Dagvattenstrategi

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på marken. Oftast menar man vatten som rinner från "hårdgjorda" ytor som hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn- eller smältvatten. Om man tvättar bilen på gatan så räknas detta som dagvatten.

Dagvatten är en stor föroreningskälla till vattenförekomster i Ekerö kommun och Mälaren, som är Stockholmsregionens stora dricksvattenkälla. För att vi ska kunna värna om dessa vatten behövs en enhetlig hantering av dagvattenfrågorna i samhällsplaneringen. Dagvatten orsakar också varje år ett antal översvämningsskador. Därför har Roslagsvatten tillsammans med Ekerö kommun beslutat att ta fram en dagvattenstrategi. Arbetet med dagvattenstrategin har påbörjats och beräknas vara klart i samband med den nya översiktsplanen 2017.