Svanhagen

Södra Färingsö är av kommunen utpekat som ett område inom tätortsbandet där man vill satsa stort på utbyggnad av bostäder. Just nu pågår detaljplanearbete för områdena Svanhagen och Söderberga. Svanhagen föreslås utöka antalet funktioner och fastigheter för centrumändamål, verksamheter, förskola, idrottsplats och nya bostäder.

Den befintliga idrottsanläggningen Allhallen och del av dagens centrum är idag ansluten till det kommunala VA-nätet medan befintliga bostäder har enskilt VA. Roslagsvatten ska bygga ut kommunalt VA till samtliga fastigheter inom området. Ledningarna kommer att anslutas till huvudledningar i söder. Det innebär att Söderberga måste anslutas före Svanhagen, eftersom man bygger från söder till norr. Den befintliga spillvattenledningen i söder kommer från Stenhamra och leder vidare mot en pumpstation som pumpar spillvattnet vidare mot Ekebyhovs reningsverk på Ekerön. En ny pumpstation föreslås vid korsningen Tureholmsvägen/Allhallsvägen. I den sydöstra delen av området finns ledningar framdragna för en framtida anslutning och dessa kan nyttjas för delar av området.

 

Missing media item.

Detaljplaneförslag för Svanhagen

 

Länk till kommunens information om Svanhagen