Samrådsinformation

Planerad verksamhet
Roslagsvatten AB planerar att ansöka om nytt tillstånd om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet miljöbalken för utökad reningskapacitet vid Margretelunds avloppsreningsverk med en årsmedelbelastning om 93 000 personekvivalenter (pe), inom befintlig fastighet Margretelund 16:95. Ansökan kommer också att omfatta vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken för om- eller nyläggning av utloppsledning.

Bakgrund
Den utökning av kapacitet som avses med denna tillståndsansökan gäller en kapacitetsökning av det nya verket som börjar byggas under 2023 och beräknas vara klart 2028. Utökningen som omfattas av den aktuella ansökan kommer att innebära marginell yttre förändring av det nya reningsverket och beräknas behövas först efter år 2030. De miljö- och omgivningsparametrar som kapacitetsökningen kommer att påverka kommer att undersökas och presenteras i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram och bifogas ansökan.
Behovet av kapacitetsökningen i Margretelunds avloppsreningsverk beror av att de kommuner som är anslutna till verket växer.

Tillståndsprocessen
Till tillståndsansökan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bifogas. Arbetet med att upprätta en MKB inleds med ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. Ett samrådsunderlag har därför tagits fram. Samrådsunderlaget beskriver nuvarande verksamhet och den planerade verksamheten samt den förutsedda miljö- och omgivningspåverkan. Alla synpunkter som inkommer sammanställs i en samrådsredogörelse som bifogas ansökan och MKB. 

Presentation från samrådsmöte

Dela sidan via e-post