Slamhantering

Varje år produceras cirka 7000 ton avvattnat slam på Roslagsvattens reningsverk. För att i så stor utsträckning som möjligt kunna återanvända de näringsämnen som finns i slammet är två av våra största reningsverk, Knivsta och Ekebyhov Revaq-certifierade. Se certifikat nedan.

Genom att sprida slam på åkermark så kan vi återföra fosfor, kväve, mikronäringsämnen och organiskt material till kretsloppet och samtidigt känna oss trygga att slammet håller en hög kvalitet.

Kretsloppet kräver kvalitet

Genom att vara certifierade enligt Svenskt Vattens certifieringssystem Revaq, ställer vi högre kvalitetskrav på slammet än svensk lagstiftning. En viktig del av arbetet ligger i att stoppa utsläpp av miljöskadliga ämnen innan de kommer till reningsverken, dvs. genom att utföra ett uppströmsarbete. Läs mer om Revaq här

Revaq-arbetet kontrolleras årligen av en oberoende revisor. Slammet som produceras på Knivsta och Ekeyhov uppfyller med god marginal de krav som ställs i svensk lagstiftning och i Revaq.

Under 2019 spreds allt slam som producerades på Knivsta och Ekebyhov, totalt cirka 3300 ton på åkermark. Det innebär att drygt 19 ton fosfor återfördes till kretsloppet.

I dag är alternativen till slamspridning på åkermark deponitäckning, jordtillverkning eller förbränning tillsammans med avfall. Vilket betyder att näringsämnen till åkermark, som ex. fosfor, måste brytas ur marken.  

Förbränning av slam, enskilt eller tillsammans med biobränsle är en metod där fosfor från askan skulle kunna utvinnas, men som ännu inte används storskaligt, bland annat eftersom den kräver stora mängder kemikalier och energi.

En annan nackdel med att förbränna slam är också att andra mullbildande ämnen förbränns och därmed inte kan återgå i kretslopp.

 

Riktlinjer för verksamheter och miljötips

Inkommande avloppsvatten pumpas via två snäckpumpar in till ett sandfång. Vattnet förs vidare genom ett maskinrensande galler för avskiljning av grovrens. Till inloppspumpstationen kommer även externslam från en separat mottagningsstation.

Rening av vattnet sker sedan genom en biologisk aktivslamprocess och därefter genom kemisk rening där fällningskemikalie tillsätts för att få slammet och de tunga partiklarna att sedimentera.

 

Slammet förtjockas och leds till ett slamlager. Efter tillsats av polymer avvattnas slammet i centrifug. Det avvattnade slammet samlas upp i containrar och transporteras till ett mellanlager där det lagras i minst sex månader innan det sprids som växtnäring på åkermark.

Här hittar du certifikatet för Ekebyhovs reningsverk: 

På Knivsta reningsverk behandlas vattnet inledningsvis mekaniskt genom ett fingaller och ett sandfång. Processen fortsätter sedan med biologisk rening i en aktivslamprocess. Vid den kemiska reningen tillsätts fällningskemikalie för att få slammet och de tunga partiklarna att sedimentera.

Efterpolering av det renade avloppsvattnet sker i en damm. Slutligen passerar det renade vattnet en mät- och provtagningsstation innan det leds till recipienten. Från det renade vattnet utvinns värmeenergi med hjälp av värmeväxlare och värmepump.

 

Slammet förtjockas, stabiliseras och leds till ett slamlager. Efter tillsats av polymer avvattnas slammet i centrifug. Det avvattnade slammet samlas upp i containrar och hämtas av slamentreprenör för att läggas på lagring i minst sex månader innan det sprids som växtnäring på åkermark.

Här hittar du certifikatet för Knivsta reningsverk: