Förtydligande gällande anslutning till kommunalt VA

Med anledning av Kalla Faktas reportage kring VA-anslutning har Villägarnas Riksförbund i en text på sin webbplats uttryckt att fastighetsägare skulle ha rätt att dela upp anslutningsavgiften på 10 år. Roslagsvatten vill därför förtydliga hur regelverket kring avbetalning ser ut.

I 36 § Vattentjänstlagen finns en skyldighet för en huvudman att fördela en anläggningsavgift på årliga betalningar under en viss tid om vissa villkor uppfylls. Dels ska avgiften vara betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter. Dels ska fastighetsägaren begära att avgiften ska fördelas. Slutligen krävs att fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet. En sådan avbetalning får sedan inte medges under längre tid än 10 år. Det är alltså tre villkor som måste vara uppfyllda för att en avgift ska avbetalas och tidsgränsen är en maxgräns.

Villaägarnas Riksförbunds skrivning om att det skulle finnas en rätt att dela upp avgiften i 10 år är med andra ord missvisande. 

Roslagsvatten vill även förtydliga att varje ärende prövas individuellt och att det är fastighetsägaren som behöver agera för att visa att hen inte kan betala avgiften. Det innebär att Roslagsvatten rent typiskt ställer krav på att banker ska ha nekat fastighetsägaren lån. Fastighetsägare måste även visa att det saknas andra tillgångar och att det går att ställa en godtagbar säkerhet. Ofta ställs säkerhet genom pantbrev i fastigheten. På Roslagsvatten ger vi självfallet det råd och stöd vi kan för att underlätta den processen.

Anledningen till att en prövning görs är förutom vad som anges i lagen även att Roslagsvatten har en skyldighet att tillvarata övriga medlemmars intressen i VA-kollektivet. Med hänsyn till att VA-kollektivet finansierar den allmänna VA-anläggningen innebär en avbetalning att avgiften kommer in senare. Detta är något som kan bli betungande för andra fastighetsägare och som i sin tur kan innebära att planerad verksamhet måste senareläggas.