Skarpö

Vi bygger ut vatten- och avloppsledningar för att säkerställa att fastigheter i området får en säker dricksvattenförsörjning samt för att minska övergödningen i närliggande marina miljöer. 

Uppdatering 2021-02-04

Sista etapperna på Skarpö

 • Etapp 3.3 och 3.4 startar i februari 2021
 • Norrland VA utför även etapp 3.3 och 3.4 men byter platsledning till Tatiana Lantfjord
 • Framkomligheten kommer vara begränsad i berörda områden
  • Schaktarbeten på Skarpövägen, Skarpöbyvägen och Nedre Gruvskogsvägen kommer ske under hela entreprenaden. Planera din resa så att du hinner med färjan.
 • Fastigheterna i etapp 3.3 och 3.4 beräknas kunna anslutas om cirka ett år

Uppdatering 2020-05-05

Etapp 3.1 nästan klart och Etapp 3.2 samt Hallmans Allé påbörjas

 • Norrland VA fortsätter som entreprenör för etapp 3.2 och Hallmans Allé.
 • Etapp 3.1 slutbesiktas nu i maj och efter det påbörjas etapp 3.2 samt Hallmans Allé
 • Framkomligheten är begränsad
  • Schaktarbeten på Skarpövägen kommer ske under hela etapp 3.2. Planera din resa så att du hinner med färjan.
 • Fastigheterna i etapp 3.1 beräknas kunna ansluta sommaren 2020.
 • Fastigheterna i etapp 3.2 och Hallmans Allé beräknas kunna ansluta runt årsskiftet 2020/2021

Uppdatering 2019-10-02

Etapp 3 är igång

 • Norrland VA, ny entreprenör, har sedan augusti etablerat sig på Skarpö.
 • Schaktarbetet är i fullgång väster ut på Gruvskogsvägen, ifrån korsningen Gruvskogsvägen/Nedre Gruvskogsvägen.
 • Schaktarbete pågår också på Källviksvägen. Norrland VA börjar längst in på vägen och schaktar ut mot Gruvskogsvägen.
 • Framkomligheten är begränsad
  • Gruvskogsvägen är avstängd för genomfart och framgent kommer schaktarbeten på Skarpövägen ske. Planera din resa så att du hinner med färjan.
 • Fastigheterna i etapp 3.1 beräknas kunna ansluta kvartal 2 2020.
 • Länsstyrelsen har godkänt att träden i Hallmans allé får tas ned. Avverkade träd ska ersättas med nya. Nuvarande bedömning är att träden kommer avverkas senast hösten 2020.

Uppdatering 2019-06-10

 • VA-arbetet i etapp 2.3 som omfattar Albin Daléns väg och resterande del av Skarpöborgshöjden är nu avslutat och kunder kan ansluta sina fastigheter.
 • VA-etapp 2.2 Hallmans Allé inväntar besked från Länsstyrelsen om att ta ner den befintliga allén innan arbetet kan påbörjas.
 • SAH har nu avetablerat sig från Skarpö och återställt etablering- och upplagsytor.
 • En ny entreprenör är upphandlad för VA-etapp 3.1. Den reviderade upphandlingen har gett ett bättre pris än tidigare för genomförandet av etapp 3.
 • Den nya entreprenören heter Norrland VA.
 • Norrland VA planerar att etablera på Skarpö i augusti och därefter påbörjas VA-arbetet. Nuvarande plan är att arbetet påbörjas i korsningen Gruvskogsvägen/Nedre gruvskogsvägen för att därefter gå västerut.
 • Fastigheterna i etapp 3.1 beräknas kunna ansluta kvartal 2 2020.

Uppdatering 2019-02-28

 • VA-arbetet är avslutat i etapp 2.2 (exkl. Hallmans Allé) och kunder kan nu ansluta där.
 • VA-arbetet i etapp 2.2 Hallmans Allé väntar på godkännande från Länsstyrelsen om att ta ner den befintliga allén innan VA-arbetet kan påbörjas. Tidplanen för när arbetet kan genomföras är osäker. Nuvarande tidplan indikerar anslutning mot slutet av 2019. Det finns risk att det drar ut på tiden och att anslutning därför först kan ske under 2020.
 • VA-arbetet pågår nu i etapp 2.3 Albin Daléns väg för fullt. Anslutning beräknas kunna ske maj-juni 2019.
 • Ett omtag av upphandlingen avseende etapp 3 pågår, med ambition att hålla nere kostnaderna. Arbetet i etapp 3.1 beräknas påbörjas till sommaren. Anslutning för etapp 3.1 beräknas ske 2019-2021.

