Skiss på LTA anslutning

Anslutning vatten och avlopp

Så här går det till att ansluta till det kommunala VA-ledningssystemet

Om du vill ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsledningar och din fastighet ligger inom ett verksamhetsområde för vatten och avlopp ska du anmäla detta till oss genom att skicka in en VA-anmälan. Anmälan ska skickas till Roslagsvatten innan inkoppling eller utbyggnad av förbindelsepunkt kan påbörjas.

Snabblänkar
Förbindelspunkt   Anläggningsavgift   Dags att gräva Oljeavskiljare i garage Vattenmätare Täthetsprovning Driftsättning Sluttömning Förändringar Flödesschema

Så här går anslutningen till

Din fastighet kommer att ansluta till antingen till ett självfalls- eller LTA-nät (lätt tryckavlopp). Självfall innebär att spillvattnet från din fastighet transporteras med hjälp av gravitationen. LTA betyder Lätt tryckavlopp och innebär att spillvattnet transporteras i trycksatta ledningar som följer terrängen. Varje fastighetsägare pumpar sitt avlopp från en LTA-tank med en LTA-pump in i den trycksatta huvudstammen. Om ett område byggs ut med LTA tillhandahåller Roslagsvatten en LTA-tank med tillhörande pump.

Fastighetens förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten är gränsen mellan den allmänna VA-anläggningen och fastighetens egen VA-installation. I normalfallet placeras förbindelsepunkten c:a 0,5 m utanför fastighetsgränsen. Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad och drift av VA-anläggningen på sin sida av förbindelsepunkten. När förbindelsepunkten är upprättad förmedlas den till fastighetsägaren av VA-huvudmannen med en VA-anslutningskarta. Roslagsvatten har ett vattentryck som variera mellan 25-70mvp vid fastighetsägarens förbindelsepunkt beroende på var och hur högt förbindelspunkten är belägen. I och med det börjar de allmänna bestämmelserna för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) samt VA-taxan att gälla. Du hittar dessa i menyn under Taxor och bestämmelser.

Frisprängning. Vid förekomst av berg, kan Roslagsvatten komma att behöva spränga ca 1, 5 meter in på din fastighet. Detta för att förhindra eventuella skador på servisventilen när du anlägger VA på din fastighet. Medgivande av frisprängning ska skickas till Roslagsvatten innan utbyggnad.

 Sidans topp

Anläggningsavgift

När VA-nätet är utbyggt och klart att ansluta till, faktureras anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa.

Anläggningsavgift är i princip en engångsavgift. Men eftersom den består av olika delar kan förändringar på fastigheten, som relaterar till VA-taxan, aktualisera avgift som inte tidigare är fakturerad.

När anläggningsavgiften är betald har fastigheten rätt att ansluta sina privata ledningar till det allmänna VAnätet.

 Sidans topp

Dags för dig att gräva och ordna markarbetet på din fastighet

Du som fastighetsägare ansvarar för att gräva ner och installera ledningar på din fastighet, från ditt hus fram till förbindelsepunkten, se ”Installationsbeskrivning” för anvisningar. Du behöver installera en värmekabel fram till förbindelsepunkten om ledningarna på din fastighet inte har förlagts på frostfritt djup.

Ansluter din fastighet till ett självfallsnät och du inte kan ordna självfall till din förbindelsepunkt behöver du  ordna med en pumpanordning inne på fastigheten.

Ansluter din fastighet till ett LTA-nät beställer du en LTA-tank av oss. LTA-tanken kan levereras först när Roslagsvattens arbete är färdigt, det vill säga när fastighetens förbindelsepunkt är utbyggd och förmedlad och faktura på anläggningsavgift är utskickad.

Sannolikt behöver du anlita en entreprenör som gräver och hjälper dig med markarbetet.

 Sidans topp

Behövs oljeavskiljare i mindre garage?

Mindre privata garage, exempelvis villagarage, som nyuppförs och som har plats för ett fåtal fordon ska som regel inte ha golvbrunn. Eftersom fordon ska tvättas hos fordonstvättar med extra reningssteg finns det ingen anledning för garage att ha golvavlopp kopplat till det kommunala spillvattennätet. Smältvatten som uppkommer i garaget ska inte avledas till spillvattennätet eftersom det inte innehåller några behandlingsbara näringsämnen. Det finns också en risk att dagvatten kan tränga in i källaren/garaget vid kraftigt regn. Garage ska i första hand torrstädas genom sopning. Är det blött kan man skrapa ut vatten och grus.

Alternativ till golvbrunn kan istället vara att installera en golvränna där vattnet samlas upp och sedan avdunstar.

 Sidans topp

Ordna en plats för vattenmätaren

Du ansvarar för att ordna en hållare för vattenmätaren, en så kallad vattenmätarkonsol. Den ska vara placerad frostfritt och lättåtkomlig där vattenledningen kommer in i huset. Mätarens placering ska följa Roslagsvattens instruktion, se ”Vattenmätare – installation och ansvar”.

 Sidans topp

Täthetsprovning

Ledningarna mellan förbindelsepunkten och vattenmätaren ska alltid täthetsprovas. Täthetsprovningen utförs av Roslagsvatten eller en auktoriserad fackman. Om annan än Roslagsvatten utför täthetsprovningen ska protokollet godkännas av Roslagsvatten innan vattenmätaren beställs. Har protokoll inte inkommit till driftsättningen, täthetsprovar Roslagsvatten ledningarna mot en avgift enligt taxa.

 Sidans topp

Boka tid för driftsättning och installation av vattenmätare

När du är klar med VA-installationen på din fastighet och har genomfört och fyllt i alla punkter i ”färdiganmälan/egenkontrollen” samt har betalat anläggningsavgiften, bokar du en tid med Roslagsvatten för driftsättning. Roslagsvatten kommer då ut och synar av fastighetens VA-installation. Från förbindelsepunkten fram till huset ansvarar fastighetsägaren för anläggande samt drift och underhåll av ledningar. 

Om installationen är utan anmärkning, medges anslutning och vattenmätare samt eventuell pump installeras.

 Sidans topp

Sluttömning av enskild avloppsanläggning

När ditt avlopp är anslutet till det allmänna ledningsnätet behöver du beställa sluttömning av fastighetens enskilda avloppsanläggning från Roslagsvatten.

 Sidans topp

Ny installation eller väsentlig förändring i avloppslösning kräver anmälan hos byggnadsnämnden

Innan du påbörjar installation av nytt VA eller gör väsentlig förändring av VA inom din fastighet, ska anmälan för va-installation göras till kommunens bygglovsenhet och du ska ha fått ett startbesked innan arbetet får påbörjas. Startbeskedet behövs inte bara för att ansluta de ledningar eller ändra de ledningar som berörs, utan gäller även de grävarbeten som behövs för åtgärden.

Om installationen görs utan startbesked och byggnadsnämnden får kännedom om detta, är nämnden enligt lag skyldig att starta ett tillsynsärende med syfte att utdöma en sanktionsavgift/böter.

Till anmälan bifogar du en VA-situationsplan, där planerade ledningar och brunnar ritas in frånförbindelsepunkt fram till anslutning i byggnad.

Eventuellt nytillkommet våtrum eller kök ska också redovisas på separat planritning. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för startbesked.

Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du har frågor om detta.

 Sidans topp

Klicka på bilden för att förstora.

Bild
Bild på flödesschema för anslutning av vatten och avlopp

Klicka på bilden för att förstora.

Bild
Bild på flödesschema för anslutning av vatten och avlopp LTA
Dela sidan via e-post