Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Frågor och svar om höjd taxa

Kommunfullmäktige har beslutat att höja VA-taxan med 8 % 1 januari 2021. Beslutet kan väcka frågor, och dessa vill vi försöka besvara här nedanför. Hittar du inte svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Vår region står inför stora utmaningar med växande befolkning, klimatförändringar och skärpta miljökrav. Det leder till kapacitetsbegränsningar i våra vatten- och avloppssystem. För att möjliggöra den fortsatta samhällsutvecklingen krävs det att vi förstärker våra system och säkrar att de kan leverera rent dricksvatten och rena avloppsvatten på ett ekonomiskt hållbart sätt, både idag och i framtiden. För att klara det behöver vi höja taxan.

I Österåker höjs brukningstaxan med 8%. Det innebär en ungefärlig kostnad på 504 kronor/år eller 42 kronor/månad. Detta är beräknat på en normalvilla, så kallat "typhus A".
Det finns mycket som tyder på att framtida miljökrav kommer skärpas med bland annat strängare krav på rening av avloppsvatten och dimensionering av ledningsnät. Det måste vi planera för när vi investerar i nya anläggningar som ska vara verksamma flera generationer framöver.
Det kan vi tyvärr inte säga säkert men vi kan konstatera att vi under en period framöver behöver göra investeringar för att säkra va-nätet, vilket kan innebära fler höjningar.
Taxan går till att leverera rent dricksvatten och rena avloppsvatten på ett ekonomiskt hållbart sätt och samtidigt framtidssäkra våra system och öka kapaciteten för att vi ska kunna möta en växande befolkning, klimatförändringar och skärpta miljökrav.
Nej. Taxan ska täcka våra kostnader med ett slutresultat på plus/minus noll. Roslagsvatten får och tar inte ut någon vinst från VA-taxan.
Hittills har vi mest fokuserat på att underhålla det befintliga systemet, men nu är vårt kapacitetstak för avloppsrening på många platser snart nått. Parallellt med att försörja dagens behov är vi därför i en period då vi måste investera och bygga nytt, så att vi kan leverera rent dricksvatten och rena avloppsvatten på ett ekonomiskt hållbart sätt både i dag och i framtiden.
Olika kommuner har olika förutsättningar. I glesbygds- och skärgårdskommuner  är underhåll av vatten- och avloppssystem generellt sett mer kostsamt än i tätbefolkade områden. Större avstånd i glesbygdskommuner innebär längre ledningar medan det i skärgårdskommuner tillkommer kostnader med sjöledningar och när berg måste sprängas.
Brukningstaxan består av en fast avgift som du betalar som ansluten till det kommunala vatten- och avloppsystemet samt en rörlig avgift som baseras på förbrukningen. Anläggningsavgift är en engångsavgift som tas ut för att ansluta en ny fastighet till det kommunala vatten- och avloppssystemet.
Nej. Nya abonnenter måste betala en anläggningsavgift som tas ut för att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Nej. Alla lokala kostnader för vatten och avlopp inom en kommun finansieras av VA-taxan i den kommunen. Inga pengar skickas mellan kommunerna.