Värden och analyser

Dricksvatten är det livsmedel som kontrolleras allra mest. Livsmedelsverket ställer de höga kraven som i sin tur baseras på EU-direktivet för vatten. Vi gör bedömningar av kvaliteten på vattnet både vid vattenverket och ute hos den som använder det. 

Bild på provtagning på vatten

 >

Nedan har vi sammanställt de mest efterfrågade parametrarna. För mer information om vattenkvaliteten, följ denna länk.
https://www.norrvatten.se/dricksvatten/Dricksvattenkvalitet/

pH-värde

Vattens pH-värde ligger på 8,2-8,4. Detta värde minskar risken för korrosion (rost) i ledningsnätet.

Klor

För att förhindra tillväxt av bakterier i vattnet tillsätter Norrvatten kloramin, en mild form av klor, i låg dos. Klorhalten är högre i vattnet närmast vattenverket och sjunker efterhand längre ut på ledningsnätet. Vintertid, när vattnet är kallt, tillsätter Norrvatten en lägre halt klor än under sommaren.

Hårdhet

Vattnet håller mellan 5,5 och 6,5 dH, tyska hårdhetsgrader. Dosera tvätt- och diskmedel efter mjukt vatten. Du behöver normalt inte dosera salt i diskmaskinen. Vattnets innehåll av kalcium och magnesium är det som avgör hårdhetsgraden på vattnet. Ett hårt vatten kräver högre doser tvättmedel och kan ge kalkavlagringar på till exempel porslin. 

Alkalinitet

Alkalinitet är vattnets förmåga att motstå pH-förändringar, till exempel försurning. Alkalinitet mäts i enheten mg vätekarbonater (HCO3). Ju högre alkalinitet vattnet har desto bättre är förmågan att motstå pH-förändringar. En alkalinitet större än 60 mg HCO3 per liter minskar även risken för korrosionsangrepp (rost). I vårt dricksvatten är alkaliniteten cirka 70mg HCO3 per liter.

Fluorid

I dricksvattnet finns det låga halter av naturligt förekommande fluorid (fluor), mindre än 0,20 mg/l. Den låga halten medför inget kariesförebyggande skydd. Ett sådant skydd kan man i stället få genom att borsta tänderna med fluortandkräm, via fluortabletter eller liknande.

Information om PFAS

Poly- och perfluorerade ämnen är en ämnesgrupp som med samlingsnamn benämns PFAS-ämnen, t.ex. ämnena PFOS och PFOA. Ämnena ingår i många typer av produkter inom olika användningsområden då de har eftertraktade egenskaper som bl.a. vatten- och smutsavvisande. Tidigare har det kommit larm om förhöjda halter av PFAS-ämnen i dricksvatten i olika delar av landet, då ofta kopplat till närliggande områden som är förorenade av en viss typ av brandsläckningsskum. 

Från och med januari 2023 infördes nya dricksvattenföreskrifter av Livsmedelsverket i Sverige. Dessa är baserade på Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten och EFSA (European Food Safety Authority). Som medlem i EU måste länderna minst följa EU:s krav i enlighet med dricksvattendirektivet, men Sverige har valt att sätta ännu strängare krav med avseende på PFAS. Livsmedelsverket har beslutat i sina dricksvattenföreskrifter att från och med januari 2026 gäller nya gränsvärden för summan av PFAS21* på 100 ng/liter och summan av PFAS4** på 4 ng/liter. Fram till att de nya gränsvärdena börjar gälla, januari 2026, ska vattenverk i Sverige undersöka PFAS-halter.

Din kommun får vatten från Görvälnverket, som ägs av Norrvatten. Dricksvattnet som Norrvatten producerar ligger långt under den tidigare åtgärdsgränsen för PFAS. Dricksvattnet från Görvälnverket har dock PFAS4-halter som ligger nära det nya gränsvärdet. Under 2023 har medelvärdet för PFAS4 varit 3,9 ng/l. (Den högsta uppmätta halten PFAS4 var 4,1 ng/l och det lägsta uppmätta halten 3,2 ng/l.) Norrvatten kommer att införa ytterligare rening. Den viktigaste åtgärden är dock att de verksamheter som släpper ut PFAS i miljön vidtar åtgärder.

