Värden och analyser

Dricksvatten är det livsmedel som kontrolleras allra mest. Livsmedelsverket ställer de höga kraven som i sin tur baseras på EU-direktivet för vatten. Vi gör bedömningar av kvaliteten på vattnet både vid vattenverket och ute hos den som använder det. 

 

Nedan har vi sammanställt de mest efterfrågade parametrarna. För mer information om vattenkvaliteten, följ denna länk.
https://www.norrvatten.se/dricksvatten/Dricksvattenkvalitet/

pH-värde

Vattens pH-värde ligger på 8,2-8,4. Detta värde minskar risken för korrosion (rost) i ledningsnätet.

 

Klor

För att förhindra tillväxt av bakterier i vattnet tillsätter Norrvatten kloramin, en mild form av klor, i låg dos. Klorhalten är högre i vattnet närmast vattenverket och sjunker efterhand längre ut på ledningsnätet. Vintertid, när vattnet är kallt, tillsätter Norrvatten en lägre halt klor än under sommaren.

 

Hårdhet

Vattnet håller mellan 5,5 och 6,5 dH, tyska hårdhetsgrader. Dosera tvätt- och diskmedel efter mjukt vatten. Du behöver normalt inte dosera salt i diskmaskinen. Vattnets innehåll av kalcium och magnesium är det som avgör hårdhetsgraden på vattnet. Ett hårt vatten kräver högre doser tvättmedel och kan ge kalkavlagringar på till exempel porslin. 

 

Alkalinitet

Alkalinitet är vattnets förmåga att motstå pH-förändringar, till exempel försurning. Alkalinitet mäts i enheten mg vätekarbonater (HCO3). Ju högre alkalinitet vattnet har desto bättre är förmågan att motstå pH-förändringar. En alkalinitet större än 60 mg HCO3 per liter minskar även risken för korrosionsangrepp (rost). I vårt dricksvatten är alkaliniteten cirka 70mg HCO3 per liter.

 

Fluorid

I dricksvattnet finns det låga halter av naturligt förekommande fluorid (fluor), mindre än 0,20 mg/l. Den låga halten medför inget kariesförebyggande skydd. Ett sådant skydd kan man i stället få genom att borsta tänderna med fluortandkräm, via fluortabletter eller liknande.

 

Information om PFAS

Poly- och perfluorerade ämnen är en ämnesgrupp som med samlingsnamn benämns PFAS-ämnen, t.ex. ämnena PFOS och PFOA. Ämnena ingår i många typer av produkter inom olika användningsområden då de har eftertraktade egenskaper som bl.a. vatten- och smutsavvisande. Tidigare har det kommit larm om förhöjda halter av PFAS-ämnen i dricksvatten i olika delar av landet, då ofta kopplat till närliggande områden som är förorenade av en viss typ av brandsläckningsskum. PFAS-ämnen har analyserats av båda Roslagsvattens leverantörer av dricksvatten under en längre tid och halterna är låga, de ligger långt under Livsmedelsverkets rekommenderade åtgärdsgräns som är 90 ng/l (för den summerade halten av 11 st definierade PFAS-ämnen, ofta kallat PFAS11). Enheten är ng/l vilket är nanogram per liter, där 1 ng/l är 0,000000001 g/l. I Norrvattens dricksvattenproduktion är den analyserade summahalten PFAS11 cirka 13 ng/l.

 

Vattentryck

Trycket i dina ledningar varierar beroende på terräng och topografi, samt övrig vattenförbrukning på nätet. Roslagsvatten följer det generella rådet att upprätthålla ett tryck i intervallet 25 -70 mVp i förbindelsepunkter (den punkt där fastighetens ledningar ansluter till Roslagsvattens ledningsnät).
*mVp = meter vattenpelare.

