Frågor och svar om nya avfallstaxan

Ekerö kommun strävar efter att minska mängden avfall i hushållssoporna och öka utsortering till återvinning och matavfallsortering.

För att få fler invånare att använda den minsta soptunnan (kärlet på 140 liter) och sortera ut mer förpackningsavfall till återvinning så valde vi att 2020 sänka avgiften på den minsta soptunnan.

Nu är målet nått och det minsta kärlet är kommunens mest använda kärl. Det har inneburit minskade intäkter och mycket kostnader för utkörningar så vi har tyvärr inte möjlighet att subventionera avgiften lika mycket. Under året har också trycket på Skå återvinningscentral ökat mycket, vilket också har lett till ökade kostnader.

Eftersom alla kostnader och intäkter för hela verksamheten måste vara i balans så har kommunen beslutat att höja avgifterna för 2021.

Vi räknade med att många skulle byta till 140-liters kärl.

Det är däremot svårt att veta exakt hur många som skulle nappa. Nu kan vi konstatera att väldigt många hushåll har bytt till den mindre soptunnan (140 l) och att det inför 2020 inte finns möjlighet att behålla subventionen.

190-liters kärlet är vårt standardkärl och den här gången lägger vi in en mindre justering som framför allt ska gynna de som vill byta från det allra största kärlet till standardkärlet.

Tidigare subventionerade vi bytet av kärl men kostnaden för att köra ut kärlen blev för stora.

Därför tar vi nu ut en avgift på 600 kronor för byte av sopkärl. Ett undantag är vid ägarbyte, då kostar det inget, oavsett om du väljer ett större eller mindre kärl.

Grundavgifterna ska i princip täcka kostnaderna för Skå ÅVC, behandling av ÅVC avfall, Miljöboxen (farligt avfall) och administrativa kostnader.

Vi har hittills haft en struktur som har byggt på att delar av budgeten, som ÅVC och slamhantering, har balanserat andra delar för att täcka kostnader. Det är inte hållbart i längden.

Vi kommer därför att gå över till en struktur som de flesta kommuner redan har, där grundavgifterna täcker kostnaderna och slamavgifterna täcker kostnaderna som är kopplade till hantering av slam. Om vi jämför Ekerö kommuns grundavgift med andra kommuner så ligger vi fortfarande lågt.  Se jämförelse med andra kommunerPDF

För att slamavgifter helt och hållet ska täcka alla kostnader som är kopplade till hantering av slam.

Ekerö kommun har som mål att jämna ut kostnaderna för tömning av brunn och tank inom samma volymintervall.

I taxan för 2021 så kommer avgifterna vara helt lika. För att uppnå det behövde avgiften för tömning av tankar höjas mer denna gång.

Hämtning av slam enligt schema är betydligt mer kostnadseffektivt.

Vår målsättning är därför att brunnar och tankar hellre ska tömmas schemalagt än att budas.

Det ska löna sig att ha en jämn tömningstakt så att man tömmer med viss marginal innan det blir fullt.

Detta innebar ett ojämnt och oförutsägbart flöde av tömningsbeställningar.

Precis som hos andra kommuner så vill vi övergå till en mer rationell schemalagd tömning för alla typer av slamanläggningar. Därför kommer även tankar läggas upp på schema 2021.

Coronapandemin har inneburit att många stannat hemma. Många har tillbringat mycket tid hemma, rensat, snickrat och lämnat avfall på Skå ÅVC.

Det har gjort att kostnaderna för att ta hand om avfallet på ÅVC (återvinningscentralen) har ökat med cirka 50 procent. Världsekonomin har också påverkat och gett sämre ersättningar för skrot och vi har också kunnat konstatera att det har blivit något mer slam från enskilda avlopp.

Frågor? Kontakta oss

Telefonnummer:

08-540 835 00

E-post:

ekeroavfall@roslagsvatten.se

Postadress:

Box 437, 184 26 Åkersberga