Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Projekthistorik

Här finns tidigare information som vi har haft på hemsidan. 

Uppdatering 2016-09-02

VA-utbyggnad på Skarpö är kostsam. Kostnaderna för utbyggnaden ska finansieras av de fastigheter som ansluter sig. För att ytterligare se över vilka kostnadsbesparingar som kan genomföras vid VA-utbyggnaden på Skarpö fortsätter utredningen om kostnadsreduktion hösten 2016. Planen är att arbetet på Skarpö kan påbörjas våren 2017. Projektets byggtid beräknas till 2-3 år.

Mer information om VA-utbyggnaden kommer under hösten 2016.

För frågor, kontakta projektledare Mats Falås per mejl mats.falas@roslagsvatten.se eller 08-580 209 56.


Uppdatering 2016-06-10

Vi har hittills haft ambitionen att påbörja utbyggnad av allmänt VA på Skarpö under våren 2016, men i den upphandling som har genomförts för etapp 1 och 2 i projektet har anbuden varit högre än förväntat. Eftersom kostnaderna för utbyggnaden av allmänt VA ska finansieras av de fastigheter som ansluter sig, samtidigt som en utbyggnad ska göras till minsta nödvändiga kostnad, drar vi tillbaka upphandlingen då vi vill se över vilka möjliga kostnadsbesparingar som kan göras.

Under sommaren kommer vi att titta närmare på vilka tänkbara kostnadsbesparingar som kan anses som rimliga. Kompletteringen ska vara klar under augusti månad 2016.

Det är i nuläget inte säkert hur det kommer att påverka tidsplanen för VA-utbyggnaden, mer information kommer i augusti. För frågor, kontakta Terees von Stedingk 08-540 835 05


Uppdatering 2016-04-08

Upphandlingen av entreprenör har återupptagits för utbyggnad av allmänt VA på Skarpö för Etapp 1 & 2. Vi räknar med att ha en tilldelad entreprenör under maj 2016.

Vi har också skickat ut markupplåtelseavtal till de som äger mark inom området som i detaljplanerna anges som allmän plats alternativt park. Avtalen gäller tillgång till dessa områden för schakt för VA och kablar (el samt belysning och ev. fiber i Skarpövägen). Ersättningar för intrång mm. kommer att beslutas av Lantmäteriet i kommande ledningsrättsförrättning.

När upphandlingan av entreprenör är färdigt kommer fastighetsägarna och de boende bjudas in till informationsmöte. Då kommer entreprenören att redovisa tidplan, hur arbetet kommer att genomföras och hur information löpande kommer att nå fastighetsägarna och de boende under entreprenadtiden.

Staket, buskar, stolpar med mera som ligger inom arbetsområdet (oftast på vägföreningens mark) kommer att tas ner. Häckar kommer att klippas in till fastighetsgräns i samförstånd med fastighetsägarna så att hela vägområdet kan utnyttjas som arbetsområde. Vi ger fastighetsägarna möjlighet att i förväg själva se över och åtgärda om man har något som är placerat utanför den egna fastighetsgränsen på vägföreningens vägområde.

Vi ber om översende med de störningar som kommer att uppstå under byggtiden. Kontaktuppgifter till entreprenören och vår byggledare kommer att förmedlas innan byggstart så att vi smidigt tillsammans kan lösa ev. problem som uppkommer under byggtiden.


2015-10-21

Roslagsvatten har stoppat upphandlingen av entreprenör eftersom vi ännu inte har fått alla nödvändiga tillstånd för att anlägga VA och temporära vägar i området.

Fastighetsgränserna på Skarpö är ännu inte juridiskt fastlagda, och därför behöver lantmäteriet genomföra en fastighetsbestämning av åtminstone Skarpö S:1 resp. S:5 (dvs. vägföreningens vägområde). Detta kan ta en viss tid för Lantmäteriet att genomföra, och byggstarten kan inte äga rum förrän detta har genomförts.

Under tiden kommer vi att göra kompletterande geotekniska undersökningar och uppdatera projekteringshandlingarna. Detta för att möjliggöra schaktfria metoder (t.ex. styrd borrning) när vi anlägger våra ledningar, vilket skulle minska vår påverkan på närmiljön.

Skarpövägen

För att vi ska kunna anlägga VA-ledningar i Skarpövägen samtidigt som vägen är öppen för tung trafik (bussar/lastbilar), och kunna ge entreprenören yta för nödvändiga säkerhetsavstånd fram till VA- och kabelschakter m.m. kommer vi att behöva utnyttja en yta med 8-9 meters bredd mellan fastigheterna. Vi kommer även behöva reglera mötande trafik med trafikljus förbi arbetsplatsen.

Vid de sträckor längs Skarpövägen där vägområdet mellan fastighetsgränserna är mindre än 8-9 meter kommer vi behöva utnyttja delar av angränsande fastigheter för att rymma den temporära vägen. Vi kommer då att teckna markupplåtelseavtal med fastighetsägarna till berörda fastigheter. Kopia på markupplåtelseavtalen kommer att överlämnas till Lantmäteriet när de kommer igång med ledningsrättsförrättningen. Ersättning kommer att utgå enligt Lantmäteriets normala ersättningsnivåer för temporär väg resp. ledningsrätt över tomtmark. De fastighetsägare som kommer att beröras av detta kommer att få ytterligare information.