 

Information om ospolat dricksvattenprov och om vatten inte har använts under en längre tid

Enligt Livsmedelsverkets författningssamling (LIVSFS 2017:2, § 13a) ska vattenprover tas utan föregående spolning från kranar hos användare (konsumenter) för att kontrollera förekomsten av metallerna koppar, bly och nickel. Detta ospolade vattenprov kontrollerar och ger svar på om någon installation i fastigheten, t.ex. vattenkranen, ger ifrån sig metaller som påverkar vattnets kvalitet.

 

Vad visar ett ospolat vattenprov?
Erfarenhetsbaserat visar analyser av ospolade vattenprover hos användare att halten, av någon av de tre undersökta metallerna, kan vara flera gånger högre i ett ospolat vattenprov jämfört med i det spolade. Ospolat vattenprov med förhöjd metallhalt bedöms ibland som "tjänligt med anmärkning ur kemisk synpunkt" enligt Livmedelsverkets bedömningsgrunder, och det förekommer även fall där halten har varit så hög att vattnet bedömts som "otjänligt" enligt bedömningsgrunderna.

 

Vad ska jag som dricksvattenkonsument tänka på?
Spola några sekunder innan du tar dricksvatten, det är det vatten som stått stilla i kranen som kan innehålla förhöjda halter av vissa metaller. Ett tips är att ställa en kanna under kranen när du spolar, då kan du använda det att till exempel vattna blommor med.

 

Om vattnet inte har använts under en längre tid, t.ex. i samband med semesterresa, i ett fritidshus, eller om en verksamhet i fastigheten har varit stängd, så är rekommendationen att spola en längre tid (ett par minuter) när vattnet tas i bruk den första gången efter förbrukningsuppehållet.

 

Analysresultat

Det kommunala dricksvattnet kommer från Görvälnverket som renar vatten från Mälaren. Här kan du läsa mer om det:

Norrvattens kontroll av dricksvatten

 

Eget dricksvatten

Om du har en egen brunn för dricksvatten kan det vara bra att testa vattnet regelbundet.

Läs mer på kommunens hemsida hur du går till väga för att testa ditt vatten.

Nedan har vi sammanställt de mest efterfrågade parametrarna. För mer information om vattenkvaliteten, följ denna länk.
https://www.stockholmvattenochavfall.se/vatten-och-avlopp/dricksvatten/…
 

pH-värde

Vattens pH-värde ligger runt 8,4. Detta värde minskar risken för korrosion (rost) i ledningsnätet.

 

Klor

För att förhindra tillväxt av bakterier i vattnet tillsätter man vid vattenverket klor i låg dos. Klorhalten är högre i vattnet närmast vattenverket och sjunker efterhand längre ut på ledningsnätet. Vintertid, när vattnet är kallt, tillsätts en lägre halt klor än under sommaren. Medelhalten klorid i ledningsnätet ligger på 16 - 18 mg/l.

 

Hårdhet

Vattnet håller mellan 4 och 6 dH, tyska hårdhetsgrader. Dosera tvätt- och diskmedel efter mjukt vatten. Du behöver normalt inte dosera salt i diskmaskinen. Vattnets innehåll kalcium och magnesium är det som avgör hårdhetsgraden på vattnet. Ett hårt vatten kräver högre doser tvättmedel och kan ge kalkavlagringar på till exempel porslin.

 

Alkalinitet

Alkalinitet är vattnets förmåga att motstå pH-förändringar, till exempel försurning. Alkalinitet mäts i enheten mg vätekarbonater (HCO3). Ju högre alkalinitet vattnet har desto bättre är förmågan att motstå pH-förändringar. Alkaliniteten i vattnet från Norsborgs vattenverk är cirka 54 mg HCO3 per liter. Alkaliniteten i vattnet från Lovö vattenverk är cirka 69 mg HCO3 per liter.

 

Fluorid

I dricksvattnet finns det låga halter av naturligt förekommande fluorid (fluor), mindre än 0,20 mg/l. Den låga halten medför inget kariesförebyggande skydd. Ett sådant skydd kan man i stället få genom att borsta tänderna med fluortandkräm, via fluortabletter eller liknande.

