Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Värden och analyser

Dricksvatten är det livsmedel som kontrolleras allra mest. Livsmedelsverket ställer de höga kraven som i sin tur baseras på EU-direktivet för vatten. Vi gör bedömningar av kvaliteten på vattnet både vid vattenverket och ute hos den som använder det.

Vattenanalys

Gränsvärdena för analysresultat baseras på tre kriterier: tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt.

pH-värde

Vårt vattens pH-värde ligger på 8,2-8,4. Detta värde minskar risken för korrosion i ledningsnätet.

Hårdhet

Vårt vatten håller mellan 4 och 6odH, tyska hårdhetsgrader. Dosera tvätt- och diskmedel efter mjukt vatten. Du behöver normalt inte dosera salt i diskmaskinen. Vattnets innehåll kalcium och magnesium är det som avgör hårdhetsgraden på vattnet. Ett hårt vatten kräver högre doser tvättmedel och kan ge kalkavlagringar på till exempel porslin. Vatten innehåller nästan alltid både kalcium och magnesium.

Fluor

I dricksvattnet finns det små mängder av fluor (fluorid), mindre än 0,20 mg/l. Den låga halten medför inget kariesförebyggande skydd. Ett sådant skydd kan man i stället få genom att borsta tänderna med fluortandkräm, via fluortabletter eller liknande.

Analysresultat 

Tidigare har det kommit larm om förhöjda halter av högflorerade ämnen (PFOS och PFOA) i dricksvatten i olika delar av landet. Dessa ämnen har analyserats av båda Roslagsvattens leverantörer av dricksvatten under en längre tid och halterna är extremt låga, långt under föreslagna riktvärden.

Även halten uran i dricksvattnet är analyserat, och resultatet visar att det finns i mycket små mängder i vårt vatten. Gränsvärdet för Uran är 15 µg/l, och i vårt dricksvatten har man uppmätt 0,275 µg/l.

Analysresultat

Vattnet som du som har kommunlat vatten kommer från Lovöns och Norsborgs vattenrenigsverk i Mälaren. Här kan du läsa mer om vattnet som kommer därifrån.

Stockholm vatten och avfalls information om vattenkvalitet


Vattenprover tagna i kommunen

Stenhamra Ekerö 2018-10-11.pdf

Älvsnäs Ekerö 2018-11-14.pdf