Bild på dike

Dagvatten

Vad är dagvatten?

Dagvatten är vatten som tillfälligt och i bland i stora mängder rinner på markytan. Oftast menar man vatten från tak, gator, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta av dagvattnet är regn eller smältvatten - men det kan också komma från marken när grundvatten tillfälligt tränger upp.

Klicka på bilden för att föstora.

Bild
Illustration på hur dagvatten ska hanteras

Dagvatten behöver vanligtvis inte renas på samma sätt som spillvatten (från toaletter, bad, disk och tvätt) i avancerade reningsverk, men ofta behöver genomgå enklare rening i exempelvis en dagvattendamm.

I naturen rinner en del av regnvattnet ner i marken. Om det kommer mycket regn kan det rinna på markytan och bilda vattenpölar. En del av vattnet tar växterna upp och en del blir grundvatten i marken. Annat rinner genom marken till sjöar och vattendrag

Ta hand om dagvatten

Genom att låta dagvatten från ditt tak rinna ut på marken via stuprörsutkastare, låter du vattnet rinna ner i marken och bidrar till grundvattenbildning. Grundvatten är en viktig del i vår miljö. Genom att behålla de naturliga grundvattenmängderna i vår stad, minskar vi risker för marksättningar och därmed skador på hus och ledningar i marken.

För att minska dagvattenmängden som vid kraftiga regn kan orsaka översvämning kan man anlägga en fördröjningsanläggning. Detta kan vara ett underjordiskt kassettmagasin, en stenkista, eller varför inte en liten damm på tomten eller ett växtbeklätt tak.

Vill man dessutom rena det, kan man leda det via olika typer av filter, dammar och våtmarker innan det renare vattnet sedan leds vidare till sjöar och vattendrag.

Minska föroreningarna

Dagvatten som rinner från bebyggelse innehåller ofta föroreningar som kväve och fosfor men också kemikalier, olja och metallpartiklar.

Det är viktigt att undvika att använda kemikalier så att de hamnar i dagvattensystemet. När vi människor bygger hus, vägar och stora parkeringar av asfalt, bildar de en barriär som gör att regnet inte kan rinna ner i marken. Då måste vi ta hand om vattnet på annat sätt. Ju fler hus och vägar som byggs, desto mer dagvatten får vi att ta hand om. I dag finns det gamla dagvattensystem där dagvatten leds ofta direkt till sjöar och vattendrag utan rening.

Ett enkelt tips för att minska föroreningarna i dagvattnet är att tvätta bilen i en biltvätt och inte ute på gatan. Då renas vattnet innan det leds ut i naturen. Gödsla inte din trädgård i onödan, då hinner gödsel tas upp av dina växter och rinner inte av med regn till närmaste vattendrag.
 

.

Hjälp oss att hålla koll på vattnet

Om du ser tecken på olja eller andra föroreningar i vattnet så berätta det för oss. Tack!

Dela sidan via e-post