 

Information om PFAS

Poly- och perfluorerade ämnen är en ämnesgrupp som med samlingsnamn benämns PFAS-ämnen, t.ex. ämnena PFOS och PFOA. Ämnena ingår i många typer av produkter inom olika användningsområden då de har eftertraktade egenskaper som bl.a. vatten- och smutsavvisande. Tidigare har det kommit larm om förhöjda halter av PFAS-ämnen i dricksvatten i olika delar av landet, då ofta kopplat till närliggande områden som är förorenade av en viss typ av brandsläckningsskum. PFAS-ämnen har analyserats av båda Roslagsvattens leverantörer av dricksvatten under en längre tid och halterna är låga, de ligger långt under Livsmedelsverkets rekommenderade åtgärdsgräns som är 90 ng/l (för den summerade halten av 11 st definierade PFAS-ämnen, ofta kallat PFAS11). Enheten är ng/l vilket är nanogram per liter, där 1 ng/l är 0,000000001 g/l. I Stockholm Vatten och Avfall AB:s dricksvattenproduktion i Norsborg är summahalten PFAS11 cirka 10 ng/l.

 

Vattentryck

Trycket i dina ledningar varierar beroende på terräng och topografi, samt övrig vattenförbrukning på nätet. Roslagsvatten följer det generella rådet att upprätthålla ett tryck i intervallet 25 -70 mVp i förbindelsepunkter (den punkt där fastighetens ledningar ansluter till Roslagsvattens ledningsnät).
*mVp = meter vattenpelare

 

Information om ospolat dricksvattenprov och om vatten inte har använts under en längre tid

Enligt Livsmedelsverkets författningssamling (LIVSFS 2017:2, § 13a) ska vattenprover tas utan föregående spolning från kranar hos användare (konsumenter) för att kontrollera förekomsten av metallerna koppar, bly och nickel. Detta ospolade vattenprov kontrollerar och ger svar på om någon installation i fastigheten, t.ex. vattenkranen, ger ifrån sig metaller som påverkar vattnets kvalitet.

 

Vad visar ett ospolat vattenprov?
Erfarenhetsbaserat visar analyser av ospolade vattenprover hos användare att halten, av någon av de tre undersökta metallerna, kan vara flera gånger högre i ett ospolat vattenprov jämfört med i det spolade. Ospolat vattenprov med förhöjd metallhalt bedöms ibland som "tjänligt med anmärkning ur kemisk synpunkt" enligt Livmedelsverkets bedömningsgrunder, och det förekommer även fall där halten har varit så hög att vattnet bedömts som "otjänligt" enligt bedömningsgrunderna.

 

Vad ska jag som dricksvattenkonsument tänka på?
Spola några sekunder innan du tar dricksvatten, det är det vatten som stått stilla i kranen som kan innehålla förhöjda halter av vissa metaller. Ett tips är att ställa en kanna under kranen när du spolar, då kan du använda det att till exempel vattna blommor med.

 

Om vattnet inte har använts under en längre tid, t.ex. i samband med semesterresa, i ett fritidshus, eller om en verksamhet i fastigheten har varit stängd, så är rekommendationen att spola en längre tid (ett par minuter) när vattnet tas i bruk den första gången efter förbrukningsuppehållet.

 

Analysresultat

Du som får vatten från ett annat vattenverk än Norsborg och Lovö är välkommen att kontakta oss för att få ta del av analysresultat.

Stockholm vatten och avfalls information om vattenkvalitet


 

Eget dricksvatten

Om du har en egen brunn för dricksvatten kan det vara bra att testa vattnet regelbundet.

Läs mer på kommunens hemsida hur du går till väga för att testa ditt vatten.

Här hittar du information från Täby kommun om dricksvatten.