Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

VA på Helgö

Uppdatering 2020-04-15

Tryckstegringsstationen nu är uppdaterad och verkar fungera bra. De fastighetsägare som tidigare haft problem upplever nu att det fungerar som det ska.

Projektet avslutas i maj anläggningen och kommer att underhållas av Roslagsvatten.


Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp är nu färdigt. Det som återstår är arbete med återställning i vissa områden.

Helgö är uppdelat i 3 detaljplaner och arbetet med dessa har löpt parallellt med VA-utbyggnaden. Normalt inväntas antagen detaljplan innan utbyggnaden av kommunalt VA-påbörjas men på Helgö har Ekerö kommun ett föreläggande från VA-nämnden att ordna kommunalt VA till öns fastigheter senast 2016-07-01.

I Sverige pågår det ett arbete både nationellt och regionalt att minska utsläppen av näringsämnen till sjöar och vattendrag. En källa till utsläppen är orenat avloppsvatten från enskilda anläggningar. Stockholms län är det län i landet som har störst problem med övergödning av kust, sjöar och vattendrag. Att värna om Mälaren ges mycket hög prioritet i kommunens miljöarbete eftersom Mälaren är källan till vårt dricksvatten i Stockholmsregionen.

 

Utbyggnadsetapper på Helgö. Detaljplan 2 är uppdelad i två byggetapper.

Etapp 1 och etapp 2.1 är driftsatta sedan hösten 2014 och etapp 3 driftsattes våren 2016. Etapp 2.2, viss återställning pågår

Förstärkning av elnätet

I samband med utbyggnaden förstärker Fortum elnätet och gräver ner befintliga luftledningar.