Ekerö strand

Vid Ekerö strand kommer det att byggas ca 500 lägenheter samt en förlängning av gångstråket längs vattnet från centrum. Största exploatör är Skanska och Wallfast. Detaljplanen vann laga kraft 2018.

 

Området kommer att få uppdaterad infrastruktur med upprustade vägar, bussgata, fiber, el och ombyggt vatten- och avloppsnät. Markarbetet kommer att pågå i Tegelbruksvägen och Pråmvägen.

 

Markarbetet genomförs i etapper med start 2019 och beräknas pågå
flera år.

 

Missing media item.

Länk till kommunens information om Ekerö strand