Bild på brygga med rep

Våra projekt

Nytt reningsverk i Margretelund

Det finns en mejl där man kan lämna synpunkter, ställa frågor, komma med tips eller skriva andra funderingar kring det kommande reningsverksbygget.

Mejla till: projekt.margretelund@roslagsvatten.se

 

Bakgrund

Roslagsvatten har sedan 2018 undersökt olika alternativ för att säkra den framtida avloppsreningen för Österåkers kommun och Vaxholms stad. Under våren 2020 blev utredningen klar och Roslagsvatten rekommenderar en nybyggnation av ett nytt reningsverk där det befintliga reningsverket i Margretelund finns idag. Förslaget grundar sig på flertalet parametrar utifrån bland annat miljöhänsyn, lokalisering, ekonomi samt teknik.

Nedan följer några av de punkter som rekommendationen grundar sig på.

Bild
Visionsbild på hur reningsverket kan komma att se ut när det är klart
  • Länsstyrelsen uppdaterade under hösten 2019 sitt beslut om utsläppsnivåer för Käppalaverket. Istället för en reningsgrad har man satt ett tak, vilket i praktiken begränsar möjligheten att ansluta fler till reningsverket.
  • Belastningsutredningen av Vaxholm och Österåker visar med tydlighet både de långsiktiga behoven av investeringen och vikten av att komma till beslut, då dagens tillstånd och kapacitet kommer att slå i taket inom några år. Detta innebär att både Österåkers kommun samt Vaxholms stad behöver säkra sin avloppsreningskapacitet inom en inte alltför lång framtid.
  • Minst påverkan på taxan över tid är alternativet Margretelunds reningsverk. Kostnaden motsvarar driftkostnader samt investeringskostnader. En skillnad på minst ca 200 miljoner SEK mellan alternativet Margretelund och Täljöalternativet (som då är dyrare). Detta är ungefärliga uträkningar utifrån schablonvärden. Som med alla större projekt i miljardklassen är det svårt att estimera en exakt kostnad i detta tidiga skede.
  • Det finns redan ett befintligt reningsverk i Margretelund vilket innebär att Roslagsvatten inte behöver ta ny mark i anspråk (såsom Täljöalternativet).
  • Det finns ett nytt miljötillstånd som medger utbyggnad för den första etappen av Margretelunds reningsverk. Tillståndet vann laga kraft 2015 (samråd samt andra erforderliga processer genomfördes inför detta).
  • Utsläppspunkten för det renade avloppsvattnet är bättre ur en miljösynpunkt än i Täljö/Svinninge.
  • Den teknik (aktiv slam) som föreslås är en välbeprövad metod som ger en hög reningsgrad samt är energi- och kemikalieeffektiv.
  • Rekommendationen har även tagit i beaktande miljöaspekter under byggfasen för omkringliggande områden samt under drift. Byggfasen påverkar oavsett alternativ och här behöver försiktighetsåtgärder vidtas.
  • För transporter under driftfasen ser Roslagsvatten över olika alternativ, till exempel en sjöväg. Den nya anläggningen kommer att bli innesluten och inbyggd och ventilationsluften kommer att renas på ett effektivare sätt i framtiden än det gör idag. Margretelunds reningsverk är idag ett gammalt verk med äldre byggnader. Slamhanteringen kommer således att byggas in och därmed minskar risken för lukt.