Vi kommer också att bli tvungna att flytta en del el-, tele-, och belysningsstolpar från arbetsområdet när de kommer i konflikt med VA- eller kabelschakterna eller den temporära vägen. Ny placering av stolparna kommer att samordnas med ledningsägarna och berörda fastighetsägare.

Övriga vägar

Arbetsområdet på övriga vägar kommer vi att försöka begränsa till vägområdets bredd (mellan fastighetsgränserna). Här räknar vi med schaktbredder på ca 3-4 meter. Där det finns ytterligare fritt utrymme kommer schaktmassor att läggas upp vid sidan av schakten t.ex. längs Norins väg.

Vi kan även behöva teckna markupplåtelseavtal med några enskilda fastighetsägare för övriga vägar där vägen redan idag genar över enskilda fastigheter.

Samtliga vägar inom Skarpö

Träd, buskar, staket m.m. som finns inom arbetsområdet kommer att behöva tas bort, med undantag för några enstaka unika större träd som vi kommer försöka bevara genom att anpassa arbetsområdet.

Även träd inne på fastigheterna som ligger närmare än 2 meter från arbetsområdet kommer eventuellt behöva tas bort om deras rotsystem ligger inom arbetsområdet/schaktområdet. Roslagsvatten kommer att anlita en opartisk värderingman för att värdera träden som ligger inom riskzonen på fastigheterna. Värderingen kommer att följa Lantmäteriets riktlinjer. De fastighetsägare som berörs av detta kommer att få ytterligare information när värderingen är genomförd. Om träd inom respektive fastighet behöver tas bort kommer ersättning att betalas ut till fastighetsägarna enligt ovanstående värdering.

Staket, buskar, stolpar m.m. som ligger inom arbetsområdet (oftast på vägföreningens mark) kommer att behöva tas ner. Häckar kommer att klippas in till fastighetsgräns så att hela vägområdet kan utnyttjas som arbetsområde. Här ger vi fastighetsägarna möjlighet att i förväg själva se över och åtgärda om man har något som är placerat utanför den egna fastighetsgränsen inne på vägföreningens vägområde.

Fortsatt arbete och byggstart

Roslagsvatten kommer att tillsammans med projektören ta fram en mera detaljerad projektering av VA i Skarpövägen, samt utföra en mera detaljerad geoteknisk undersökning i hela området. Detta för att möjliggöra schaktfria metoder (t.ex. styrd borrning) när vi anlägger våra ledningar, vilket skulle minska vår påverkan på närmiljön.

Byggstarten kommer att försenas. Vi har svårt att idag ange tidpunkt eftersom vi är beroende av Lantmäteriets arbete med fastighetsbestämningen.
Vi bedömer att entreprenaden med att anlägga allmänt VA tidigast kan komma igång under våren 2016.

Information

Roslagsvatten kommer fortsättningsvis att lägga ut information om detta projekt här på hemsidan.
Vi kommer att kalla till samrådsmöten längre fram när vi har mera detaljerad information att presentera.

Björn Olofsson
Projektledare
bjorn.olofsson@roslagsvatten.se

Tidigare information

Utbyggnad VA på Skarpö etapp 1, 2 och 3

Detaljplanen för Skarpö etapp 1 antogs i kommunfullmäktige 2011 och vann laga kraft 26 juni 2012.
Detaljplanen för Skarpö etapp 2 antogs i kommunfullmäktige 2013 och vann laga kraft 31 oktober 2013.
Detaljplanen för Skarpö etapp3 har ej ännu antagits och om etapp3 hinner vinna laga kraft under byggnationen så kommer den etappen även byggas ut inom för allmänt VA.

Roslagsvatten kommer under 2014/2015 ta fram handlingar för utbyggnaden av allmänt VA.
Byggstart är planerad att ske under höst 2015 med förbehåll för etapp 3 om denna inte är antagen och vunnit laga kraft till dess. Utbyggnaden berör samtliga fastigheter (ca.300st) inom de tre detaljplanerna och möjliggör allmän anslutning för dricksvatten samt spillvatten (avlopp). Färdigställande av de allmänna VA-anläggningsarbetena beräknas ta ca.1 år från byggstart. Därefter är det möjligt för varje enskild fastighet att ansluta till det allmänna VA nätet.


Karta över områdesindelningen

Samråd om förbindelsepunkt

Mellan 2015-01-09 och 2015-02-02 pågår ett samråd gällande placeringen av förbindelsepunkter för VA på Skarpö. Samråd gäller fastigheter inom detaljplaneetapper 1 och 2. Alla fastighetsägare inom detta område har fått ett brev (brevet kan du ladda ner här), en samrådskartakarta och en frisprängningsblankett (blanketten kan du ladda ner här). Har du en fastighet som ligger inom etapp 1 eller 2 men har inte fått brevet – kontakta oss snarrast. "

Projektdokument

Presentation informationsträff 2015-06-23.pdf