Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag 13.00 - 19.00

Etappindelning och tidsplan

För att möjliggöra utbyggnaden inom beslutad tidsram kommer vi att dela upp anläggandet av vatten och avlopp i Storäng i två etapper.

Etappindelning

Tidplan


Etapp 1

Etappen är nu påbörjad och ledningar från koloniområdet och ut i vattnet är lagda enligt plan. Man har valt att avvakta med nya sjöledningar för spillvatten tillsvidare och påkoppling kommer istället att ske till befintlig sjöledning som idag ligger från Resarö Marina till Blynäs reningsverk. Entreprenör är Aros Water AB.

Etapp 2

Samråd med fastighetsägarna gällande placering av förbindelsepunkt för vatten och avlopp, fastighetsbesiktningar och brunnsbesiktningar är nu utförda i området. Entreprenör SAH Projekt AB är upphandlad för att utföra arbetena i etapp 2.1, vilken är den första av tre landetapper för VA-utbyggnaden i området. Etablering på plats sker under december 2017 och de första schaktningsarbetena beräknas starta under v.02 2018.

Övrigt

Arbeten vid koloniområdet och upp mot den blivande pumpstationen kommer att pågå i området under vinter/vår 2018.
Målsättningen är att hela VA-anläggningen med vatten, spillvatten, pumpstation och påkoppling mot befintlig sjöledning blir klar att tas i drift senast i oktober 2018.