Bygget i Margretelund förskjuts

Enligt tidigare var planeringen att det skulle bli byggstart i projektet med ett nytt reningsverk i Margretelund under april månad. Men på grund av att projektet behöver mer tid till förberedelser och projektering kommer byggstarten att förskjutas cirka sex månader till sista kvartalet 2023.

Frågor och svar


Varför skjuter vi upp projektet i cirka sex månader?

En preliminär systemhandling, som ger en bild av den planerade byggnaden, dess konstruktiva utformning, tekniska installationssystem och en kostnadskalkyl för det kommande arbetet, har inte uppnått Roslagsvattens krav utan behöver färdigställas.

Vad innebär detta?

  • Att byggstart kommer att skjutas till sista kvartalet 2023.
  • Att det nya reningsverket inte kommer att kunna kopplas in och börja användas förrän under första kvartalet 2027.
  • Att byggnationen av personaldelen förskjuts till färdigställande under 2028. 

Hur säkrar vi rening av avloppsvatten?

  • Behandling av avloppsvatten har säkerställts genom tidigare investeringar i befintligt reningsverk i Margretelund, som gjordes under 2022. Dessa investeringar har gett oss utrymme i tid till att kunna skjuta upp projektet. De kapacitetshöjande åtgärderna har gett önskat resultat och gett oss ytterligare kapacitet om 9 000 pe (personekvivalenter). Med nuvarande befolkningsökning kan vi hålla reningsverkets utsläppsvärden fram till 2029/30.
  • Det befintliga reningsverket Blynäs i Vaxholm, som ska läggas ned när det nya reningsverket i Margretelund är klart, klarar utsläppsvärden med befintlig belastning om 6 500 pe. Tillståndet är på 8 000 pe. Prognosen på befolkningsökning i Vaxholm för åren 2022 till 2027 är på cirka 900 pe. Det innebär att även reningskapaciteten i Vaxholm klaras fram till att det nya reningsverket Margretelund är klart.

Kommer det att pågå arbeten i Margretelund i väntan på en ny systemhandling?

  • Vissa pågående arbeten kommer att fortgå under tiden men aktiviteten i området kommer att minska.

Blir projektet dyrare?

  • Det är svåra tider att bedöma och beräkna kostnader men vi arbetar hårt med att säkerställa att beslutade budgetramar ska hållas.