Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag 09.00 - 14.00

Storäng

Här kan du läsa vad som är aktuellt just nu gällande projektet. Mer information så som syfte, tidsplan och kontaktuppgifter hittar du i huvudmenyn.

Under hösten 2017 påbörjades utbyggnaden av de allmänna vatten- och avloppsledningarna i Storäng. Anslutning till det allmänna nätet kommer att kunna ske när hela ledningsnätet i området är färdigställt och pumpstation samt överföringsledningar mot Blynäs reningsverk är klara och kan tas i drift. Detta beräknas i dagsläget kunna ske under slutet av 2018.

Anläggningsarbetena är nu påbörjade och ledningar i etapp 1 är anlagda enligt plan. Arbetena kommer att ta en paus över jul och nyårshelgerna och avslutas med förberedelser vid koloniområdet mot nästa etapp från v.02-2018.

Upphandling av entreprenör för anläggandet av etapp 2.1 är nu klar och entreprenör för denna etapp är SAH Projekt AB. Etablering på plats sker under december 2017 och de första schaktningsarbetena beräknas starta v.02 2018.

Senast uppdaterad
2017-12-14

Informationsmötet hålls i matsalen på Resarö skola tisdagen den 17/10-2017 kl. 18.30 - 20.00.Med start vecka 24 kommer kompletterande geotekniska undersökningar att utföras av COWI inom området, vilket innebär att borrningar kommer att ske under 4-5 arbetsdagar.


Etapp 1 i projektet ligger nu ute för upphandling och tilldelning till entreprenör förväntas ske under våren 2017. Målsättningen är att sjöledningarna sedan ska kunna läggas under höst/vinter 2017/2018. 

Aktuellt just nu är också ledningssamordningen med Resarö Vägförening (belysning och diken), E.ON (el) och Svensk Infrastruktur (fiber). I samband med detta kommer vi även att träffa representanter för Resarö-Storängs Fastighetsägarförening U.P.A.

Under våren 2017 kommer sedan samråd att ske för anslutningspunkter mot varje enskild fastighet, där fastighetsägarna kan ge önskemål om var de vill ha sin förbindelsepunkt. Upphandling av entreprenör för anläggandet och byggstart av det allmänna VA-nätet planeras ske under hösten 2017.

Byggstart kommer att ske oavsett om detaljplanen vinner laga kraft eller inte och man får räkna med en byggtid på drygt ett år. 1-2 månader innan byggstart kommer det att hållas ett informationsmöte med alla berörda fastighetsägare i Storäng.

 

Senast uppdaterad
2017-12-15