Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Margretelund kan bli världens första slamfria reningsverk

Roslagsvatten och miljöteknikföretaget C-Green Technology AB samt IVL Svenska Miljöinstitutet inleder nu ett unikt samarbete med målet att bygga världens första helt slamfria avloppsreningsverk. Genom att integrera C-Greens miljöteknik ska slam helt undvikas som slutprodukt i Roslagsvattens reningsverk i Margretelund.

Världens avloppsreningsverk producerar varje år flera hundra miljoner ton vått slam som orsaker utsläpp av växthusgaser och kan leda till spridning av miljögifter och smittämnen. C-Greens teknik omvandlar slam till en torr, steril biobaserad anrikad kolprodukt. Detta HTC biokol kan sedan användas som till exempel jordförbättringsmedel eller biobränsle. Miljö- och klimatnyttan är stor: slamlukten försvinner, lastbilstransporter till och från reningsverket minskar med 75 procent och genom att sätta punkt för slamlagring förväntas utsläppen av växthusgaser minska med ca 80 procent jämfört med dagens slamhantering.

— C-Greens teknik för slamhantering är helt i linje med vår vision om att integrera hållbara lösningar i våra tjänster. I kombination med IVL:s forskning och kompetens kommer vi att kunna bidra till ovärderliga framsteg i utvecklingen av avloppsreningen världen över. Det är jag och mina medarbetare mycket stolta över, säger Christian Wiklund, vd på Roslagsvatten.  

— Samarbetet med Roslagsvatten och IVL är ett stort kliv för att ytterligare kretsloppsanpassa reningsverkens slamhantering, särskilt med tanke på den minskade klimatpåverkan. Varje ton slam kan orsaka utsläpp på 200 kg växthusgaser eller mer. Med vår process slipper man slammet helt och i stället fångas kolet i en helt ny och användbar produkt, säger Erik Odén, vd på C-Green. 

Samarbetsprojektet inleds med tester i pilotskala där C-Greens processvatten renas tillsammans med vatten från slamavvattning. Denna kombination förväntas ge en kraftfull reduktion av kväve. HTC-biokolets potential som jordförbättringsmedel ska också utvärderas i praktiska försök. Projektets slutmål är att bygga en fullskalig anläggning vid Roslagsvattens reningsverk i Margretelund. Redan i dag används C-Greens teknik för slam från massabruk i en storskalig anläggning hos Stora Enso i Finland. 

Om C-Green

C-Green är ett svenskt miljöteknikföretag med målet att förädla slam på ett kostnadseffektivt och klimatsmart sätt. Vår energieffektiva teknik - OxyPower HTC™ - omvandlar slam och annan våt biomassa till HTC biokol som kan användas till jordförbättringsmedel och som biobränsle. Vi erbjuder kommuner, jordbruk, industrier och livsmedelsproducenter en säker och miljöanpassad slamförädling som förenklar återvinning av fosfor. www.c-green.se

 Om IVL

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet. Vi arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag som bidrar till att uppfylla såväl de globala hållbarhetsmålen som de svenska miljömålen. IVL driver FoU-anläggningen Hammarby Sjöstadsverket där utvecklingen av hållbara slamhanteringstekniker har varit i fokus i flera år. www.ivl.se