Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Nya avfallsföreskrifter

Roslagsvatten AB har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter för Vaxholms stad.Tillsammans med avfallsplanen utgör detta kommunens renhållningsordning. Varje kommun ska i enlighet med miljöbalkens 15 kap 41 § ha en renhållningsordning som beskriver hur avfallshanteringen ska gå till. Den nya avfallsplanen antogs av Kommunfullmäktige i april 2021.

Föreskrifterna reglerar hur avfallshämtningen är organiserad och vilka krav som ställs på fastighetsägaren när det gäller sortering, hämtställen med mera. Kommunstyrelsen har beslutat att föreskrifterna ska ställas ut (KS 2021-06-03 § 92) för att inhämta synpunkter från de som kan vara berörda.

Bakgrunden till förändringen av föreskrifterna är att lagstiftningen i miljöbalken och avfallsförordningen har ändrat sedan nuvarande föreskrifter togs fram.

Förutom ändring av begrepp och föreskrifternas utseende införs också tydligare regler kring hämtning av avfall i skärgården. För att möjliggöra insamling av matavfall ska insamling normalt ske från gemensamma platser. Om fastighetsägare och Roslagsvatten inte kommer överens finns möjlighet för kommunstyrelsen att anvisa plats för hämtning.

Kraven på framkomlighet och vägarnas bärighet och bredd har också förtydligats. 

Under tiden 9 juni – 12 juli 2021 finns förslaget till avfallsföreskrifter tillgängliga på Vaxholms stads hemsida www.vaxholm.se samt på Roslagvattens hemsida www.roslagsvatten.se

Handlingarna finns också att läsa i receptionen på kommunhuset, Eriksövägen 27. Öppettider mån - fre kl 08.00-16.00, under juli lunchstängt kl 11.45-12.30.

Upplysningar kan lämnas av Dennis Olsson Roslagvatten AB, tel 08-540 835 72 och Kristina Eriksson miljöstrateg Vaxholms stad, tel 08-541 708 31.

Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen via e-post hallbarhet@vaxholm.seoch vara oss tillhanda senast den 12 juli 2021

Avfallsföreskrifter UTSTÄLLNINGSVERSION.pdf

Bilaga Avfallsföreskrifter UTSTÄLLNINGSVERSION.pdf