Bild på soptunnor vid hus

Avfall och återvinning

Sophämtning

Se ditt hämtningsschema

Avgifter regler och abonnemang

Vad kan jag som kund göra?

  • Ställa ut kärlet och placera det enligt anvisning (gäller enbostadshus)
  • Se till att kärllocket går att stänga.
  • Knyta ihop soppåsen innan den läggs i kärlet. Lägga matavfall i avsedda påsar.
  • Skotta runt kärlet vintertid och peta loss soppåsar som fryst fast i kärlet.
  • Se till att buskar runt kärl och på vägen fram till kärl är klippta så de inte hindrar hämtningen.

Sophämtning - så här går det till

Roslagsvatten tillsammans med sophämtningsentreprenören arbetar systematiskt med att identifiera platser som ur ett säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv kan ses som problematiska. Syftet med arbetet är göra sophämtningen så säker som möjligt och därmed minska risken för tillbud och olyckor.

Det kan till exempel handla om att identifiera hämtställen utmed smala gator och gator där det saknas tillräckligt stort utrymme för att sopbilen ska kunna vända. Det finns vissa platser som sopbilen behöver åka längs med branta backar och trånga gator för att komma fram till enskilda sopkärl. Vid dessa tillfällen finns en ökad risk för tillbud och olyckor.

Det kan även handla om att identifiera hämtställen där fastighetsägaren behöver införa så kallade lock-i-lock på kärlen.

När vändzon saknas

På en del platser i Vaxholm och Österåker, saknas en vändzon vilket innebär att sopbilen måste backa in (eller tillbaka) på vägen för att nå sopkärl. Just backande sopbilar klassas av Arbetsmiljöverket som en säkerhetsrisk – men också en brist i arbetsmiljö på grund av den anspänning som momentet innebär för chauffören. Därför är backning inte ett tillåtet körsätt utan får endast användas för att vända sopbilen. Hämtställen i kommunerna där backning systematiskt används, kommer därför att ses över och åtgärdas.

Gemensamt hämtställe

Om sophämtning inte kan utföras i direkt anslutning till berörda fastigheter införs ofta ett så kallat gemensamt hämtställe i anslutning till farbar väg eller parkeringsplats. Beroende på förhållandena på den aktuella platsen, kan gemensamma sopkärl placeras ut, alternativt behöver respektive fastighetsägare rulla ut sitt kärl på tömningsdagen till en överenskommen plats. När tömning utförts, rullar sedan fastighetsägaren tillbaka sitt kärl till sin tomt. Vilket system som lämpar sig bäst beror på hur det ser ut på platsen. Mer information om gemensamma hämtställen finns på branschorganisationen Avfall Sveriges handbok (2018).

Ett gemensamt ansvar

Roslagsvatten ansvar i arbetsmiljöfrågan omfattar bland annat reglering av transportvägar och avfallsutrymmen i avfallsföreskrifterna. Roslagsvatten ställer även krav på arbetsmiljöarbete i upphandling av entreprenör för sophämtningen.

Arbetsgivaren ansvarar för de anställdas välmående och säkerhet samt driva ett aktivt arbetsmiljöarbete innehållande identifieringen av risker och skapande av åtgärdsplaner. Arbetsmiljöverket är den myndighet som ser till att lagar och regler inom arbetsmiljöområdet följs.

Du som fastighetsägare ansvarar för att hämtställen, avfallsutrymmen och transportvägar på din tomtmark uppfyller arbetsmiljökraven. Kraven omfattar till exempel snö- och halkbekämpning, beskärning, lutning med mera.

Dela sidan via e-post