Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 19.00

Lukt vid Margretelunds reningsverk uppdatering 27/11

  • Rapporterat: mån, 2020-11-23 13:36
  • Plats: Österåker
  • Status: Arbete avslutat
  • Kontakt:

Uppdatering 2020-11-27

Roslagsvatten har nu haft möte med Österåkers kommun (tillsynsmyndigheten) och beslutat att bygga in slamutlastningen för att minska spridning av lukt därifrån. Det innebär att lastbilen som kommer och hämtar slam kan köra in i en byggnad och kunna stänga med portar/dörrar under lastningen. Eftersom vi ska bygga ett nytt reningsverk om ett par år så kommer den byggnad som nu planeras inte att vara något permanent hus, utan en temporär och mer  kostnadseffektiv lösning som ska fylla samma syfte under tiden fram till det nya verket finns på plats.

Nu pågår detaljritning och utredning kring teknik för ventilationsluften. När ritningarna är klara kommer bygglov att sökas.


Den utredning som genomförts under hösten av Norconsult har nu presenterats för Roslagsvatten. I den finns ett par förslag till åtgärder för att minska lukten från anläggningen med extra fokus på slamutlastningen.

Roslagsvatten kommer nu att ha ett möte med kommunen för att diskutera förslagen och några andra alternativ som skulle kunna vara aktuella.
När beslut tagits om vilken eller vilka åtgärder som ska vidtas kommer projektering, utredning, budgetering, upphandling, byggnation och så vidare att ske. Detta är ofta en relativt tidskrävande process. Vissa delar kan gå snabbare och andra ta längre tid.

Samtidigt fortsätter vi med försöket att dosera en nitratbaserad lösning till slammet. Vi har fått en del återkoppling sedan försöket inleddes och det är både positiv och negativ sådan. Vår bedömning är att väder och vind gör den stora skillnaden för närboende, samtidigt upplever våra egna medarbetare att lukten är mindre frän, både inne i verket och vid utlastning.

Utvärdering av plåtlock

Det har kommit synpunkter på att vi inte använder slutna tankbilar (som används till exempel vid hämtning av enskilda avlopp) för att transportera bort slammet. Eftersom slammet avvattnas för att minska antalet transporter (vi vill helst inte behöva köra bort vatten flera gånger om dagen) så är slammet torrare och mer av jord-karaktär. Därför går det att varken få in eller ut slammet ur en tankbil.
De lastbilar med flak (containrar) som används idag är av samma utformning som övriga reningsverk i Stockholm använder. De är täckta med en presenning, dessa är inte helt täta och därmed inte avsedda för att helt ta bort lukten. Containrarna kan förses med plåtlock, som alternativ till presenning, som enligt leverantören inte heller är helt lukttäta men som eventuellt kan minska lukten något under själva transporten. Roslagsvatten har för avsikt att utvärdera dessa plåtlock och se om de kan vara en del av lösningen för att reducera lukten.

Vi får återigen påminna om att det inte är något alternativ som är snabbt eller helt kommer att ta bort all lukt i alla situationer.

Bättre möjligheter med nytt verk

Det nya reningsverket, som vi ska bygga, kommer att ha helt andra möjligheter att hantera ventilation från anläggningen och därmed reducera lukten. Det beror på att byggnad och ventilation kan designas utifrån vilka processer som sker i respektive utrymme. Verket som finns på platsen idag är ålderstiget och ombyggt ett flertal gånger. I den rapport som Norconsult tagit fram konstateras att luften från slamutlastningen inte omhändertas i dagsläget, vilket beror på att hanteringen sker utomhus. I det framtida verket kommer hela slamhanteringen, även utlastningen, att ske inomhus.

Positiva till rötning 

Roslagsvatten har även fått frågor angående en gammal luktutredning där det konstaterades att rötkammrarnas säkerhetsventiler släppte ifrån sig gas som luktade väldigt illa. När rötkammrarna tömdes för att utreda vilka åtgärder som behövde genomföras för att åtgärda detta problem, samt annat behov av underhåll, så beslutades att den investeringen var för stor att ta med anledning av det förestående beslutet om anslutning till Käppalaverket alternativt bygga nytt verk i Österåker. Behandling av slammet genom rötning ger generellt ett slam som luktar något mindre och som dessutom minskar volymerna som behöver transporteras bort. Därför är rötning något som Roslagsvatten generellt ser positivt på. Den brännbara gas, som utvinns vid rötningen, luktar förvisso, men kan i täta system tas omhand och eldas för att ge värme till lokaler och processer. Vid större reningsverk kan det även vara värt att rena och koncentrera gasen och därmed göra fordonsbränsle av den.

God rening

Processen för att fatta beslut om Margretelunds framtid har tagit många turer genom åren. En väg som tycktes självklar ena året har vid nästa tidpunkt stoppats av något som Roslagsvatten inte alltid har kunnat påverka. Vi ser allvarligt på situationen eftersom Österåker växer och vi vill säkerställa en god rening av avloppsvattnet som kommer ifrån samhället för att skydda vår miljö. Därför är vi nu trygga när vi har fått ett beslut som ligger i våra händer att hantera. Det innebär mycket jobb och kräver sedan beslutet togs i våras mycket av vår organisation. Därför har vi rekryterat flera nya medarbetare med hög kompetens för att trygga vår roll som beställare och kravställare i detta stora projekt.

Totalentreprenad

Nybyggnationen av Margretelunds avloppsreningsverk kommer att upphandlas som en totalentreprenad med upphandlingsformen generalentreprenad i samverkan. Entreprenaden omfattar process-, maskin- och styrsystem med tillhörande montage samt entreprenadarbeten avseende mark, bygg, VVS och el. Utbyggnaden är tekniskt komplicerad eftersom den är direkt kopplad till Roslagsvattens övergripande ansvar att uppfylla gällande reningskrav och detaljplan samtidigt som det sker stora belastningsökningar. Tekniska lösningar och hur dessa ska genomföras effektivt kommer att anpassas efter nuvarande drift av befintligt reningsverk och hur en utbyggnad kan göras stegvis och i etapper.
Upphandlingen av samverkansentreprenören utförs i två steg med en pre-kvalificering under hösten 2020 och en förfrågan under början av 2021. Inriktningen är att utformning och projekteringen av anläggningen görs i slutet av 2021 samt 2022 och att själva genomförandet påbörjas under 2023 för att en färdig anläggning ska vara i drift kring 2026.

Följ arbetet

2021-01-21 11:42
Arbete avslutat