Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kårevägen

Uppdatering 2020-08-11

  • VA-utbyggnaden i Kårevägen har under sommaren fortlöpt utan större hinder och markförutsättningarna har varit gynnsamma.
    Nu har ett grävlag stött på berg som kommer att kräva sprängning. Sprängningsarbetet planeras att påbörjas måndag den 17/8. Vid frågor rörande sprängningen ska entreprenören Norrland VA kontaktas, se kontaktuppgifter i fliken till vänster.
  • Rörande att det har dammat på Kårstavägen har nu en gatuentreprenör beställts för städning/tvättning av den sträcka som påverkas av jobbet.

Uppdatering 2020-07-16

  • På grund av rådande markförutsättningar arbetar entreprenören med att utreda fortsatt framdrift från idrottsplatsen och har under tiden flyttat grävlaget så att de jobbar från andra hållet, dvs från där Kårevägen delar sig och mot fotbollsplanen.
  • Att det dammar på vägen mellan Kårevägen och etableringsplatsen vid Kårstavägen är entreprenören medveten om.

Vi ber er sänka farten på den korta sträcka som dammet lägger sig på vägen för att inte röra upp dammet. Entreprenören sopar oftare under den torra perioden och tittar också nu på att kontakta en gatuentreprenör som kan komma och skölja bort dammet med jämna mellanrum.


Uppdatering 2020-07-07

  • Arbetet med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Kårevägen har nu kommit igång ordentligt. Den kritiska arbetet med avsättning för anslutning till det befintliga nätet har gått bra och Norrland VA har anlagt den första etappen i entreprenaden från anslutande brunn i Kårstavägen och upp till där Kårevägen delar sig.
  • Under vecka 28 kommer entreprenören påbörja arbetet från vardera ende av övre respektive nedre Kårevägen för att jobba sig ned mot korsningen där Kårevägen delar sig. Detta kommer att medföra mer byggtrafik längs Kårevägen. Berörda fastigheter kommer att kontaktas av Norrland VA under entreprenadens gång.
  • Samrådskartor med förslag på förbindelsepunkter till berörda fastighetsägare har skickats ut och returnerats till Roslagsvatten. I det fall det har uppstått frågor kommer berörda fastighetsägare att kontaktats av Roslgasvatten.

Uppdatering 2020-04-07
Information angående VA-utbyggnaden i Kårevägen, Kårsta

Igår hade Roslagsvatten startmöte med entreprenören Norrland VA och gick igenom utbyggnadsarbetet av det kommunala vatten- och avloppsnätet i Kårevägen, Kårsta. 

Entreprenören har påbörjat projektera och planera VA-utbyggnaden.
En del av planeringsarbetet är placering av förbindelsepunkterna och detta kommer att ske i samråd med dig som fastighetsägare. En samrådskarta kommer att skickas ut till dig med förslag på placering. Mer information om detta kommer i slutet av april.

Norrland VA har kommit överens med fastighetsägaren för Backa 18:1 om en yta för etablering där etableringen påbörjas i vecka.16. 

Schaktarbetet är planerat att påbörjas v.23 med start från anslutande brunn i Kårstavägen. Mer information om utbyggnaden kommer att ske löpande här på hemsidan när detta närmar sig.

Arbetet med utbyggnaden av VA-nätet kommer medföra att framkomligheten till fastigheterna i Kårevägen kommer under arbetets gång vara begränsad. Mer information om hur trafiken kommer påverkas kommer också ske löpande allteftersom arbetet fortlöper.

Entreprenören bedömer i nuläget att brevlådor och soptunnor inte behöver flyttas.

Efter påskhelgen kommer entreprenören tillsammans med Roslagsvatten göra en försyn av entreprenadområdet. Alla personer som arbetar med detta projekt skall kunna visa upp ID-06, vilket är ID-kort specifikt för byggarbetsplatser där det går att utläsa personens namn samt företag.


Projektet för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Kårevägen har återupptagits efter att kommunen fått en dom i mark- och miljödomstolen om att behoven ska vara tillgodosedda senast år 2021. Roslagsvatten har påbörjat en dialog med Kårsta Rickeby Samfällighet S2 för åtkomst till vägområdet för entreprenaden. Ledningsutbyggnaden kommer att anpassas efter befintliga förutsättningar där vägområdet är en stor påverkande faktor. Parallellt pågår arbete med framtagning av förfrågningsunderlag för att till hösten gå ut för upphandling. Målsättningen är att kunna påbörja utbyggnaden så fort tjälen släpper år 2020 och ha ett driftsatt system till hösten.

Mer ingående information kommer att framföras på informationsmötet som planeras att hållas den 3/9 kl 18:30 i Kårstaskolan, Bergsjövägen 1, Kårsta. Inbjudan till berörda fastighetsägare har skickats ut via post. Här hittar du inbjudan

Informationsmötet är en del av Vallentuna kommuns Öppet hus för Kårsta och Ekskogen. För mer information om Öppet hus vänligen se Vallentuna kommuns hemsida: https://www.vallentuna.se/karsta-ekskogen