Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag

Spillvatten

Spillvatten är det vatten som avleds via alla avloppsledningar inne i huset såsom diskvatten, tvättvatten, badvatten och toalettvatten. Spillvattnet leds till avloppsreningsverket för rening. Spillvattenledningar förekommer i  två varianter; självfallsledning och tryckspillsledning. 

Tryckspillsledning - även kallat LTA system - skiljer sig från självfallssystem på flera sätt. Den mest påtagliga skillnaden är att avloppsledningarna följer terrängen både uppåt och nedåt för att kunna ansluta sig till avloppsnätet. En pumpenhet placeras på fastigheten och trycker iväg avloppsvattnet med hjälp av en pump.

Tryckspillsledning

Om Roslagsvatten valt att bygga med tryckspillsledning ingår en LTA-station bestående av en tank och pump i anläggningen.

Förbindelsepunkten ska vara förmedlad, dvs brukbar och anläggningsavgiften ska vara fakturerad innan LTA-stationen kan beställas. Tryckspillsledningen mellan LTA-pump och servisventil ska täthetsprovas innan driftsättning.

För att beställa en LTA-station är du välkommen att kontakta vår kundservice på 08-540 835 00 eller nyanslutning@roslagsvatten.se

Länk till mer information om LTA

Självfallsledning 

Om Roslagsvatten valt att bygga med självfallsledning och ditt spillvattenutlopp vid huslivet ligger lägre än förbindelsepunkten vid fastighetsgränsen, ansvarar du som fastighetsägare för att anlägga och bekosta en pump på egen fastighet för pumpning av spillvattnet till självfallsledningen.

Fastighetsägare med enskilda avlopp hänvisas till miljökontoret i respektive kommun.

Det är inte tillåtet att tillföra dagvatten (regn- och smältvatten t ex) till allmän spillvattenledning.