Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 19.00

Utbyggnad av VA i Linanäs

Under 2018 kommer vi att bygga ut kommunala ledningar för dricksvatten och avloppsvatten till fastigheter längs Blomstervägen, Skärvägen och delar av Linanäsvägen på Ljusterö. 

Uppdatering 2019-07-05

Arbeten med vatten och avlopp på Södra Linanäs är nu färdigställt. Slutbesiktning har skett och hela entreprenaden är godkänd. Fakturering av anslutningsavgifter pågår och samtliga fakturor till respektive fastighetsägare kommer att vara utsända denna vecka. Vid frågor avseende anslutningsavgifter, hur anslutningen går till rent praktiskt mm kontakta Oskar Glemryd oskar.glemryd@roslagsvatten.se

Vi vill passa på att tacka för ett positivt och bra bemötande från Er inom berört  område, södra Linanäs.


Detta gör vi för att säkerställa att fastigheter i området får en säker dricksvattenförsörjning, samt för att minska övergödningen i närliggande marina miljöer. Arbetet är än så länge i ett tidigt skede men vår förhoppning är att ledningarna ska vara färdiga till årsskiftet 2019.


Uppdatering 2019-06-04

Efter att vi tidigare ha fått underkända vattenprover från laboratoriet har ledningarna spolats och nu är vattenproverna godkända och det innebär att besiktningen av ledningarna också är godkänd. Fakturor kommer i denna vecka att skickas ut till de som fått en förbindelsepunkt upprättad, Vid frågor avseende anslutningsavgifter mm kontakta Oskar Glemryd oskar.glemryd@roslagsvatten.se


Uppdatering 2019-05-09

På förmiddagen torsdagen 13:juni kommer gator och tomter besiktigas  i Linanäs.

Därefter kommer vi att avveckla etableringsplatsen och i god tid till sommaren så kommer arbetena vara avslutade. Vi ber om ursäkt om det ställer till besvär för er.


Uppdatering 2019-03-08

Arbetet med VA på stickgatorna Skärvägen och Blomstervägen kommer att påbörjas V12. Det kan då bli besvärligt att nå berörda fastigheter. För dagsaktuell information kontakta entreprenören LA Entreprenad, Leif Andersson, på telefon 070-768 94 46.


Uppdatering 2019-01-08

Vi fortsätter som tidigare med långhålsborrning och sprängning. Arbetena har stor geografisk utbredning i nuläget men det beror av att vi försöker samordna all långhålsborrning samt sprängning så att dessa kan fortgå i en följd. Tidsplanen är i nuläget i fas, dvs de större arbetena blir klara under mars, finplanering därefter beroende på årstiden. Vi planerar ett informationsmöte den 19/3 i Granliden för att informera om fastighetsägarnas egna arbeten.

Kallelse till informationsmötet kommer att skickas ut under vintern.

Arbetsplatsen har varit stängd under julhelgen men nu har arbetena start igen.


Uppdatering 2018-10-22

Arbetena på platsen är nu påbörjade. Borrning pågår utmed och under Linanäsvägen. För att skapa en säker arbetsplats har vissa inskränkningar skett i form av avstängning av ena ”filen”.

Under schaktnings- och borrningsarbetena har såväl block som berg påträffats vilket medför att sprängning måste ske på arbetsplatsen. Preliminärt om 3 veckor. Vissa fastigheter som blir berörda av sprängningsarbetena kommer att utrustas med vibrationsmätare.


Uppdatering 2018-08-30

Ett informationsmöte avhölls 2018-08-29 på plats. Besiktningar av fastigheter inför kommande sprängningsarbeten kommer att ske 12-14/9. Separat brev går ut till varje fastighetsägare. Syn av mark kommer att ske inom hela Linanäs där arbeten skall bedrivas söndagen den 16/9 med start kl 10.00. Entreprenadarbeten på platsen kommer att påbörjas i månadsskifte september oktober.

En rättelse
De siffror som vi presenterade på bilden (presentationen hittar du här)  angående avgifter var redan avräknade med 20%. Dvs summan på bilden är den som gäller denna utbyggnad med vatten- och spillvattenledningar enligt dagens gällande taxa. Vi ber om ursäkt för detta


Uppdatering 2018-07-09

Avtalsarbete pågår med enskilda fastighetsägare och tidsplanen ser ut att hålla. Start på plats beräknas ske september/oktober. Vi planerar även ett informationsmöte i Granliden onsdag 29/8. Separat inbjudan till berörda kommer att skickas ut.


Uppdatering 2018-03-09

Nu är det klart att det blir Leif Andersson Entreprenad Ljusterö AB som blir entreprenören som skall utföra mark- och VA-arbeten.


Uppdatering 2018-03-05

Avtal till respektive fastighet avseende markupplåtelse skickas ut from måndag vecka 11.

Upphandling av entreprenör pågår.


Uppdatering 2018-01-31

Marklov för tillfällig etablering är sökt på Bolby 1:181. Ledningsrättsansökan är insänd till Lantmäteriet. Avtal med fastighetsägare beräknas gå ut i kommande vecka.


Uppdatering 2017-11-20

Projektet har skjutits framåt ett år. Byggstart kommer att påbörjas hösten 2018. Detta beror på avtal med Trafikverket och avtalsskrivning med markägare.