Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag

Utbyggnad av VA i Linanäs

Under 2018 kommer vi att bygga ut kommunala ledningar för dricksvatten och avloppsvatten till fastigheter längs Blomstervägen, Skärvägen och delar av Linanäsvägen på Ljusterö. 

Detta gör vi för att säkerställa att fastigheter i området får en säker dricksvattenförsörjning, samt för att minska övergödningen i närliggande marina miljöer. Arbetet är än så länge i ett tidigt skede men vår förhoppning är att ledningarna ska vara färdiga till årsskiftet 2019.


Uppdatering 2018-10-22

Arbetena på platsen är nu påbörjade. Borrning pågår utmed och under Linanäsvägen. För att skapa en säker arbetsplats har vissa inskränkningar skett i form av avstängning av ena ”filen”.

Under schaktnings- och borrningsarbetena har såväl block som berg påträffats vilket medför att sprängning måste ske på arbetsplatsen. Preliminärt om 3 veckor. Vissa fastigheter som blir berörda av sprängningsarbetena kommer att utrustas med vibrationsmätare.


Uppdatering 2018-08-30

Ett informationsmöte avhölls 2018-08-29 på plats. Besiktningar av fastigheter inför kommande sprängningsarbeten kommer att ske 12-14/9. Separat brev går ut till varje fastighetsägare. Syn av mark kommer att ske inom hela Linanäs där arbeten skall bedrivas söndagen den 16/9 med start kl 10.00. Entreprenadarbeten på platsen kommer att påbörjas i månadsskifte september oktober.

En rättelse
De siffror som vi presenterade på bilden (presentationen hittar du här)  angående avgifter var redan avräknade med 20%. Dvs summan på bilden är den som gäller denna utbyggnad med vatten- och spillvattenledningar enligt dagens gällande taxa. Vi ber om ursäkt för detta


Uppdatering 2018-07-09

Avtalsarbete pågår med enskilda fastighetsägare och tidsplanen ser ut att hålla. Start på plats beräknas ske september/oktober. Vi planerar även ett informationsmöte i Granliden onsdag 29/8. Separat inbjudan till berörda kommer att skickas ut.


Uppdatering 2018-03-09

Nu är det klart att det blir Leif Andersson Entreprenad Ljusterö AB som blir entreprenören som skall utföra mark- och VA-arbeten.


Uppdatering 2018-03-05

Avtal till respektive fastighet avseende markupplåtelse skickas ut from måndag vecka 11.

Upphandling av entreprenör pågår.


Uppdatering 2018-01-31

Marklov för tillfällig etablering är sökt på Bolby 1:181. Ledningsrättsansökan är insänd till Lantmäteriet. Avtal med fastighetsägare beräknas gå ut i kommande vecka.


Uppdatering 2017-11-20

Projektet har skjutits framåt ett år. Byggstart kommer att påbörjas hösten 2018. Detta beror på avtal med Trafikverket och avtalsskrivning med markägare.