Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag 13.00 - 19.00

Storäng

Här kan du läsa vad som är aktuellt just nu gällande projektet. Mer information så som syfte, tidsplan och kontaktuppgifter hittar du i huvudmenyn.

Utbyggnaden av etapperna 2.2-2.3 har nu påbörjats. Initialt utför entreprenören förberedande arbeten för den kommande pumpstationen vid koloniområdet. Man har även påbörjat arbetet med att ta sig under Resarövägen för att ha möjlighet att ansluta till det befintliga vattennätet. Arbetena innebär sprängning och schakter i nära anslutning till Resarövägen vilket medför att det under de kommande veckorna kommer att krävas sänkt hastighet förbi arbetsområdet.

När arbetena vid pumpstationen är klara påbörjas schaktningsarbetet från koloniområdet i riktning mot korsningen Långrevsvägen-Metspövägen (etapp 2.3).

Parallellt med detta arbete planerar entreprenören schaktningsarbeten inne i området. Byggstart sker vid Tre Fiskares väg 6 under v.41 och arbetena med etapp 2.2 planeras pågå fram till årsskiftet 2018-2019.

Sammankoppling av de två etapperna planeras till våren 2019.


Senast uppdaterad
2018-10-03


Informationsmötet hålls i matsalen på Resarö skola tisdagen den 17/10-2017 kl. 18.30 - 20.00.


Med start vecka 24 kommer kompletterande geotekniska undersökningar att utföras av COWI inom området, vilket innebär att borrningar kommer att ske under 4-5 arbetsdagar.


Etapp 1 i projektet ligger nu ute för upphandling och tilldelning till entreprenör förväntas ske under våren 2017. Målsättningen är att sjöledningarna sedan ska kunna läggas under höst/vinter 2017/2018. 

Aktuellt just nu är också ledningssamordningen med Resarö Vägförening (belysning och diken), E.ON (el) och Svensk Infrastruktur (fiber). I samband med detta kommer vi även att träffa representanter för Resarö-Storängs Fastighetsägarförening U.P.A.

Under våren 2017 kommer sedan samråd att ske för anslutningspunkter mot varje enskild fastighet, där fastighetsägarna kan ge önskemål om var de vill ha sin förbindelsepunkt. Upphandling av entreprenör för anläggandet och byggstart av det allmänna VA-nätet planeras ske under hösten 2017.

Byggstart kommer att ske oavsett om detaljplanen vinner laga kraft eller inte och man får räkna med en byggtid på drygt ett år. 1-2 månader innan byggstart kommer det att hållas ett informationsmöte med alla berörda fastighetsägare i Storäng.

 

Sidan senast uppdaterad
2018-11-11