Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Riktlinjer för garage

Dessa krav gäller för alla garage under tak, såsom parkeringshus, bussgarage, samfällighetsgarage, bostadsrättsgarage och liknande. För parkeringsdäck utan tak gäller samma riktlinjer som för parkeringsplatser. Information till privata villaägare hittas längre ner på denna sida.

  • Garage i anslutning till bostäder, som t ex samfällighets- eller bostadsrättsgarage, utan spolmöjligheter eller tappkran, ska i första hand vara avloppslösa. Dessa har i allmänhet få fordonsrörelser och eventuellt smältvatten hinner avdunsta. En avdunstningsränna kan ta hand om mindre mängder vatten.
  • Alla garage med spolmöjlighet/tappkran, eller där större mängder smältvatten kan uppstå, ska vara utrustade med slam- och oljeavskiljare. Avloppsvattnet ska efter oljeavskiljare ledas till spillvattennätet.
  • Offentliga garage, parkeringshus, bussgarage och liknande ska, om det finns avlopp, ha oljeavskiljare och vara anslutna till spillvattennätet.
  • Oljeavskiljaren ska vara dimensionerad så att utgående vatten till spillvattennätet maximalt innehåller 50 mg olja per liter mätt som oljeindex.
  • Larm ska finnas till oljeavskiljaren, både optiskt och akustiskt. Larmet ska kontrolleras varje månad.
  • Tömning av hela oljeavskiljaren, d.v.s. topp- och bottentömning/sugning (olja, slam och vatten), ska ske minst 1 gång varje år. Efter tömning ska oljeavskiljaren återfyllas med vatten för att avskiljaren ska fungera som det är tänkt. Bedömning om förändrad tömningsfrekvens eller enbart toppsugning kan ske i det enskilda fallet.
  • Tömningskontrakt ska tecknas med godkänd entreprenör. Tömningskontrakt innebär att man skriftligen gör ett avtal om tömning av slam- och oljeavskiljaren med en tömningsentreprenör som är godkänd av länsstyrelsen att transportera farligt avfall.
  • Avskiljarsystemet, d.v.s. slam- och oljeavskiljare ska besiktas minst vart femte år av fackkunnig personal enligt SS EN 858-2.
  • Om garagegolvet behöver rengöras ska detta i första hand ske genom torrstädning. Om garagegolvet behöver skuras ska skurvattnet samlas upp och renas innan det leds till avloppet, alternativt tas omhand för rening externt.

Mindre privata garage

Mindre privata garage, exempelvis villagarage, som nyuppförs och som har plats för ett fåtal fordon ska som regel inte ha golvbrunn. Eftersom fordon ska tvättas hos fordonstvättar med extra reningssteg finns det ingen anledning för garage att ha golvavlopp kopplat till det kommunala spillvattennätet. Smältvatten som uppkommer i garaget ska inte avledas till spillvattennätet eftersom det inte innehåller några behandlingsbara näringsämnen. Det finns också en risk att dagvatten kan tränga in i källaren/garaget vid kraftigt regn. Garage ska i första hand torrstädas genom sopning. Är det blött kan man skrapa ut vatten och grus.

Alternativ till golvbrunn kan istället vara att installera en golvränna där vattnet samlas upp och sedan avdunstar.