Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag 13.00 - 19.00

Bakgrund/syfte

Länsstyrelsen fattade 2013 ett beslut som innebär att kommunalt VA ska vara utbyggt senast 1/10 2018. Roslagsvatten AB har därför fått i uppdrag av Vaxholms Stad att bygga ut kommunalt VA till Storäng, och arbetar nu med VA-anläggningen parallellt med att Vaxholms Stad arbetar med detaljplaner för området.

Ett av detaljplanernas syften är att möjliggöra en utveckling av området till ett attraktivt bostadsområde samt möjliggöra plats för en ny förskola. Syftet är också att bygga ut vatten- och avloppsförsörjning i området med ledningsnät, pumpstation, sjöförlagda spillvattenledningar och anslutning till Blynäs reningsverk. I projektet ingår även att ansluta pumpstationen vid Resarö Marina till den nya pumpstationen i Storäng.

Det har skett en samordning med Käppalaprojektet, så att de planerade sjöledningarna för spillvatten mellan Storäng och Blynäs reningsverk på Vaxön i framtiden istället ska kunna utnyttjas för att leda avloppsvattnet från Blynäs reningsverk till Käppalaverket på Lidingö. Förberedelser i landföringen görs i samband med arbetena i projektets etapp 1. Tillsvidare kommer befintlig sjöledning mellan Storäng och Blynäs att användas.

Länk till mer information om anslutningen till Käppala


Översikt av framtida ledningar (cerise färg) mellan Storäng på Resarö och Blynäs reningsverk på Vaxön. Befintlig ledning i röd färg går idag upp på Östra Kullö vid passage av stenvall i Kyrksundet.

I samband med de olika tillstånd som sökts för sjöledningarna har även en marinarkeologisk undersökning utförts av Sjöhistoriska Museet, se länk till artikel i SvD samt film nedan (prenumeration på SvD behövs för att läsa artikel och se film).

Länk till artikel i SvD med information om marinarkeologisk undersökning