Se länken för mer info: Gränsvärde för PFAS - Norrvatten.se
 

*PFAS 21 är benämningen för summan av halter av 21 olika PFAS-ämnen. De PFAS som ingår i PFAS 21 är: Perfluorbutansyra (PFBA), Perfluorpentansyra (PFPA), Perfluorhexansyra (PFHxA), Perfluorheptansyra (PFHpA), Perfluoroktansyra (PFOA), Perfluornonansyra (PFNA), Perfluordekansyra (PFDA), Perfluorundekansyra (PFUnDA), Perfluordodekansyra (PFDoDA), Perfluortridekansyra (PFTrDA), Perfluorbutansulfonsyra (PFBS), Perfluorpentansulfonsyra (PFPS), Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS), Perfluorheptansulfonsyra (PFHpS), Perfluoroktansulfonsyra (PFOS), Perfluornonansulfonsyra (PFNS), Perfluordekansulfonsyra (PFDS), Perfluorundekansulfonsyra (PFUnDS), Perfluordodekansulfonsyra (PFDoDS), Perfluortridekansulfonsyra (PFTrDS), Fluortelomersulfonsyra (6:2 FTS)

** PFAS4 är benämningen för summan av halter av 4 olika PFAS-ämnen. De PFAS som ingår i PFAS4 är: Perfluoroktansulfonsyra (PFOS), Perfluoroktansyra (PFOA), Perfluornonansyra (PFNA), Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS)

Vattentryck

Trycket i dina ledningar varierar beroende på terräng och topografi, samt övrig vattenförbrukning på nätet. Roslagsvatten följer det generella rådet att upprätthålla ett tryck i intervallet 25 -70 mVp (2.5 –7 Bar, 200 – 750 kPa) i förbindelsepunkter (den punkt där fastighetens ledningar ansluter till Roslagsvattens ledningsnät).
*mVp = meter vattenpelare.

Information om ospolat dricksvattenprov och om vatten inte har använts under en längre tid

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12, 23§) ska vattenprover tas utan föregående spolning från kranar hos användare för att kontrollera förekomsten av metallerna koppar, bly och nickel. Detta ospolade vattenprov kontrollerar och ger svar på om någon installation i fastigheten, t.ex. vattenkranen, ger ifrån sig metaller som påverkar vattnets kvalitet.

Vad visar ett ospolat vattenprov?
Erfarenhetsbaserat visar analyser av ospolade vattenprover hos användare att halten, av någon av de tre undersökta metallerna, kan vara flera gånger högre i ett ospolat vattenprov jämfört med i det spolade.

Vad ska jag som dricksvattenkonsument tänka på?
Spola några sekunder innan du tar dricksvatten, det är det vatten som stått stilla i kranen som kan innehålla förhöjda halter av vissa metaller. Ett tips är att ställa en kanna under kranen när du spolar, då kan du använda det att till exempel vattna blommor med.

Om vattnet inte har använts under en längre tid, t.ex. i samband med semesterresa, i ett fritidshus, eller om en verksamhet i fastigheten har varit stängd, så är rekommendationen att spola en längre tid (ett par minuter) när vattnet tas i bruk den första gången efter förbrukningsuppehållet.
 

Analysresultat

Det kommunala dricksvattnet kommer från Görvälnverket som renar vatten från Mälaren. Här kan du läsa mer om det:

Norrvattens kontroll av dricksvatten

Eget dricksvatten

Om du har en egen brunn för dricksvatten kan det vara bra att testa vattnet regelbundet.

Läs mer på kommunens hemsida hur du går till väga för att testa ditt vatten.

Nedan har vi sammanställt de mest efterfrågade parametrarna. För mer information om vattenkvaliteten, följ denna länk.
https://www.stockholmvattenochavfall.se/vatten-och-avlopp/dricksvatten/…
 

pH-värde

Vattens pH-värde ligger runt 8,4. Detta värde minskar risken för korrosion (rost) i ledningsnätet.

