Simhallar / badanläggningar

Backspolvatten från filter i badanläggningar kan renas genom sedimentation innan det leds till spillvattennätet. Vatten från kommunala bassängbad bör alltid avkloreras genom tillsats av natriumsulfit eller natriumtiosulfat innan det släpps till ledningsnät eller recipient, se Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2004:7). En sänkning av kloreringsgraden för bassängbad bör eftersträvas. Det finns alternativ till klorering i form av behandling med t.ex. ozon eller UV-ljus. Ett bassängbadvatten med mycket låga föroreningshalter kan, vid tömning, lämpligen släppas direkt till recipient istället för att anslutas till ett avloppsreningsverk.

Enligt Svenskt vattens P95 ”Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet2.