Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Förtydligande gällande avfallstaxan i Österåker kommun

Innan årsskiftet fattade kommunfullmäktige i Österåkers kommun beslut om höjd avfallstaxa.

Efter en grundlig genomgång av kostnader och intäkter, tog Roslagsvatten fram en ny taxa för Österåkers kommuns avfallstjänster under 2017. Taxan presenterades och beslutades i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i december 2017. Översynen visade att kostnaderna har ökat senaste åren och att det därför finns ett behov av att justera taxan. En ny upphandling av avfallsinsamling på fastlandet gjordes 2017. För att inte öka avgifterna mer har kommunen beslutat att gå över till schemalagd hämtning istället för behovshämtning.

Varför ändras avfallstaxan?
Totalt behöver intäkten från avfallstaxan (fastland & skärgård) inklusive taxa för tömning av enskilt avlopp (så kallad slamtaxa) öka med ca 10% för 2018.

Taxeintäkterna höjs för de tjänster där kostnader och investeringar har ökat. Exempel är utbyggnad av Brännbackens ÅVC, ökad kostnad för behandling, nya avfallskärl och förbättringar av kundtjänst och IT-system. Detta innebär också att vissa tjänster har fått sänkt avgift, tex ordinarie tömning av en slamanläggning på fastlandet.

Grundavgiften höjs till 1500 kr per år för småhus och verksamheter och till 900 kr per år för lägenhet i flerbostadshus. Den senaste förändringen av grundavgiften skedde 2012.

Vad ingår i min sopavgift?
Sopavgiften består av en obligatorisk grundavgift per bostad eller företag och en rörlig avgift som beror på abonnemanget: hur ofta soporna hämtas, storleken på soptunnan och om matavfall sorteras ut eller ej.

I grundavgiften ingår att grovavfall och farligt avfall kan lämnas på Brännbackens återvinningscentral samt på återvinningsfärjan i skärgården. Färjan besöker 17 öar vår och höst

Taxeförklaring

För att finansiera sophämtningen får kommunen ta ut en avgift som endast motsvarar kostnaden för verksamheten.
Roslagsvatten får inte och tar inte ut någon vinst från avfallstaxan.

Roslagsvatten strävar efter att avfallstaxan ska vara rättvis, lätt att förstå och bidra till en hållbar miljö. Detta innebär att taxan är miljöstyrande.
Avgifterna ska motivera till utsortering av förpackningar och matavfall.

Hur förändras min sophämtning?
Roslagsvatten handlar upp avfallstjänster enligt lagen om offentlig upphandling. I senaste upphandlingen efterfrågade vi pris på både behovshämtning och fasta abonnemangshämtningar. Inkomna anbud visade på högre kostnad för behovshämtning jämfört med abonnemangshämtning.

För att inte öka avgifterna ännu mer, ändrar Roslagsvatten från 1 april 2018 från behovshämtning till fasta abonnemang. Tidigare (vid behovshämtning) var sopbilen tvingad till att passera alla hämtningsplatser oavsett om kärlen skulle tömmas eller ej. Abonnemangshämtning skapar en effektivare logistik så att entreprenören kan planera sina körningar och göra bättre prognoser över vilka kärl som ska tömmas. Det påverkar i sin tur både miljön och avfallstaxan positivt.

Från och med 1 april gäller ett nytt hämtschema för sophämtning för den som bor i småhus t ex villa/radhus/fritidshus. Hämtschema finns på Roslagsvattens hemsida roslagsvatten.se/hamtschema eller kontakta vår kundservice 08-540 835 00.

Hur ändras min sopavgift?
De abonnemangsformer som Roslagsvatten har tagit fram är anpassade för det stora flertalet abonnenter. En enskild tömning av restavfall* (gröna tunnan) och matavfall (bruna tunnan) har inte blivit dyrare för ett 190 liters kärl jämfört med tidigare. För ett 370 literskärl har avgiften höjts så att den har samma kostnad per liter som ett 190 liters kärl.

Tidigare blev den som hade ett större kärl rabatterad per liter för att man hade mer sopor än den som hade mindre. Det vill vi ändra på och skapa en rättvisare avgift.

Exempelvis: Det vanligaste abonnemanget med hämtning varannan vecka i 190 liters kärl (26 hämtningar per år) kostar 990 kr vid utsortering av matavfall. Denna avgift har inte höjts utan är fortsatt 38 kr/hämtning. Detsamma gäller för hämtningar var fjärde vecka.

Varför har ni infört ett sommartillägg? Vad är det?
Vid behovshämtningen åkte sopbilen runt till alla småhus och företag varje vecka under sommaren för att se om sopkärlen var utställda för tömning. Detta blir kostsamt och är inte nödvändigt för alla enligt vår statistik.

Möjlighet finns från och med sommaren 2018 att beställa sommartillägg om fem extra hämtningar. Hämtningarna utförs varannan vecka under juni till och med augusti. Hämtningen kompletterar ordinarie abonnemang så att hämtning utförs varje vecka under perioden. Vid abonnemang med utsortering av matavfall ingår tömning av såväl restavfallskärl som matavfallskärl i avgiften.
Observera! Abonnenter på Ljusterö erbjuds ännu inte matavfallssortering. De kunder som inte erbjuds matavfallssortering eller som har en godkänd kompost har även de abonnemanget utsortering av matavfall.

Exempel: Ett sommartillägg med 5 hämtningar för 190 liters kärl med restavfall samt matavfallsinsamling alternativt kompost kostar 380 kr/år.
I brevet som gick ut till småhus står det felaktigt att denna avgift är 600 kr. Detta beklagar vi.


Räkneexempel

Småhus fastland, hämtning varannan vecka, 26 gr/år med matavfallssortering

Sopavgift 2017:
26 gr: 1200 kr + 26 gr * 38 kr/hämtning = 2 188 kr/år

Ny sopavgift from 2018-04-01
26 gr utan sommartillägg: 1500 + 990 = 2 490 kr/år

Höjning: 302 kr/år dvs 14%

Småhus fastland, hämtning 31 gr per år inklusive sommartillägg (5 gr juni-augusti)

Sopavgift 2017:
26 gr + 5 gr på sommaren: 1200 kr + 31 gr * 38 kr/hämtning = 2 378 kr/år

Ny sopavgift from 2018-04-01
31 gr inklusive sommartillägg: 1500 + 990 + 380 = 2 870 kr/år

Höjning: 492 kr/år dvs 21%

Jag är duktig på att sortera och vill ha glesare tömning än 1 gång per månad. Hur blir det för mig?
Roslagsvatten tar i dagarna fram ett förslag på abonnemang med färre tömningar. Förslaget får våra politiker ta ställning till. En viktig avvägning är att avfallet inte får hamna i naturen och ge ökad nedskräpning eller hanteras fel vilket vi ser tendenser till i vår kommun. Viss flexibilitet har minskat i och med den nya abonnemangsformen istället för behovstömning. På grund av att man inte längre kan välja exakt antal tömningar kan de kunder som placerat ut sitt kärl mycket få gånger uppleva en kostnadsökning.

*Restavfall innebär den vanliga soppåsen, det vill säga brännbart avfall (grönt kärl).