Frågor och svar om höjd taxa

Kommunfullmäktige beslutade att inte höja taxan för 2018. Nedan hittar du svar på frågor om VA-taxan. Hittar du inte svar på dian frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Vår region står inför stora utmaningar med växande befolkning, klimatförändringar och skärpta miljökrav. Det leder till kapacitetsbegränsningar i våra vatten- och avloppssystem. För att möjliggöra den fortsatta samhällsutvecklingen krävs det att vi förstärker våra system och säkrar att de kan leverera rent dricksvatten och rena avloppsvatten på ett ekonomiskt hållbart sätt, både idag och i framtiden. För att klara det behöver vi höja taxan.

Taxan går till att leverera rent dricksvatten och ta emot avloppsvatten på ett ekonomiskt hållbart sätt och samtidigt framtidssäkra våra system och öka kapaciteten för att vi ska kunna möta en växande befolkning, klimatförändringar och skärpta miljökrav.

Nej. Taxan ska täcka våra kostnader med ett slutresultat på plus/minus noll. Roslagsvatten tar inte ut någon vinst från va-taxan, och får inte heller göra det enligt lag.

Olika kommuner har olika förutsättningar. I glesbygds- och skärgårdskommuner  är underhåll av vatten- och avloppssystem generellt sett mer kostsamt än i tätbefolkade områden. Större avstånd i glesbygdskommuner innebär längre ledningar medan det i skärgårdskommuner tillkommer kostnader med sjöledningar och när berg måste sprängas.

Brukningstaxan består av en fast avgift som du betalar som ansluten till det kommunala vatten- och avloppsystemet samt en rörlig avgift som baseras på förbrukningen. Anläggningsavgift är en engångsavgift som tas ut för att ansluta en ny fastighet till det kommunala vatten- och avloppssystemet.

Nej. Nya abonnenter måste betala en anläggningsavgift som tas ut för att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.

Nej. Alla lokala kostnader för vatten och avlopp inom en kommun finansieras av VA-taxan i den kommunen. Inga pengar skickas mellan kommunerna.