen och tillhandahålla en hög servicegrad är målsättningen att möjliggöra för lokala entreprenörer att genom avtal med kunden kunna erbjuda hämtning av det utsorterade avfallet och transportera det till den gemensamma insamlingsplatsen dit kunden är anvisad till. Detta möjliggörs genom auktorisations- alternativt tjänstekoncessionsavtal med en eller flertal lokala entreprenörer som utför tjänster mot en bestämd maxtaxa. På så vis öppnas det upp en valfrihet för kunden utan att det behöver belasta taxan samtidigt som det bidrar till ett mer levande näringsliv i skärgården.