Kårsta Lågreservoar

Uppdatering 2021-02-10

Då utredningar och geotekniska undersökningar visat på dåliga förhållanden att anlägga en lågreservoar och tryckstegring på Backa 15:3 väljer vi nu istället att i en första etapp under kvartal 1 projektera och påbörja ombyggnationen av en annan anläggning för att klara dricksvattenförsörjningen i Kårsta och därigenom erhålla lämpligt tryck och flöde i systemet. I slutet av april beräknas området ha kapacitet att försörja 900 personer.


Uppdatering 2020-09-24

Vallentuna vatten har ansökt och förhandsbesked för bygglov av lågreservoar för vatten på fastigheten Backa 15:3. Förhandsbeskedet har vunnit laga kraft 1/7. Geotekniska undersökningar har nu slutförts. Planerad utbyggnad under första kvartalet 2021.


Uppdatering 2020-08-07

Vallentuna vatten har ansökt och förhandsbesked för bygglov av lågreservoar för vatten på fastigheten Backa 15:3. Förhandsbeskedet har vunnit laga kraft 1/7. Geotekniska undersökningar påbörjas inom kort. Planerad utbyggnad under 2020/2021.

Förenklad VA-utredning Kårsta vattenreservoar och tryckstegringsstation

Syfte och bakgrund

De högst belägna fastigheterna inom tätorten Kårsta har länge haft problem med dåligt tryck och flöde. Brandvattenuttag i befintliga brandposter är inte tillåtet idag, då flödet är för lågt. Vid brandvattenuttag töms hela vattensystemet i Kårsta. Även Ekskogen påverkas negativt av brandvattenuttag i Kårsta.
För att säkra vattenförsörjning för befintlig bebyggelse och för att möjliggöra exploateringen inom detaljplaneområde Kårsta-Rickeby 1, måste Vallentunavatten AB utföra en rad åtgärder med bl.a. nybyggnation av en vattenreservoar och en tryckstegringsstation.

Tekniska frågor

För att jämna ut flödestoppar över dygnet (stort vattenuttag på morgnarna och kvällarna) och lösa problemet med lågt inflöde av vatten till Kårsta vill Vallentunavatten AB bygga en vattenreservoar. Vattenreservoaren dimensioneras för att möta dagens behov samt närmast kommande nyanslutningar inom detaljplaneområde Kårsta-Rickeby 1 samt Kårevägen. Reservoaren dimensioneras för att ha god omsättning på vattnet samt möjlighet att vid behov fylla på brandbilen i anslutning till reservoaren.
Vattenreservoaren planeras rymma 2-300 m3 vatten. Den ska vara ca 10 m i diameter och ca 4 m hög. Möjlighet till att så mycket som möjligt gräva ner reservoaren ska eftersträvas.
Eftersom större delen av tätbebyggelsen i Kårsta är högt belägen, måste Vallentunavatten AB bygga en tryckstegringsstation i anslutning till den planerade vattenreservoaren.
Tryckstegringsstationen kommer att säkerställa det optimala trycket för fastigheter inom utredningsområdet. Tryckstegringsstationen ska vara 3,5 m lång, 2,5 m bred och 2,85 hög. Reservoaren och tryckstegringsstationen ska om möjligt vara ihop byggda. Exakt placering kommer att bestämmas när geotekniska utredningar är utförda och markbeskaffenhet utrett.