Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Världens första slamfria reningsverk

Miljöteknikföretaget C-Green Technology AB, det kommunägda VA- och avfallsbolaget bolaget Roslagsvatten och IVL Svenska Miljöinstitutet inleder nu ett unikt samarbete med målet att bygga världens första helt slamfria avloppsreningsverk. Genom att integrera C-Greens miljöteknik ska slam helt undvikas som slutprodukt i Roslagsvattens reningsverk i Margretelund.

Den i Sverige utvecklade processen – OxyPower HTC™ – omvandlar reningsverksslam till en torr, steril biobaserad anrikad kolprodukt med stora miljö- och klimatfördelar.

  • C-Greens teknik för slamhantering är helt i linje med vår vision om att integrera hållbara lösningar i våra tjänster. I kombination med IVL:s forskning och kompetens kommer vi att kunna bidra till ovärderliga framsteg i utvecklingen av avloppsreningen världen över. Det är jag och mina medarbetare mycket stolta över, säger Christian Wiklund, vd på Roslagsvatten.

Världens avloppsreningsverk producerar varje år flera hundra miljoner ton vått slam som orsaker utsläpp av växthusgaser och kan leda till spridning av miljögifter och smittämnen. C-Greens teknik omvandlar slam till en torr, steril biobaserad anrikad kolprodukt. Detta HTC biokol kan sedan användas som till exempel jordförbättringsmedel eller biobränsle. Miljö- och klimatnyttan är stor: slamlukten försvinner, lastbilstransporter till och från reningsverket minskar med 75 procent och genom att sätta punkt för slamlagring förväntas utsläppen av växthusgaser minska med ca 80 procent jämfört med dagens slamhantering.

  • Samarbetet med Roslagsvatten och IVL är ett stort kliv för att ytterligare kretsloppsanpassa reningsverkens slamhantering, särskilt med tanke på den minskade klimatpåverkan. Varje ton slam kan orsaka utsläpp på 200 kg växthusgaser eller mer. Med vår process slipper man slammet helt och i stället fångas kolet i en helt ny och användbar produkt, säger Erik Odén, vd på C-Green.

Samarbetsprojektet inleds med tester i pilotskala där C-Greens processvatten renas tillsammans med vatten från slamavvattning. Denna kombination förväntas ge en kraftfull reduktion av kväve. HTC-biokolets potential som jordförbättringsmedel ska också utvärderas i praktiska försök. Projektets slutmål är att bygga en fullskalig anläggning vid Roslagsvattens reningsverk i Margretelund. Redan i dag används C-Greens teknik för slam från massabruk i en storskalig anläggning hos Stora Enso i Finland.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Odén, vd C-Green, 076-039 35 08, erik.oden@c-green.se

Charlotte Periasamy, kommunikationschef Roslagsvatten, 08-540 835 65, charlotte.periasamy@roslagsvatten.se

Christian Baresel, IVL Svenska Miljöinstitutet, 010-788 6606, christian.baresel@ivl.se

För nedladdningsbar media se www.c-green.se/press

 

 

Om C-Green

C-Green är ett svenskt miljöteknikföretag med målet att förädla slam på ett kostnadseffektivt och klimatsmart sätt. Vår energieffektiva teknik - OxyPower HTC™ - omvandlar slam och annan våt biomassa till HTC biokol som kan användas till jordförbättringsmedel och som biobränsle. Vi erbjuder kommuner, jordbruk, industrier och livsmedelsproducenter en säker och miljöanpassad slamförädling som förenklar återvinning av fosfor. www.c-green.se

 

Om Roslagsvatten

Roslagsvatten möjliggör hållbara samhällen och en sund samhällsutveckling. Vi ser till att 130 000 människor får rent dricksvatten varje dag. Vi bygger ut och underhåller ledningsnäten så att de håller lång tid framöver, och vi renar det använda avloppsvattnet. Idag är vi verksamma i sex kommuner. I några av dem tar vi även hand om avfallet för cirka 30 000 abonnenter och vi driver och utvecklar även återvinningscentralerna. Vår modell innebär att alla kommuner som anlitar Roslagsvatten också är delägare i bolaget. Det gör oss till en partner. Inte bara en leverantör. www.roslagsvatten.se 

 

Om IVL

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet. Vi arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag som bidrar till att uppfylla såväl de globala hållbarhetsmålen som de svenska miljömålen. IVL driver FoU-anläggningen Hammarby Sjöstadsverket där utvecklingen av hållbara slamhanteringstekniker har varit i fokus i flera år. www.ivl.se, www.hammarbysjostadsverk.se