Höjd vatten- och avloppstaxa

Kommunfullmäktige i Roslagsvattens ägarkommuner, Österåker, Vaxholm, Vallentuna, Knivsta och Ekerö har fattat beslut om höjd vatten- och avloppstaxa i de flesta av kommunerna. De nya taxorna gäller från den första januari och omfattar alla som är kopplade till eller kommer att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppssystemet.

Både anläggningstaxan, som är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen, och brukningstaxan, som är de löpande avgifter som en fastighetsägare betalar för att nyttja VA-anläggningen, kommer att höjas nästa år i de flesta av ägarkommunerna. 

Det finns flera anledningar till höjningen av taxorna. De främsta är ökade räntekostnader och kraftigt ökade kostnader för el och ökade kostnader till följd av världsläget. Men även förstärkning av reningskapacitet, stora utmaningar med växande befolkning och skärpta miljökrav är några av anledningarna.  

Alla lokala kostnader för vatten och avlopp inom en kommun finansieras av VA-taxan i den 
kommunen.

Vi publicerar alla beslutade taxor och bestämmelser på vår webb så snart beslutet från kommunfullmäktige i respektive kommun vunnit laga kraft.

Taxa och bestämmelser

 

Anläggningstaxa

Anläggningstaxan höjs med 4%.

För att finansiera förstärkningen i reningskapaciteten höjs lägenhetsavgiften i anläggningstaxan i Knivsta från årsskiftet

Ingen höjning av anläggningstaxan

Anläggningstaxan höjs med 3%

För att finansiera förstärkningen i reningskapaciteten höjs lägenhetsavgiften i anläggningstaxan i Österåkers kommun under våren.


Brukningstaxan

Brukningstaxan höjs med 15%.

Brukningstaxan höjs med 8 % från och med 2 juni.

Ny taxa från den 2 juni 2023.
Taxan för kommunalt vatten och avlopp ska täcka kostnader för drift och underhåll av våra anläggningar. På grund av ökade kostnader för el och räntor höjs taxan för brukningsavgifter med 8% från och med den 2 juni. 
Brukningsavgifterna består av flera delar och storleken på avgiften varierar beroende på vilka nyttigheter (vatten, spillvatten och dagvatten) du är avgiftsskyldig för
-    en avgift per år och mätare (grundavgift)
-    en avgift per kubik levererat vatten
-    en avgift per kvadrat tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift)
-    en avgift per år och lägenhet utöver den första (för byggnader som innehåller andra utrymmen än bostäder räknas varje påbörjat 100-tal m2
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 52 som en lägenhet).

Mer information om brukningsavgifterna hittar du i taxan.
Om du inte hittar svar på dina frågor är du även välkommen att kontakta vår kundservice på telefon eller e-post. 
 

Brukningstaxan höjd med 5% 1/1 2023. En ytterligare höjning av brukningstaxan gjordes 1/4 2023.

Brukningstaxan höjs med 5%. Det kan också bli ytterligare någon höjning av brukningstaxan under våren.

Brukningstaxan höjs med 9%.