Klor

För att förhindra tillväxt av bakterier i vattnet tillsätter man vid vattenverket klor i låg dos. Klorhalten är högre i vattnet närmast vattenverket och sjunker efterhand längre ut på ledningsnätet. Vintertid, när vattnet är kallt, tillsätts en lägre halt klor än under sommaren. Medelhalten klorid i ledningsnätet ligger på 16 - 18 mg/l.

Hårdhet

Vattnet håller mellan 4 och 6 dH, tyska hårdhetsgrader. Dosera tvätt- och diskmedel efter mjukt vatten. Du behöver normalt inte dosera salt i diskmaskinen. Vattnets innehåll kalcium och magnesium är det som avgör hårdhetsgraden på vattnet. Ett hårt vatten kräver högre doser tvättmedel och kan ge kalkavlagringar på till exempel porslin.

Alkalinitet

Alkalinitet är vattnets förmåga att motstå pH-förändringar, till exempel försurning. Alkalinitet mäts i enheten mg vätekarbonater (HCO3). Ju högre alkalinitet vattnet har desto bättre är förmågan att motstå pH-förändringar. Alkaliniteten i vattnet från Norsborgs vattenverk är cirka 54 mg HCO3 per liter. Alkaliniteten i vattnet från Lovö vattenverk är cirka 69 mg HCO3 per liter.

Fluorid

I dricksvattnet finns det låga halter av naturligt förekommande fluorid (fluor), mindre än 0,20 mg/l. Den låga halten medför inget kariesförebyggande skydd. Ett sådant skydd kan man i stället få genom att borsta tänderna med fluortandkräm, via fluortabletter eller liknande.

Information om PFAS

Poly- och perfluorerade ämnen är en ämnesgrupp som med samlingsnamn benämns PFAS-ämnen, t.ex. ämnena PFOS och PFOA. Ämnena ingår i många typer av produkter inom olika användningsområden då de har eftertraktade egenskaper som bl.a. vatten- och smutsavvisande. Tidigare har det kommit larm om förhöjda halter av PFAS-ämnen i dricksvatten i olika delar av landet, då ofta kopplat till närliggande områden som är förorenade av en viss typ av brandsläckningsskum. 

Från och med januari 2023 infördes nya dricksvattenföreskrifter av Livsmedelsverket i Sverige. Dessa är baserade på Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten och EFSA (European Food Safety Authority). Som medlem i EU måste länderna minst följa EU:s krav i enlighet med dricksvattendirektivet, men Sverige har valt att sätta ännu strängare krav med avseende på PFAS. Livsmedelsverket har beslutat i sina dricksvattenföreskrifter att från och med januari 2026 gäller nya gränsvärden för summan av PFAS21* på 100 ng/liter och summan av PFAS4** på 4 ng/liter. Fram till att de nya gränsvärdena börjar gälla, januari 2026, ska vattenverk i Sverige undersöka PFAS-halter.

Dricksvattnet i din kommun produceras framförallt i Norsborg och Lovö vattenverk, som ägs av Stockholm Vatten och Avfall. Granskningen av Stockholm Vatten och Avfalls resultat för PFAS-ämnen visar att halterna i Mälaren för PFAS21 ligger långt under de nya gränsvärdena, mindre än 10 ng/liter i jämförelse med gränsvärdet på 100 ng/liter. För PFAS4 ligger halterna i Mälaren på låga nivåer, nära de bakgrundshalter man sett i miljön i Sverige. Med bakgrundshalter menas diffus påverkan som inte kan kopplas till någon specifik källa, dessa halter ligger kring 0,5-10 ng/liter i Sverige. De uppmätta resultaten för PFAS4 visar att halterna i Mälaren ligger kring det nya gränsvärdet på 4 ng/liter.

