Bild på våg

Värt att veta

Hållbarhetsarbete

Vårt uppdrag handlar om att skapa en hållbar och sund samhällsutveckling. I den snabbt växande region vi verkar inom, är det viktigt att grundläggande infrastruktur med vatten, avloppsrening och avfallshantering fungerar och utvecklas successivt, med hänsyn till naturen omkring oss och människorna som bor här.

Kunders hälsa och säkerhet

Vår förmåga att hantera risker knutna till rening och distribution av dricksvatten är av stor betydelse för våra kunders hälsa och säkerhet. Därför jobbar vi proaktivt med att förebygga risker, kontrollerar regelbundet kvalitén och har planer för hur vi hanterar störningar som påverkar leveransen av dricksvatten.

Energi

Att bedriva vår verksamhet energieffektivt är viktigt för att minimera vår negativa miljöpåverkan. Genom att arbeta för minskad energianvändning och genom att ersätta fossil energi med förnybar ställer vi om vår verksamhet till att bli mer hållbar.

Utsläpp från reningsverk

För Roslagsvatten är det viktigt att minimera påverkan från avloppsreningsverk, pumpstationer och dagvatten. Ett område som Roslagsvatten satsar på är därför att bygga bort risker för bräddningar av avloppsvatten, eftersom de kan orsaka störningar i känsliga recipienter och orsaka risker och obehag för invånare. Utsläpp till vatten inkluderar även skydd av den biologiska mångfalden vid exempelvis nybyggnation eller vid utsläpp till recipient.

Material och avfall från kunderna

Korrekt och säker insamling och hantering av avfall är av kritisk betydelse för våra kunder, men även för de medarbetare som utför jobbet. Det är av stor vikt att avfallshanteringen är smidig, enkel och att det finns en tydlighet som möjliggör att våra kommuninvånare sorterar och lämnar in avfall till återvinningscentralerna i hög grad.

Roslagsvatten och de globala målen

Vi har identifierat att vi påverkar 14 av de 17 globala hållbarhetsmålen, men att vårt arbete främst knyter an till 4 mål:

 

Bild
Illustration på våra hållbarhetsmål
Dela sidan via e-post