Käppalaförbundets medlemskommuner säger ja till Knivsta kommun

I och med beslutet i Danderyds kommuns kommunfullmäktige igår måndag 31 januari har samtliga elva medlemskommuner i Käppalaförbundet sagt ja till att Knivsta kommun får bli medlem i förbundet. Det innebär att Knivstas avloppsvatten kan komma att renas i Käppalaverket på Lidingö från omkring 2026.

Dock krävs att Knivsta kommuns beslut i frågan vinner laga kraft samt att kommunen genomför de tekniska åtgärder som är nödvändiga för en anslutning. Beslutet innebär också att Roslagsvatten drar tillbaka ansökan om en kapacitetshöjning i nuvarande avloppsreningsverk. 


— Vi är glada över att Knivsta nu kan bli medlem i Käppalaförbundet och därmed kunna lösa behovet av en utökad avloppsreningskapacitet för att möjliggöra den samhällsutveckling som kommunen planerar att genomföra, säger Christian Wiklund, vd för Roslagsvatten.


Förutsättningarna som Roslagsvatten har att arbeta utifrån är att Knivsta kommun år 2050 ska ha en avloppsreningskapacitet för 45 000 invånare. Dagens avloppsreningsverk har en kapacitet för 13 000 pe, personekvivalenter. En ny lösning för avloppsvattenrening bedöms behöva vara på plats omkring år 2026. 

För att säkerställa avloppsreningskapaciteten ska avloppsvatten ledas via en överföringsledning från Knivsta reningsverk till Käppalaverket på Lidingö via Sigtunas avloppstunnel i Märsta som i sin tur ansluter till Käppalaförbundets avloppstunnel vid Löwenströmska sjukhuset.

Överföringsledningen beräknas bli omkring 12-16 km lång. Initialt är det anslutning av huvudsakligen områdena Knivsta och Alsike, men framgent kommer flertalet både nybyggnads- och omvandlingsområden att nyttja överföringsledningen. Överföringen kräver att dagens Knivsta reningsverk läggs ner och ersätts med en pumpstation. Lösningen kräver även ett par pumpstationer längs ledningssträckningen. 

Miljönyttan är tydlig. Det renade vattnet från Knivstas avloppsreningsverk släpps i dag ut i Knivstaån, som leder vidare till Mälaren, som i sin tur är dricksvattentäkt för ett mycket stort antal människor.