Stockholm Vatten och Avfall har sedan flera år tillbaka forskningsprojekt som testar nya reningsmetoder för att ge underlag till beslut för den framtida dricksvattenförsörjningen. Det tar lång tid och är kostsamt att införa nya reningssteg, men redan nu är arbetet med ombyggnation igång. De kommer även fortsättningsvis kontrollera PFAS och följer utvecklingen av kommande nya lagar, regler och förordningar samt vidtar åtgärder om så behövs. Stockholm Vatten och Avfall arbetar även aktivt med uppströmsarbete för att få en bättre bild av utsläppskällorna av PFAS som påverkar Mälaren. Genom att uppmärksamma vikten av att åtgärder görs vid utsläppskällan arbetar de för att långsiktigt minska tillförsel av PFAS till Mälaren, vilket är det bästa både för våra ekosystem och för människors hälsa.

Se länken för mer info: www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/miljotips/pfas/
 

*PFAS 21 är benämningen för summan av halter av 21 olika PFAS-ämnen. De PFAS som ingår i PFAS 21 är: Perfluorbutansyra (PFBA), Perfluorpentansyra (PFPA), Perfluorhexansyra (PFHxA), Perfluorheptansyra (PFHpA), Perfluoroktansyra (PFOA), Perfluornonansyra (PFNA), Perfluordekansyra (PFDA), Perfluorundekansyra (PFUnDA), Perfluordodekansyra (PFDoDA), Perfluortridekansyra (PFTrDA), Perfluorbutansulfonsyra (PFBS), Perfluorpentansulfonsyra (PFPS), Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS), Perfluorheptansulfonsyra (PFHpS), Perfluoroktansulfonsyra (PFOS), Perfluornonansulfonsyra (PFNS), Perfluordekansulfonsyra (PFDS), Perfluorundekansulfonsyra (PFUnDS), Perfluordodekansulfonsyra (PFDoDS), Perfluortridekansulfonsyra (PFTrDS), Fluortelomersulfonsyra (6:2 FTS)

** PFAS4 är benämningen för summan av halter av 4 olika PFAS-ämnen. De PFAS som ingår i PFAS4 är: Perfluoroktansulfonsyra (PFOS), Perfluoroktansyra (PFOA), Perfluornonansyra (PFNA), Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS)

 

Vattentryck

Trycket i dina ledningar varierar beroende på terräng och topografi, samt övrig vattenförbrukning på nätet. Roslagsvatten följer det generella rådet att upprätthålla ett tryck i intervallet 25 -70 mVp (2.5 –7 Bar, 200 – 750 kPa) i förbindelsepunkter (den punkt där fastighetens ledningar ansluter till Roslagsvattens ledningsnät).
*mVp = meter vattenpelare

Information om ospolat dricksvattenprov och om vatten inte har använts under en längre tid

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12, 23§) ska vattenprover tas utan föregående spolning från kranar hos användare för att kontrollera förekomsten av metallerna koppar, bly och nickel. Detta ospolade vattenprov kontrollerar och ger svar på om någon installation i fastigheten, t.ex. vattenkranen, ger ifrån sig metaller som påverkar vattnets kvalitet.

Vad visar ett ospolat vattenprov?
Erfarenhetsbaserat visar analyser av ospolade vattenprover hos användare att halten, av någon av de tre undersökta metallerna, kan vara flera gånger högre i ett ospolat vattenprov jämfört med i det spolade.

Vad ska jag som dricksvattenkonsument tänka på?
Spola några sekunder innan du tar dricksvatten, det är det vatten som stått stilla i kranen som kan innehålla förhöjda halter av vissa metaller. Ett tips är att ställa en kanna under kranen när du spolar, då kan du använda det att till exempel vattna blommor med.

Om vattnet inte har använts under en längre tid, t.ex. i samband med semesterresa, i ett fritidshus, eller om en verksamhet i fastigheten har varit stängd, så är rekommendationen att spola en längre tid (ett par minuter) när vattnet tas i bruk den första gången efter förbrukningsuppehållet.
 

Analysresultat

Du som får vatten från ett annat vattenverk än Norsborg och Lovö är välkommen att kontakta oss för att få ta del av analysresultat.

Stockholm vatten och avfalls information om vattenkvalitet


Eget dricksvatten

Om du har en egen brunn för dricksvatten kan det vara bra att testa vattnet regelbundet.

Läs mer på kommunens hemsida hur du går till väga för att testa ditt vatten.

Här hittar du information från Täby kommun om dricksvatten.

Dela sidan via e-post