Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag

Förtydligande gällande avfallstaxan för Österåker kommun

Grundavgiften höjs till 1500 kr för småhus och verksamheter och till 900 kr för lägenheter i flerbostadshus. Höjningen på 300 kr/år behövs för att täcka ökade kostnader. Den senaste förändringen av taxan skedde 2012. Roslagsvatten är inte vinstdrivande utan taxan är framtagen endast för att täcka nödvändiga kostnader.

Roslagsvatten handlar upp avfallstjänster enligt lagen om offentlig upphandling. I senaste upphandlingen efterfrågade vi pris på både behovshämtning likt den idag och fasta abonnemangshämtningar. Inkomna anbud visade på högre kostnad för behovshämtning jämfört med abonnemangshämtning. Efter grundlig genomgång av kostnader och intäkter, tog Roslagsvatten fram en ny taxa för Österåkers kommuns avfallstjänster. Taxan presenterades och beslutades i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Med anledning av detta, ändrar vi från 1 april från behovshämtning till fasta abonnemang. Tidigare (vid behovshämtning) var sopbilen tvingad till att passera alla hämtningsplatser oavsett om kärlen skulle tömmas eller ej. Abonnemangshämtning skapar en effektivare logistik så att entreprenören kan planera sina körningar och göra bättre prognoser över vilka kärl som ska tömmas. T.ex. färre områden besöks vintertid och det blir färre körda mil med abonnemangshämtning. Det påverkar i sin tur både miljön och avfallstaxan positivt.

De abonnemangsformer som Roslagsvatten har tagit fram är anpassade för det stora flertalet abonnenter. De enskilda tömningarna för rest*- och matavfall har inte blivit dyrare jämfört med tidigare. Exempelvis: Det vanligaste abonnemanget med hämtning varannan vecka (26 hämtningar) à 990 kr vid utsortering av matavfall har inte höjts utan är fortsatt  
38 kr/hämtning. Detsamma gäller för hämtningar var fjärde vecka.

Möjlighet finns att beställa sommartillägg om fem extra hämtningar. Hämtningarna utförs varannan vecka under juni till och med augusti. Hämtningen kompletterar ordinarie abonnemang. Vid abonnemang med utsortering av matavfall ingår tömning av såväl restavfallskärl som matavfallskärl i avgiften. Observera! Abonnenter på Ljusterö erbjuds ännu inte matavfallssortering. Exempelvis: Ett sommartillägg för 190 liters kärl med rest- samt matavfallsinsamling alternativt kompost kostar 380 kr/år.

Viss flexibilitet har minskat i och med den nya abonnemangsformen istället för behovstömning. På grund av att man inte längre kan välja exakt antal tömningar kan de kunder som placerat ut sitt kärl mycket få gånger uppleva en kostnadsökning.

*Restavfall innebär den vanliga soppåsen, det vill säga brännbart avfall (grönt kärl).

Här kan du läsa hela den nya taxan som gäller från och med 1 april.

Prislista för avfallshantering från och med 1 april 2018.pdf