Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag

Ny taxa för avfallshantering

Österåker växer som aldrig förr. Därför behöver vi ta höjd för att en hållbar och sund samhällsutveckling kan ske. Nu ser vi över att den grundläggande infrastrukturen med avfallshantering, vatten och avlopp fungerar och byggs ut med hänsyn till naturen och människorna som bor i Österåker.

Ny taxa – 1 april 2018

För att möta ökade kostnader och investeringar har ny taxa för avfallshantering beslutats. Taxan har tagits fram med hänsyn till att täcka de kostnader som tjänsterna genererar. Den nya taxan beslutades på Kommunfullmäktige den 11 december 2017 och börjar gälla 1 april 2018. Nedan presenteras några av de förändringar som beslutades. Mer information kommer att skickas ut 2018.

Fastland

  • Den största förändringen är att insamlingen av mat- och restavfall övergår från behovshämtning till abonnemangshämtning för småhus på fastlandet. Hämtning sker utifrån abonnemangform, t.ex. hämtning varannan vecka (26 ggr/år) eller säsongshämtning april-oktober (13 ggr/år).
  • De kunder som redan idag har abonnemangshämtning, ej behovshämtning, hos Roslagsvatten (t.ex. flerbostadshus och verksamheter) behöver inte göra ett aktivt val.
  • Containerabonnemang för flerbostadshus kommer att fasas ut och ersättas med andra alternativ så som krantömmande behållare (tillhandahålls av avfallskunden) och/eller kärl (tillhandahålls av Roslagsvatten).


Skärgård

  • Avfallskund i skärgården får ändrade abonnemangsformer motsvarande de för fastland.


Fastland och skärgård

  • Grundavgiften höjs med 300 kr/år.
  • Varje avfallskund hos Roslagsvatten ska ha ett abonnemang. Roslagsvatten kommer att föreslå abonnemangsform, där det är möjligt, utifrån behoven idag.
  • I de fall där behovet är säsongsbetonat behöver hushållet göra ett aktivt val av abonnemangsform. Roslagsvatten meddelar hushåll med säsongsbehov hur valet ska göras.
  • Behovshämtning under sommaren (juni-augusti) ersätts med sommarabonnemang, vilket innebär fem extra hämtningar. För att nyttja denna tjänst behöver du som kund göra ett aktivt val.


Fullständig prislista och information om ytterligare förändringar i taxans tjänster såsom hämtning av trädgårdsavfall och latrin samt gemensamhetsabonnemang hittar du här:

Prislista för avfallshantering från och med 1 april 2018.pdf