Roslagsvatten bygger ut dagvattenhantering för Soldatgatan och Timmermansvägen

För att ett samhälle ska kunna hantera det regn som kommer utan att vägar och fastigheter drabbas av översvämningar byggs ofta ett system av dagvattenledningar ut i mer tätbebyggda områden. På stora delar av Vaxön finns dagvattenhantering redan utbyggt men inte för Soldatgatan och Timmermansvägen. Områdets dagvattenledningar har tidigare istället varit anslutna till spillvattennätet vilket har inneburit att reningsverket belastas med så kallat blankt vatten, och upptar kapacitet vid större regn. Gatans och vissa fastigheters dagvatten har eller ska kopplas bort från spillvattennätet. För att undvika att detta dagvatten översvämmar fastigheterna och gator i området byggs dagvattennätet ut. 
 

Arbeten som kommer utföras i området

Roslagsvatten planerar att anlägga en ny dagvattenledning i Timmermansvägen, från korsningen Soldatgatan/Timmermansvägen och till Kungsgatan där det finns en befintlig dagvattenledning. De dagvattenbrunnar längs Timmermansvägen som idag är anslutna till spillvattennätet kommer att bytas ut och anslutas till den nya dagvattenledningen. 
 
För att det befintliga dagvattennätet ska klara av det utökade dagvattenflödet kommer den befintliga dagvattenledningen i Kungsgatan att dimensioneras upp samt att ett dagvattenmagasin kommer att anläggas under parkeringen öster om infarten till Vasavägen. Dagvattenmagasinet har som funktion att fördröja och rena det tillkomna dagvattnet innan det fortsätter nedströms till recipienten Östersjön. 
 

Läs mer om dagvatten här