Vallentuna Överföringsledning till Käppalaförbundets reningsverk

Vallentuna överför idag sitt avloppsvatten till Käppalaförbundets reningsverk på Lidingö via en ledning genom Täby kyrkby. Denna ledning har nått sin maximala kapacitet och för att möjliggöra en utveckling av Vallentuna med bland annat bostäder, måste en ny lösning tas fram. 
Förslaget är att bygga en ny anslutning som kommer att avleda avloppsvattnet via nya pumpstationer och ledning öster om Täby kyrkby till Käppalaförbundets tunnel i Karby. Den befintliga anslutningen kommer att finnas kvar och nuvarande ledning genom Täby kyrkby avlastas. 
Denna lösning innebär att Käppalaförbundet kommer att ha två anslutningar till Vallentuna vilket förbättrar driftsäkerheten. 
 

Föreslaget alternativ
(Klicka på bilden för att förstora)

Bild
Kartbild på ledningssträckning för överföringsledning

 

  • En ny pumpstation byggs norr om Gläntastigen i Vallentuna kommun, punkt A. 
  • På sträcka B-C läggs en kompletterande ledning fram till punkt C. Från punkt B utreds också en alternativ ledningsdragning till planerad självfallsledning och redovisas som ljusblå streckad linje på kartan.
  • Från punkt C byggs en ny självfallsledning till punkt E och vid punkt E byggs en ny pumpstation, Fisknäbben. 
  • Från punkt E till punkt H läggs tryckavloppsledningar till Käppalaförbundets tunnel i Karby. 
  • Vid Gläntastigen, punkt F, sätts en begränsning i flödet från Vallentuna till den befintliga självfallsledningen på 350 l/s. Detta innebär att den befintliga ledningen inte överbelastas samt möjliggör en ökad belastning från Täby kyrkby. 

Tidplan för projektet
Systemhandling och fältundersökningar under 2022.
Projektering påbörjas under kvartal ett 2023. 
En färdig anläggning ska vara i drift 2026.
 

Dela sidan via e-post