Uppdatering 2018-12-20

 • VA-arbetet är nu avslutat i och vattenproverna är godkända i VA-etapp 2.2 (Gamla Skarpövägen och förlängningen av Norins backe). Faktura kommer att skickas ut vecka 2 2019.
 • Förhoppningsvis kan VA-arbetet påbörjas i Hallmans Allé under våren 2019.
 • VA-arbetet i VA-etapp 2.3 (Albin Daléns väg och del av Skarpöborgshöjden) påbörjas vecka 2 2019. Arbetet i VA-etapp 2.3 beräknas färdigställas våren 2019 med anslutning maj-juni.

 

Uppdatering 2018-11-12

 • Arbetet pågår för fullt i etapp 2.2 Norins backe.
 • Anslutning för etapp 2.2 exkl. Hallmans Allé beräknas kunna ske kring årsskiftet.
 • Utredning och dispensansökan pågår för etapp 2.2 Hallmans Allé och dess björkar innan VA-arbetet kan påbörjas. Nuvarande grova tidplan är att arbetet kan påbörjas under våren och vara färdigt för anslutning till sommaren.
 • Etapp 2.3 beräknas påbörjas december 2018 med anslutning våren 2019.
 • Upphandling av etapp 3 pågår.
 • Etapp 3.1 beräknas påbörjas januari-februari 2019 och med anslutning efter sommaren 2019.
 • Etapp 3.2-3.4 byggs ut perioden 2019-2021.
 • Samrådskartor om förbindelsepunktens läge har skickats ut till etapp 3.1.
 • Samrådskartor för etapp 3.2-3.4 kommer att skickas ut under våren 2019.

Uppdatering 2018-08-13

 • Vattenprover är nu godkända för VA-etapp 1.3 och 2.1 och därmed kan anslutning påbörjas.
 • VA-etapp 2.2 påbörjas under augusti med Gamla Skarpövägen, fortsättningen av Norins backe samt Hallmans Allé. Anslutning i VA-etapp 2.2 beräknas kunna ske i kvartal 4 2018.

Uppdatering 2017-12-07

Vattenproverna som tagits är nu godkända och fastighetsägare i etapp 1:1 kan nu ansluta sig till det kommunala vattnet.

Uppdatering 2017-11-13

 • Vattenproverna är generellt bättre än tidigare, men tidplan för när dricksvattnet kan släppas på i etapp 1.1 kan i nuläget inte ges.
 • VA-arbetet pågår i etapp 1.2 och beräknas pågå under hösten. Fastighetsägare i etapp 1.2 beräknas kunna ansluta sig kring  årsskiftet 2017/2018.
 • VA-etapp etapp 1.3 är nu påbörjad och anslutning beräknas ske våren 2018.

 

Uppdatering 2017-09-04

 • Anslutning av dricksvatten beräknas kunna ske i oktober. Dricksvattnets status är ännu inte helt perfekt.
 • VA-arbetet pågår i etapp 1.2 och beräknas pågå under hösten. Fastighetsägare i etapp 1.2 beräknas kunna ansluta sig innan årsskiftet 2017/2018.
 • Nästkommande VA-etapp etapp 1.3 som beräknas kunna påbörjas innan årsskiftet 2017/2018.

Uppdatering 2017-06-30

 • Anslutning av etapp 1.1 kan ske från 11 juli
 • VA-arbetet tar semester v.28-30.
 • Arbetet med etapp 1.2 påbörjas i augusti.

 

Uppdatering 2016-12-05

Under slutet av 2016 påbörjas utbyggnaden av kommunala vatten- och avloppsledningar på Skarpö. Arbetet påbörjas vid Kammarholmens pumpstation därefter börjar arbetet i Skarpövägen.

Vår plan är att fastigheter på Skarpö i detaljplaneområde etapp 1 och etapp 2 ska kunna anslutas i etapper 2017-2018. Detaljplaneområde etapp 3 beräknas kunna anslutas 2019-2020.