Bild på dike

Dagvatten

Dränera eller byta ledningar

Ska du dränera om eller byta ledningar?

Kontakta oss om du planerar att dränera om din husgrund eller lägga om ledningarna på din tomt. Vår rådgivning är gratis! Förr byggdes dräneringen kopplat till avloppet men idag ska den anslutas till systemet för dagvatten.

Byggnader kan förses med dränering i form av rör eller dike. Rören ska ha en lutning och placeras lägre än det som ska dräneras, till exempel husets bottenplatta. Ledningar för dräneringsvatten bör förses med en brunn med sandfång som förhindrar att grövre partiklar sätter igen de egna ledningarna nedströms. En sandfångsbrunn ska även placeras precis före anslutning till kommunens nät.

Vid stora regn, när kommunens dagvatten ledning är fylld, kan vattennivån i ledningssystemets brunnar  nå upp till gatunivån eller en bit däröver. Vid dessa tillfällen dämmer vattnet upp i anslutande ledningar som ligger under gatunivån. Dräneringsvatten från byggnader som ligger lågt behöver därför pumpas upp till gatans höjd eller högre innan det avleds med  självfall till fastighetens förbindelsepunkt. Detta för att undvika risk för uppträngande dag vatten i hus - grunden. Byggnader som ligger så pass högt att husgrundens dränering ligger högre än gatan, kan med fördel avleda sitt dränerings vatten med självfall direkt till mark eller till kommunens dagvattenledning.

Du som har en fördröjningsanläggning för dagvatten inom din fastighet ska tänka på att inte leda dit ditt dräneringsvatten eftersom den ibland kan stå fylld med vatten. Allra bäst är, om möjlighet finns, att infiltrera dräneringsvattnet till exempel via en stenkista.

Dräneringsvatten, som ju naturligt fördröjts genom marken, går annars bra att leda direkt till fastighetens förbindelsepunkt för dagvatten. Se till att dräneringsvattnet aldrig kopplas till spillvatten-ledning.

Dela sidan via e-post