Bild på brygga med rep

För företag/verksamheter

Utsläpp av vatten

Har du en verksamhet som kan orsaka utsläpp till vatten behöver du normalt någon form av rening. Du som fastighetsägare är ansvarig för att inte tillföra avloppet något som kan skada ledningsnätet, reningsverkets funktion eller förorena avloppsslammet.

Ny eller ändrad verksamhet

När du startar en verksamhet eller gör förändringar som påverkar utsläppet till avloppet, ska du kontakta kommunen för en bedömning av utsläppet. Du ska alltid välja den bästa lösningen för ditt avloppsvatten. Det kan ibland innebära andra lösningar än att släppa det till reningsverket.

Fett- och oljeavskiljare

Fett och olja som hamnar i avloppet orsakar problem både i ledningsnätet, avloppsreningsverket och vattendragen. När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett i vattnet stelnar och orsakar stopp i ledningsnätet. Verksamheter som hanterar livsmedel ska därför ha en fettavskiljare och ett system för fettåtervinning. Verksamheter som hanterar olja, t.ex. bensinstationer och biltvättar, ska ha oljeavskiljare.

Regler och standard

Det är viktigt både för fett- och oljeavskiljare att de har rätt storlek. Dessutom ska de tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet. Principen för avskiljningen är att fett och olja är lättare än vatten och lägger sig på ytan. Det är också viktigt att tillhörande slamfack och slamavskiljare töms regelbundet.

Tänk på att fettavskiljaren måste uppfylla standarden SS-EN 1825 och oljeavskiljaren uppfylla standarden SS-EN 858. Det är fastighetsägarens ansvar att det finns avskiljare installerad.

Vatten som använts för att skura golv, för hand eller med golvskurmaskin, får inte hällas ut i avloppet och hanteras hur som helst. Vattnet ska tas omhand beroende på vilka rengöringsmedel som använts och vilken typ av lokal som har rengjorts.

Har du en liten verksamhet som genererar mycket små mängder fett finns det möjlighet att ansöka om dispens för fettavskiljare. 

Anmälan och mer information om fettavskiljare hittar du här.

Dela sidan via e-post