Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Montering och installation

Pumpenheten ska monteras enligt Skandinavisk kommunaltekniks monteringsanvisning som du hittar i länken nedan. Om tanken är placerad på ett sådant sätt att det uppstår en merkostnad för underhåll och service, kan fastighetsägaren tvingas att stå för den kostnaden. Vid stora brister på installationen kan fastighetsägaren tvingas att åtgärda detta.

Monteringsanvisning LPS 2000e.pdf

Bra att tänka på när du installerar en LTA-tank:

 • Tanken får inte placeras på körbar yta
 • Tanken får inte kapas och den ska vara i lod
 • Tanken får sticka upp max 25 cm ovan färdig mark, se nivåmarkering på tanken
 • Marken runt tanken ska vara så plan som möjligt och med fall från tanken
 • Det är förbjudet att borra i tanken
 • Det ska finnas en spolbrunn ca 1 m innan tanken med stigarör dim. 200 mm med beteckning.
 • Tryckspillsledningen ska vara PE80, SDR11, PN12,5, dimension 40 x 3,7 mm med bruna stripes.
 • Larm ska installeras i huset där det syns och hörs väl
 • Pumpen och larmet ska ha separata säkringar
 • Stödhylsor ska användas på tryckspillsledningen
 • OBS! Pumpstationens övre kant monteras lägre än lägsta vattengång i huset
 • Backventil ska finnas i nära anslutning till servisventilen
 • Om ledningen/ ledningarna inte kommer ned till frostfritt djup ska de frostskyddas med t.ex. isolerlåda och frostskyddskabel
 • Före återställning, kontakta Roslagsvatten för en förbesiktning av inkopplade ledningar vid LTA- tanken och servisventilen. Observera att schaktgropen vid förbindelsepunkt och tank ska lämnas öppna tills besiktning är utförd

Installationsritning LTA

Om du är osäker på installationen eller behöver råd om placering är du välkommen att kontakta vår kundservice.